กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-4
:: หมวด1 ชื่อ เครื่องหมาย ครุยวิทยฐานะ วัตถุประสงค์ และหน้าที่ ข้อ 5-7
:: หมวด2 สมาชิก ข้อ 8-10
:: หมวด3 คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ข้อ 11-15
:: หมวด4 การเงิน ข้อ 16-18
:: หมวด5 บทเฉพาะกาล ข้อ 19-23
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ข้อบังคับแพทยสภา
:: ว่าด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-23


:: บทนิยาม
ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2526 และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 บัดนี้เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับแพทยสภาดังกล่าว ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 21 (3) (ฌ) แห่งพระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 คณะกรรมการแพทยสภา ด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม มาตรา 25 แห่งพรระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2526
(2) ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
"ราชวิทยาลัย" หมายถึง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
top

:: หมวด 1 ชื่อ เครื่องหมาย ครุยวิทยฐานะ วัตถุประสงค์ และหน้าที่
ข้อ 5 ให้มีราชวิทยาลัยขึ้นในแพทยสภา มีชื่อ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า ร.อ.ท. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Royal College of Physicians of Thailand มีชื่อย่อว่า R.C.P.T.
เครื่องหมายประจำราชวิทยาลัยมีลักษณะประกอบด้วย รูปพระมหามงกุฎอยู่เหนือพญานาคและมีชื่อของราชวิทยาลัยอยู่ด้านล่าง
ให้มีครุยสำหรับสมาชิกซึ่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดขึ้น
ข้อ 6 ราชวิทยาลัยแห่งนี้ มีวัตถุประสงค์ช่วยคณะกรรมการแพทยสภาปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอายุรศาสตร์
ข้อ 7 ราชวิทยาลัยมีหน้าที่ดังนี้
(1) ส่งเสริมและแนะแนวการศึกษา การวิจัย วิชาการอายุรศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับหลังปริญญา
(2) ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาเกี่ยวกับการฝึกอบรม และสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์
(3) ดำเนินการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่างๆ สำหรับสมาชิก
(4) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในกลุ่มอายุรแพทย์และระหว่างอายุรแทย์กับแพทย์สาขาวิชาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ
(5) เผยแพร่ความรู้ทางอายุรศาสตร์อันพึงประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพเวชกรรม
(6) จัดหาทุนและผลประโยชน์เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในทางอายุรศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(7) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
(8) กำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของอายุรแพทย์ในประเทศไทย รวมทั้งสอดส่องดูแลความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิกของราชวิทยาลัย
(9) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ กับสมาคม หรือชมรมต่างๆ ในวิชาชีพเวชกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(10) ออกระเบียบต่างๆ ของราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมและระเบียบข้อบังคับแพทยสภา
(11) รายงานกิจกรรมต่อแพทยสภาเป็นครั้งคราวและเป็นประจำปี
top

:: หมวด 2 สมาชิก
ข้อ 8 ราชวิทยาลัยมีสมาชิกได้ 3 ประเภท คือ
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้
ก. เป็นสมาชิกแพทยสภาและเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์
ข. เป็นสมาชิกแพทยสภา และเป็นสมาชิกก่อตั้งราชวิทยาลัย
(2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกแพทยสภา และเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางอายุรศาสตร์หรือสาขาเฉพาะทางของอายุรศาสตร์เป็นอย่างดีทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัย
(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีคุณวุฒิที่ราชวิทยาลัยเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ 9 สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัย มีสิทธิใช้อภิไธยสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หรืออภิไธยย่อว่า ส.ร.อ.ท. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Fellow of the Royal College of Physicians of Thailand หรือใช้ชื่อย่อว่า F.R.C.P.T
ข้อ 10 สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยมีสิทธิใช้เครื่องหมายของราชวิทยาลัยและสวมครุยวิทยฐานะ ตามระเบียบของราชวิทยาลัย
top

:: หมวด 3 คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย
ข้อ 11 ให้มีคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย ประกอบด้วย
(1) ประธาน 1 คน
(2) ผู้รั้งตำแหน่งประธาน 1 คน
(3) เลขาธิการ 1 คน
(4) ประธานวิชาการ 1 คน
(5) ปฏิคม 1 คน
(6) เหรัญญิก 1 คน
(7) นายทะเบียน 1 คน
(8) กรรมการกลาง 14 คน
ข้อ 12 ให้สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยและผู้รั้งตำแหน่งประธาน จากสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย แล้วเสนอให้แพทยสภารับทราบ ให้ผู้รั้งตำแหน่งประธานเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานในวาระถัดไป
ข้อ 13 คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีวาระคราวละ 2 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ ยกเว้นผู้รั้งตำแหน่งประธานซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานในวาระถัดไป หรือได้รับเลือกเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานในวาระถัดไป
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจะดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งพร้อมกันในคราวเดียวกันไม่ได้
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย (ยกเว้นตำแหน่งผู้รั้งตำแหน่งประธานและประธาน) จะมาจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเดียวกันเกิน 3 คน ไม่ได้
ข้อ 14 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว ผู้บริหารราชวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งเฉพาะตัว เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย
(4) ขาดจากการเป็นสมาชิกของแพทยสภา
ข้อ 15 ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินกิจการของราชวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตาม ข้อ 6 หมวด 1
(2) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกราชวิทยาลัย การขาดจากสมาชิกภาพและสิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก
(3) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย
(4) ออกระเบียบค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของราชวิทยาลัย
(5) ออกระเบียบการประชุมของสมาชิก ของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยและของอนุกรรมการของราชวิทยาลัย
(6) ออกระเบียบอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายในหน้าที่และวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย
(7) แต่งตั้งอนุกรรมการของราชวิทยาลัย เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ
top

:: หมวด 4 การเงิน
ข้อ 16 ราชวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าจดทะเบียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
(2) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(3) ผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรม
ข้อ 17 ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเสนอบัญชีงบดุลประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมของสมาชิกรับรองและนำเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ
ข้อ 18 ให้ประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิก เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงินและการอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบของราชวิทยาลัย
top

:: หมวด 5 บทเฉพาะกาล
ข้อ 19 ให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 เป็นราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้
ข้อ 20 ให้บรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และเงินทั้งหมดของราชวิทยาลัยที่มีอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับเป็นของราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้
ข้อ 21 ให้ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอยู่แล้วในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัย ตามข้อบังคับนี้
ข้อ 22 ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยซึ่งอยู่ในตำแหน่งในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ข้อ 23 ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้รั้งตำแหน่งประธาน 1 คน ประธาน 1 คน และคณะบริหารราชวิทยาลัยอีก 19 คน ในวาระถัดไป
การนับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะบริหารราชวิทยาลัยนั้นให้เริ่มต้นตั้งแต่วาระถัดไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา

top


 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update