แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
 
หน้า 1 หน้า 2
     
 
รวม ประกาศ [จัดเรียงตามตัวอักษร]

ก.พ.ร. กรมสรรพากร การมีผลใช้บังคับ
ก.ศป. กรมสวัสดิการแรงงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของคณะปฏิวัติ
กรมการค้าภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
กรมการประกันภัย กระทรวงพลังงาน ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
กรมทางหลวง กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการแพทย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงแรงงาน คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
กรมปศุสัตว์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมป่าไม้ กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
กรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการบริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงเทพมหานคร คณะกรรมบริหารศาลยุติธรรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ควบคุมการขนส่งทางบก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม การท่าเรือแห่งประเทศไทย ควบคุมยาเสพติดให้โทษ
กรมวิชาการเกษตร การนิคมอุตสาหกรรม ควบคุมเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ การประปาส่วนภูมิภาค น้ำตาลทราย
กรมศิลปากร การพิจารณาการทุ่มตลาด มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  กรมศุลกากร การไฟฟ้านครหลวง หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรมสรรพสามิต การไฟฟ้าฝ่ายผลิต    

  ประกาศ ก.ศป.
  การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานคดีปกครองตาม ม.18 วรรคหนึ่ง (4) (ข) [พนักงานคดีปกครองตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป] [ขอข้อมูล]
การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ฉ.2 [ขอข้อมูล]
มาตรฐานหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายมหาชน.. [ขอข้อมูล]
รับรองหลักสูตรพนักงานคดีปกครอง ระดับกลาง เป็นหลักสูตร.. [ขอข้อมูล]
การลาหยุดราชการของตุลาการศาลปกครอง ฉ.2 [ขอข้อมูล]
top
  ประกาศการมีผลใช้บังคับของความตกลง
  การมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ [อ่าน]
การมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอล เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน [อ่าน]
การมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน [อ่าน]
top
  ประกาศ ก.พ.ร.
  ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.พ.ร. และการแบ่งส่วนราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. [อ่าน]
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา [อ่าน]
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ [อ่าน]
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาพัสดุโดยวิธีฉุกเฉิน [อ่าน]
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาพัสดุโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน]
top
  ประกาศกรุงเทพมหานคร
  การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ฉ.48 [อ่าน]
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ฉ.49 [อ่าน]
เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบุคคโล แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู และตั้งแขวงสำเหร่ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี [อ่าน]
เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงลาดยาว และตั้งแขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล แขวงจตุจักร เขตจตุจักร [อ่าน]
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในที่สาธารณะ [อ่าน]
ห้ามมิให้นำช้างเข้ามาเลี้ยงหรือปล่อยในเขตกรุงเทพมหานคร [อ่าน]
top
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนตามพรบ. รถยนต์ พ.ศ.2522 [อ่าน]
ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิงที่จะต้องติดตั้ง ณ สถานตรวจสภาพรถ [อ่าน]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการอาคารที่พักและโรงอาหารภายในสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ [อ่าน]
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบด้วยตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย เพื่อการโฆษณาในตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง [อ่าน]
อัตราค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของในส่วนพื้นที่โรงอาหาร [อ่าน]
top
  ประกาศกรมการค้าภายใน
  หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด [อ่าน]
top
  ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
  การขอหนังสือรับรองการส่งออกสำหรับการนำเครื่องนุ่งห่มติดตัวไปของนักทัศนาจร พ.ศ.2546 [อ่าน]
การขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ พ.ศ.2546 [อ่าน]
การขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
การขอหลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2546 พ.ศ.2546 [อ่าน]
การจัดสรรปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ประจำปี 2546 พ.ศ.2546 [อ่าน]
การโอนโควตาหลัก การให้ยืมโควตาหลัก การให้ยืมสิทธิให้ใช้โควตาหลักล่วงหน้า และการมอบสิทธิการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่ม
พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอแสดงหลักฐานที่เกี่ยวกับการส่งออก พ.ศ.2546 [อ่าน]
โควตากองกลางเครื่องนุ่งห่ม พ.ศ.2546 [อ่าน]
โควตากองกลางเครื่องนุ่งห่ม ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
โควตากองกลางด้ายและผ้าผืน พ.ศ.2546 [อ่าน]
โควตาหลักด้ายและผ้าผืน พ.ศ.2546 [อ่าน]
โควตาหลักด้ายและผ้าผืน ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
โควตาหลักด้ายและผ้าผืน ฉ.3 พ.ศ.2546 [อ่าน]
โควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม พ.ศ.2546 [อ่าน]
โควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
โควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม ฉ.3 พ.ศ.2546 [อ่าน]
