กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
:: เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนอุทยานทั้งสองฟากในท้องที่แขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-11

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และ มาตรา 97 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง หรือดัดแปลง เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ ประตูและรั้ว
รั้วตามวรรคหนึ่งให้เป็นรั้วโปร่ง ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร โดยวัดจากระดับทางเท้าของถนนอุทยานถึงส่วนที่สูงสุดของรั้ว แต่ถ้าจะมีส่วนทึบให้มีเฉพาะด้านล่างสูงไม่เกิน 1 เมตร
ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่ภายในระยะ 15 เมตร จากเขตถนนทั้งสองฟากของถนนอุทยาน ตั้งแต่ทางแยกตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 ไปทางทิศตะวันตกจนจดแนวขนานซึ่งห่างจากแนวเขตที่ดินของพุทธมณฑลในระยะ 1,000 เมตร
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ออกไปอีกเป็นระยะ 35 เมตร ตลอดแนว
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ข้อ 5 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 อาคารอื่นใด เว้นแต่อาคารอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร และมีระยะถอยร่นแนวอาคารจากเขตถนนไม่น้อยกว่า 3 เมตร
(ข) ภายในบริเวณที่ 2
(1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด เว้นแต่อาคารอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะของผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร
(2) อาคารพาณิชย์ เว้นแต่อาคารพาณิชย์ที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร ที่มีพื้นที่ประกอบการในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(3) ห้องแถวหรือตึกแถว
(4) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 10 เมตร
(5) อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร
(6) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร
(7) อาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการสนามกอล์ฟฟรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(8) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(9) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิด
(10) ภัตตาคารหรือร้านจำหน่ายอาหาร เว้นแต่ภัตตาคารหรือร้านจำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน 100 ตารางเมตร และไม่มีการจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง ดิสโก้เธค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
(11) สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับจำหน่ายขายที่ต้องขออนุญาตและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง
(12) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(13) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันที่ใช้เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
(14) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(15) โรงมหรสพ
(16) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข
(17) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(18) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(19) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน 20 ตารางเมตร
(20) สุสานหรือฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(21) เพิงหรือแผงลอย
(22) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด
(23) อาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการสวนสนุก หรือจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
ข้อ 6 อาคารที่ก่อสร้างจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) มีระยะห่างระหว่างอาคารไม่น้อยกว่า 4 เมตร และห่างจากเขตที่ดินผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) ต้องเป็นอาคารที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นหลังคาทรงจั่ว ทรงปั้นหยา หรือทรงสถาปัตยกรรมไทย สีหลังคา ให้ใช้สีในกลุ่มสีส้มอิฐหรือส้มกระเบื้องดินเผา สีแดงอิฐ หรือสีน้ำตาล
ข้อ 7 การวัดความสูงของอาคารตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ให้วัดจากระดับทางเท้าของถนนอุทยานถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 8 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 5 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 5
ข้อ 9 อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 5 ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 5
ข้อ 10 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไม่ได้
ข้อ 11 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากถนนอุทยานเป็นถนนสายสำคัญที่มุ่งตรงเพื่อเสริมสร้างความสง่างามของพุทธมณฑลและอำนวยความสะดวกในงานพิธีต่างๆ ที่พุทธมณฑลซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาของประเทศ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก เพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร การผังเมือง การสถาปัตยกรรม การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และควบคุมความหนาแน่นของอาคาร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update