กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
 
:: ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
:: เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-18

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติ สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและ มาตรา 97 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2521
บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
"สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ" หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับเก็บ ฝัง หรือเผาศพสำหรับประชาชนทั่วไป แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
"สุสานและฌาปนสถานเอกชน" หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับเก็บ ฝัง หรือเผาศพสำหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน
"เจ้าพนักงานสาธารณสุข" หมายความว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมาย ว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการเขตหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
"เตาเผาศพ" หมายความว่า อาคารหรือสถานที่ที่มีไว้สำหรับเผาศพ
ข้อ 5 ผู้ใดจะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ การอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้และ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
ข้อ 6 สถานที่สำหรับเก็บศพเป็นการถาวร ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) อยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร
(2) บริเวณสถานที่สำหรับเก็บศพ ต้องมีกำแพงทึบสูงไม่น้อยกว่าสองเมตรห้าสิบเซนติเมตร โดยรอบและทางเข้าออกต้องมีประตูปิดกั้นหรือมีการดำเนินการใดๆ เพื่อปิดบังความไม่น่าดูของสถานที่เก็บศพ และได้สุขลักษณะ
(3) ที่เก็บศพต้องห่างจากกำแพงตาม (2) ไม่น้อยกว่าสองเมตร
(4) สถานที่สำหรับเก็บศพนั้น ต้องมีสภาพที่น้ำท่วมไม่ถึงและห่างจากทางน้ำซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้ำ คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อื่นอย่างน้อยสี่ร้อยเมตร เว้นแต่ในกรณีที่มีการป้องกันกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด สถานที่สำหรับเก็บศพนั้นสามารถตั้งอยู่ห่างจากทางน้ำไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร
(5) ที่เก็บศพต้องทำด้วยคอนกรีตหรือก่ออิฐถือปูน มีลักษณะเป็นซองสูงจากระดับพื้นทางเดินภายในบริเวณสถานที่เก็บศพไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร
(6) ซองเก็บศพต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเก็บ เคลื่อนย้ายหีบศพได้ง่ายและมีฝาทำด้วยโลหะ หรือคอนกรีตเปิดปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นได้
(7) ภายในซองเก็บศพ ต้องมีฐานรองรับหีบศพสูงจากพื้นซองไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร และต้องมีรางระบายสิ่งปฏิกูลลงบ่อเกรอะบ่อซึมซึ่งมีขนาดพอเพียงและได้สุขลักษณะ
 
  ข้อ 7 สถานที่สำหรับฝังศพเป็นการถาวร ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) อยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทาง หรือถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร
(2) มีรั้วหรือกำแพงแสดงอาณาเขตโดยรอบไว้ชัดเจน ด้านที่อยู่ห่างจากทางสาธารณะให้สร้างเป็นกำแพงทึบ สูงไม่น้อยกว่าสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรทางเข้าออกต้องมีประตูปิดกั้น
(3) สถานที่สำหรับฝังศพนั้น ต้องมีสภาพที่น้ำท่วมไม่ถึง และห่างจากทางน้ำซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้ำ คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อื่นอย่างน้อยสี่ร้อยเมตร เว้นแต่ในกรณีที่มีการป้องกันกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลตามหลักเกณ์และวิธีการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด สถานที่สำหรับฝังศพนั้นสามารถตั้งอยู่ห่างจากทางน้ำไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร
ข้อ 8 เตาเผาศพ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ต้องใช้เตาเผาศพที่มีคุณสมบัติกำจัดกลิ่น ควัน และสิ่งปฏิกูลจากการเผาศพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
(2) ต้องมีที่ว่างโดยรอบเตาเผาศพไม่น้อยกว่ายี่สิบเมตร
(3) อยู่ห่างจากถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร
ความใน (2) และ (3) ไม่ใช้บังคับกับเตาเผาศพที่สร้างขึ้นโดยได้รับอนุญาตก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ และไม่สามารถปรับปรุงเตาเผาศพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน (2) และ (3) ได้
ข้อ 9 การเผา ฝัง หรือเก็บศพของผู้ตายด้วยโรคติดต่ออันตราย ห้ามถ่ายศพออกจากหีบศพหรือที่บรรจุเดิมและห้ามนำสิ่งที่ติดไปกับศพนั้นออกจากหีบศพหรือที่บรรจุ
ข้อ 10 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานต้องปฏิบัติการเก็บศพ ดังนี้
(1) บรรจุศพไว้ในหีบศพที่สามารถป้องกันกลิ่นได้
(2) เขียนชื่อ ชื่อสกุล เพศ อายุของผู้ตาย และวันรับฝากไว้ที่หีบศพให้เห็นได้ชัดเจน
(3) ทำทะเบียนศพพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตามแบบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ 11 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานต้องปฏิบัติการฝังศพ ดังนี้
(1) ที่ฝังศพอยู่ห่างจากแนวเขตสถานที่สำหรับฝังศพไม่น้อยกว่าสี่เมตร
(2) หลุมฝังศพแต่ละหลุม อยู่ห่างกันไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร
(3) ฝังหีบศพ หรือสิ่งที่บรรจุหรือห่อศพ อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร
(4) ห้ามฝังศพเกินกว่าหลุมละหนึ่งศพ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของศพทั้งสองฝ่าย
(5) การฝังศพผู้ตายด้วยโรคติดต่ออันตรายต้องทำลายเชื้อโรคที่ศพโดยวิธีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
ข้อ 12 การขุดหรือย้ายศพ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและ หรือผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ 13 การเผาศพ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ใช้เตาเผาศพตาม ข้อ 8 (1)
(2) รักษาเตาเผาศพ อุปกรณ์ใช้งาน บริเวณสถานที่เผาศพให้มีความสะอาดอยู่เสมอ กระดูกและเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพต้องจัดการเก็บหรือกำจัดให้ถูกสุขลักษณะ
ข้อ 14 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน มีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดให้มีทะเบียนแสดงกิจการของสุสานและฌาปนสถานตามแบบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
(2) ทำรายงานโดยการคัดข้อความในทะเบียนเป็นรายเดือนถึงเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
สำหรับสุสานและฌาปนสถานเอกชนให้ส่งรายงานเฉพาะเดือนที่มีการเผาฝังหรือรับฝากศพเท่านั้นตามกำหนดเวลาตาม (2)
(3) ห้ามมิให้เก็บ ฝัง หรือเผาศพที่ไม่มีใบมรณบัตร หรือมีแต่ข้อความไม่ถูกต้อง เมื่อได้แก้ไขถูกต้องแล้วจึงจะดำเนินการได้
(4) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเรื่องทำความสะอาดชำระล้าง หรืออบสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดบริเวณสุสานและฌาปนสถาน และยวดยานซึ่งใช้บรรทุกศพด้วยยาทำลายเชื้อโรค
ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา ดังนี้
(1) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละหนึ่งพันบาท
(2) ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละห้าร้อยบาท
(3) ใบแทนใบอนุญาต ตาม (1) และ (2) ฉบับละห้าสิบบาท
(4) การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละหนึ่งพันบาท
(5) การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละห้าร้อยบาท
ข้อ 16 ใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ให้ใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 17 สุสานและฌาปนสถานซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้ง หรือใช้สถานที่เป็นสุสานและฌาปนสถานก่อนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกระเบียบกำหนดเงื่อนไขผ่อนผันยกเว้น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพียงเท่าที่เห็นสมควร
ข้อ 18 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้และมีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต การสาธารณสุขและอนามัยของประชาชน การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการกำหนดมาตรการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตาม มาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติ สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับ มาตรา 97 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update