โควตาหลักเครื่องนุ่งห่ม ฉ.4 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ปริมาณสินค้านมผงขาดมันเนยที่จะจัดสรรเพื่อออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ประจำปี 2546 พ.ศ.2546 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) [อ่าน]
ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต พ.ศ.2546 [อ่าน]
ผลการทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ พ.ศ.2546 [อ่าน]
ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครนและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ.2546 [อ่าน]
ผลการคำนวณส่วนจัดสรรปริมาณข้าวส่งออก ภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2547 พ.ศ.2546 [อ่าน]
รายงานการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป พ.ศ.2546 [อ่าน]
หลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนเป็นผู้ขอนำเข้าสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม สำหรับภาษีนอกโควตา
พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศกรมการประกันภัย
  การสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ประจำปี 2547 ในภูมิภาค ฉ.2 [อ่าน]
แนวทางในการควบเข้ากันหรือโอนกิจการหรือรับโอนกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย [อ่าน]
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย [อ่าน]
top
  ประกาศกรมสวัสดิการแรงงาน
  หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมการทำงานในที่อับอากาศ [อ่าน]
top
  ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [อ่าน]
โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ [อ่าน]
top
  ประกาศกรมทางหลวง
  โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง [อ่าน]
top
  ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  การยื่นคำขอเกี่ยวกับเครื่องหมายทางอินเตอร์เน็ต [อ่าน]
top
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [อ่าน]
กำหนดความกว้างของทางหลวง ถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก และประเภท ข [อ่าน]
กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยแปลงลักษณะของสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคำขอต่ออายใบอนุญาตแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคำขอโอนใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ [อ่าน]
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับกรมธุรกิจพลังงาน [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2546 [อ่าน]
ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2546
พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศกรมปศุสัตว์
  แต่งตั้งสารวัตรตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 [อ่าน]
top
  ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข
  การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2400–2500 เมกะเฮิรตซ์ ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศกรมป่าไม้
  การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป [อ่าน]
การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา
หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป [อ่าน]
top
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
  โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน [อ่าน]
top
  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [อ่าน]
top
  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  การถอนและจำหน่ายคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2546 [อ่าน]
การยื่นคำขอจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ฉ.5 พ.ศ.2548 [อ่าน]
กำหนดแบบการแจ้งและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม ม.7 พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตาม ม.12 พ.ศ.2546 [อ่าน]
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน ฉ.3 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  การชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ผ่านธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2545 [อ่าน]
top
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำจัดเพลี้ยไฟและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สำหรับดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร [อ่าน]
top
  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ [อ่าน]
top
  ประกาศกรมศุลกากร
  ที่ 33/2546 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการนำของเสียจากเรือเข้ามาบำบัดหรือกำจัด [อ่าน]
ที่ 52/2546 เรื่อง กำหนดเขตจอดเรือ [อ่าน]
ที่ 86/2546 เรื่อง กำหนดเวลาขนส่งของเข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ [อ่าน]
top
  ประกาศกรมศิลปากร
  ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [อ่าน]
top
  ประกาศกรมสรรพสามิต
  กำหนดเครื่องหมายการขีดฆ่าแสตมป์สุราสำหรับแสตมป์สุราที่นำไปปิดภาชนะบรรจุสุราแช่และผลิตภัณฑ์ และสุรากลั่นชุมชน [อ่าน]
กำหนดมูลค่าของสุราที่ทำในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี [อ่าน]
กำหนดมูลค่าของสุราที่ทำในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี [อ่าน]
กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉ.7/2546 [อ่าน]
กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในกาคำนวณภาษี ฉ.18/2546 [อ่าน]
กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉ.41/2546 [อ่าน]
กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉ.42/2546 [อ่าน]
กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉ.43/2546 [อ่าน]
กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉ.44/2546 [อ่าน]
กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉ.46/2546 [อ่าน]
กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉ.48/2546 [อ่าน]
กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉ.51/2546 [อ่าน]
กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉ.52/2546 [อ่าน]
กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉ.53/2546 [อ่าน]
กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉ.1/2547 [อ่าน]
กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ฉ.1/2546 [อ่าน]
กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ฉ.2/2546 [อ่าน]
กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ฉ.3/2546 [อ่าน]
กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ฉ.6/2546 [อ่าน]
กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ฉ.7/2546 [อ่าน]
กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ฉ.9/2546 [อ่าน]
กำหนดหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา [อ่าน]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น
นอกจากเบียร์ พ.ศ.2546 [อ่าน]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ.2546 [อ่าน]
อนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ออกหนังสือสำคัญสำหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได้ ฉ.2 [อ่าน]
top
  ประกาศกรมสรรพากร
  ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและการนำส่งภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [อ่าน]
top
  ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย
  กำหนดชนิดกีฬาที่สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬา หรือการส่งเสริมกีฬาดังกล่าวจะต้องขอรับใบอนุญาตจาก
กกท. ตาม ม.53 แห่งพรบ. การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2528 เพิ่มเติม [อ่าน]
top
  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
  การกำหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) [อ่าน]
การใช้พื้นที่พิเศษวางตู้บรรจุสินค้าขาออก (Special Export Zone) [อ่าน]
กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่วางตู้สินค้าเปล่าที่ใช้เป็นสำนักงานหรือเก็บเครื่องมือในเขตท่าเรือกรุงเทพ [อ่าน]
ปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า [อ่าน]
top
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  การดำเนินการตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [อ่าน]
ที่ 46/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม [อ่าน]
ที่ 58/2544 เรื่อง การจำกัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในนิคมอุตสาหกรรม [อ่าน]
ที่ 62/2546 เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอต่างๆ ในเรื่องการใช้ที่ดินการก่อสร้างอาคาร และการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม [อ่าน]
top
  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
  โครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค [อ่าน]
top
  ประกาศการไฟฟ้านครหลวง
  ที่ 21/2546 เรื่อง กำหนดอัตราค่าต่อกลับ และค่าเลื่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า [อ่าน]
ที่ 22/2546 เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้า 12,000 โวลต์ หรือ 24,000 โวลต์ [อ่าน]
ที่ 27/2546 เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) สำหรับการไฟฟ้านครหลวงเขต และสาขาย่อย [อ่าน]
top
  ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า [อ่าน]
top
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
  การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2546 ครั้งที่ 2 [อ่าน]
การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2546 ครั้งที่ 3 [อ่าน]
การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2546 ครั้งที่ 4 [อ่าน]
top
  ประกาศกระทรวงการคลัง
  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง พ.ศ.2545 ฉ.2 [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉ.17 เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี [อ่าน]
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉ.18 เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี [อ่าน]
การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) [อ่าน]
การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) [อ่าน]
การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ [อ่าน]
การกำหนดแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) [อ่าน]
การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม [อ่าน]
การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ฉ.2 [อ่าน]
การกำหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความใน ม.10 แห่งพรก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ฉ.2 [อ่าน]
การขออนุญาตจัดตั้งธนาคารที่จำกัดขอบเขตธุรกิจ [อ่าน]
การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ครั้งที่ 1 [อ่าน]
การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ครั้งที่ 2 [อ่าน]
การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ครั้งที่ 3 [อ่าน]
การประมูลตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ [อ่าน]
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2546 [อ่าน]
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารออมสิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2543 ครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 [อ่าน]
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารออมสิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2543 ครั้งที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2546 [อ่าน]
การปรับลดวงเงินการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2546 ครั้งที่ 1 [อ่าน]
การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ทจ) [อ่าน]
การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ทจ) [อ่าน]
การยกเว้นอากรลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร อคล.12 ฉ.5 [อ่าน]
