กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3  
   
:: ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 241 ข้อที่ 1-3

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า ตามที่ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ให้แยกอำเภอบางอำเภอออกจากการปกครองของจังหวัด อุบลราชธานี มาจัดตั้งเป็นจังหวัด ยโสธร ซึ่งในท้องที่อำเภอเหล่านี้เคยได้รับการยกเว้นการเก็บเงินอากรตามพระราชกฤษฎีกา ยกเว้นการเก็บเงินอากรตาม พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 พ.ศ. 2490 มาก่อน และจังหวัด กาฬสินธุ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 ก็ยังมิได้รับการยกเว้นเงินอากรการประมงตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงเห็นสมควรยกเว้นการเก็บเงินอากรในท้องที่ 2 จังหวัดดังกล่าวด้วย อาศัยอำนาจตาม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. 2490 หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเว้นการเก็บเงินอากรทุกประเภทเกี่ยวกับการทำการประมง ในท้องที่จังหวัด กาฬสินธุ์และจังหวัด ยโสธร
ข้อ 2 ให้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน มาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. 2490
ข้อ 3 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ข้อ 4 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

:: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิากยน พุทธศักราช 2515 จอมพล ถ. กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัต

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update