กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
:: เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมของวิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

โดยที่เป็นการสมควรตรา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมของวิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 97 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2528) กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมของวิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
"วิทยาลัย" หมายความว่า วิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพหมานคร
"ค่าบำรุงการศึกษา" หมายความว่า ค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง วิทยาลัยและค่าบำรุงห้องสมุด
"ค่าหอพัก" หมายความว่า ค่าหอพักที่กรุงเทพมหานครจัดให้พักอาศัย
"ค่าอาหาร" หมายความว่า ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
"ค่าธรรมเนียม" หมายความว่า ค่าบริการสุขภาพ ค่ากิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬา ค่ากิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย ค่าบริการ และค่ากิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเรียกเก็บเพื่อจัดการศึกษา
ข้อ 5 การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมของวิทยาลัย ให้เรียกเก็บตามอัตราที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ 6 วิธีการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัย
ข้อ 7 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่ากินอยู่นักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตาม ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่ากินอยู่นักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 ไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและไม่ครอบคลุมถึงวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สมควรปรับปรุงอัตราการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยอื่น ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องตราเป็น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตาม มาตรา 97 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update