กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
:: เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลจับสุนัข พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

โดยที่เป็นการสมควรตรา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับสุนัข
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 97 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลจับสุนัข พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
"เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร" หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร หรือลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร
"สุนัข" หมายถึง สุนัขจรจัดที่มีหรือไม่มีเจ้าของ และอยู่ในกรุงเทพมหานคร
"เงินรางวัล" หมายความว่า เงินที่กรุงเทพมหานครจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่จับสุนัขแล้วนำส่งกองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย หรือสถานที่อื่นตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ 5 การจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครให้จ่ายได้ในอัตรา 30 บาทต่อสุนัข 1 ตัว
ข้อ 6 การเบิกจ่ายเงินรางวัลจะต้องมีรายชื่อของผู้จับสุนัข จำนวนสุนัข จำนวนเงินที่ขอเบิก และคำรับรองของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับมอบสุนัข
ข้อ 7 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลจับสุนัข ซึ่งกำหนดไว้ตาม ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลนำจับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ พ.ศ. 2525 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครตาม มาตรา 97 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update