การยกเว้นอากรลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร อคล.12 ฉ.6 [อ่าน]
การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน สห.1 ฉ.3 [อ่าน]
การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน สห.1 ฉ.4 [อ่าน]
การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน สห.2 ฉ.2 [อ่าน]
การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน อต. 21 [อ่าน]
การเรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ [อ่าน]
การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตาม ม.12 แห่งพรก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ฉ.6 [อ่าน]
การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตาม ม.12 แห่งพรก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ฉ.11 [อ่าน]
การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตาม ม.12 แห่งพรก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ฉ.27 [อ่าน]
การลดอัตราศุลกากรสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ [อ่าน]
การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตาม ม.12 แห่งพรก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ฉ.8 [อ่าน]
การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกรรม Credit Default Swaps [อ่าน]
การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกรรม Credit Linked Notes [อ่าน]
การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น [อ่าน]
การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ฉ.4 [อ่าน]
การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทำธุรกิจติดต่อ หรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า [อ่าน]
การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายและค้าตราสารแห่งหนี้ [อ่าน]
การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน [อ่าน]
คุณสมบัติของรถยนต์กะบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพรก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ฉ.38 พ.ศ.2546 [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานศุลกากร เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรและพนักงานเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ตามพรบ.ศุลกากร ฉ.7 พ.ศ.2480 ประมวลรัษฎากรและพรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.208 เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตาม ม.47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และ ม.3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.239 พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.245
พ.ศ.2535 [อ่าน]
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.212 เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตาม ม.47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรและ ม.3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.239 พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.254
พ.ศ.2535 [อ่าน]
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.213 เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตาม ม.47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรและ ม.3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.239 พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.254
พ.ศ.2535 [อ่าน]
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.227 เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตาม ม.47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และ ม.3 (4) (ข)แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.239 พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.254
พ.ศ.2535 [อ่าน]
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.236 เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตาม ม.47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรและ ม.3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.239 พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.254
พ.ศ.2535 [อ่าน]
วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2546 ฉ.4 [อ่าน]
หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [อ่าน]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งสาขาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย [อ่าน]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต [อ่าน]
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตมีสำนักงานอำนวยสินเชื่อและเงื่อนไขในการอนุญาต [อ่าน]
ออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กำหนดสาขา ชั้น และจำนวนของผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ประจำสถานพยาบาลสัตว์ [อ่าน]
กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ต้องชำระเงินสงเคราะห์ตามพรบ. กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
พ.ศ.2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ. กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ฉ.4 พ.ศ.2530 [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. ปุ๋ย พ.ศ.2518 [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. กักพืช พ.ศ.2507 [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. กักพืช พ.ศ.2507 ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. วิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ.2545 [อ่าน]
แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 [อ่าน]
แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 [อ่าน]
ราคายางที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ต้องเสียเงินสงเคราะห์ตามพรบ. กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ.2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ. กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ฉ.4 พ.ศ.2530 [อ่าน]
