กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
:: ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อบังคับนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งตาม มาตรา 29 ประกอบ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 23 (4) (ฎ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมออกข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ชื่อว่า ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับและระเบียบอื่นใดที่กำหนดหรือในส่วนที่มีไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ให้เพิ่มข้อความในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2538 หมวด 6 การปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งได้ประกาศไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ดังนี้
"หมวด 6 การปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
" ข้อ 26 ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ต้องไม่โฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาในลักษณะว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ปฏิบัติการในสถานปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้น โดยไม่เป็นความจริง
" ข้อ 27 ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จะโฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาว่ามีเภสัชกรประจำหรือขายยาโดยเภสัชกร หรือแจ้งชื่อว่าเป็นเภสัชกรประจำ หรือข้อความอื่นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวได้อยู่ปฏิบัติการจริงเป็นการประจำหรือได้อยู่ปฏิบัติการตลอดเวลาที่เปิดทำการเท่านั้น
" ข้อ 28 กรณีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่อยู่ปฏิบัติการจริงเป็นการประจำหรือไม่ได้อยู่ปฏิบัติการตลอดเวลาที่เปิดทำการ จะสามารถโฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาว่ามีเภสัชกรได้ โดยต้องระบุ วัน เวลา ที่อยู่ปฏิบัติการจริงประกอบชื่อของตนหรือประกอบคำว่า เภสัชกรประจำ ขายยาโดยเภสัชกร หรือข้อความอื่นในลักษณะดังกล่าว ให้ชัดเจน
" ข้อ 29 ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ใดที่มีชื่อเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ หรือเป็นเภสัชกรประจำถ้ามิได้อยู่ปฏิบัติงานประจำ หรือไปปฏิบัติงานไม่เป็นเวลาที่แน่นอน ไม่มีสิทธิที่จะโฆษณาหรือยินยอมให้โฆษณาหรือแจ้งว่า มีเภสัชกรประจำหรือขายยาโดยเภสัชกร หรือแจ้งชื่อว่าเป็นเภสัชกรประจำ หรือข้อความอื่นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะดังกล่าวได้
" ข้อ 30 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในลักษณะต่างๆ และโดยสื่อต่างๆ ต้องพึงระวังมิให้การกระทำดังกล่าวของตน หรือให้ผู้อื่นนำการกระทำดังกล่าวไปทำให้เข้าใจว่า ส่งเสริมหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องที่ให้ความรู้นั้น
" ข้อ 31 ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ใดรับจ้างหรือรับทุนสนับสนุนจากบริษัทเอกชนในการกระทำใดๆ หรือจัดทำผลงานใดๆ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้จ้างหรือให้ทุนสนับสนุนควบคู่ไปด้วยทุกครั้งเมื่อมีการแสดง อ้างอิงผลงานหรือเผยแพร่ผลการกระทำหรือผลงานที่จัดทำขึ้น"
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ธิดา นิงสานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update