top
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ [อ่าน]
กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีการประชุมและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี [อ่าน]
กำหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พรบ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และพรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉ.58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2515 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประปา [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [อ่าน]
top
  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [อ่าน]
top
  ประกาศกระทรวงพลังงาน
  กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และอ.ปลวกแดง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง [อ่าน]
กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่อ.ฉะเชิงเทรา และอ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา [อ่าน]
กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในทะเลและบนบกในท้องที่จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช
จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร จ.ราชบุรี จ.ระยอง และจ.ชลบุรี [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2546 [อ่าน]
หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์
  การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉ.3 พ.ศ.2546 [อ่าน]
การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และกากถั่วเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
พ.ศ.2546 [อ่าน]
การนำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2546 [อ่าน]
การนำสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับปี 2546 พ.ศ.2546 [อ่าน]
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ฉ.4 [อ่าน]
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ฉ.4 [อ่าน]
การวางเงินสำรองประกันภัย [อ่าน]
การส่งสินค้าผักและผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดด่านศุลกากรที่ผู้ส่ง หรือนำสินค้ามาตรฐานแป้งมันสำปะหลังออกนอกราชอาณาจักรต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า
พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดแบบและวิธีการในการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตาม ม.21
พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ฉ.3 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโปแลนด์ พ.ศ.2546 [อ่าน]
ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ฉ.88 พ.ศ.2541 และประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉ.133 พ.ศ.2541 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉ.143 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉ.3 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉ.4 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ให้ยกเลิกการกำหนดให้พาณิชยกิจบางประเภทไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ฉ.3 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  การกำหนดเขตต.ในท้องที่อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น [อ่าน]
การกำหนดเขตต.ในท้องที่อ.นาทม จ.นครพนม [อ่าน]
การยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่คนชาติสาธารณรัฐชิลีที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา [อ่าน]
การสั่งให้บุคคซึ่งถูกถอนสัญชาติตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉ.337 และบุตรหลานได้สัญชาติไทย [อ่าน]
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.บ่อยาง ต.เขารูปช้าง ต.เกาะแต้ว ต.พะวง และต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.บ่อแฮ้ว ต.บ้านเป้า ต.ต้นธงชัย ต.พิชัย ต.เวียงเหนือ ต.สบตุ๋ย ต.สวนดอก ต.หัวเวียง ต.ปงแสนทอง ต.พระบาท ต.ชมพู และต.กล้วยพระ อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.หนองไผ่
ต.หญ้าปล้อง ต.โพธิ์ ต.เมืองเหนือ ต.เมืองใต้ ต.หนองครก ต.โพนข่า และต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.เหมืองง่า ต.อุโมงค์ ต.มะเขือแจ้ ต.ในเมือง ต.บ้านกลาง ต.เวียงยอง ต.ต้นธง และต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.ฮางโฮง ต.ธาตุนาเวง ต.พังขว้าง ต.ธาตุเชิงชุม ต.ห้วยยาง ต.ดงมะไฟ และต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.น้ำน้อย ต.คูเต่า ต.ท่าข้าม ต.คลองแห ต.ทุ่งใหญ่ ต.คอหงส์ ต.คลองอู่ตะเภา ต.หาดใหญ่ ต.ควนลัง ต.ฉลุง ต.ทุ่งตำเสา ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ ต.แม่ทอม ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ และต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.ชิงโค ต.หัวเขา ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนครและต.บ่อยาง ต.เกาะยอ ต.เขารูปช้าง ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.เมือง ต.ชัยพฤกษ์ ต.กุดป่อง และต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.คลองขุด ต.ควนขัน และต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.บางน้ำจืด ต.คอกกระบือ ต.นาดี ต.บ้านเกาะ ต.พันท้ายนรสิงห์ ต.ท่าทราย ต.โคกขาม ต.มหาชัย ต.บางกระเจ้า ต.ท่าจีน ต.บางหญ้าแพรก ต.ท่าฉลอมและต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.บ้านใหม่หนองไทร ต.ป่าไร่ ต.อรัญประเทศ ต.ฟากห้วย และต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.แม่ปะ ต.แม่สอด ต.พระธาตุผาแดง ต.ท่าสายลวด และต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.รอบเมือง ต.ในเมือง และต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.อ้อมน้อย ต.หนองนกไข่ ต.บางยาง ต.สวนหลวง ต.ท่าไม้ ต.ตลาดกระทุ่มแบน ต.คลองมะเดื่อ ต.แคราย ต.ดอนไก่ดี และต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.บางน้ำจืด ต.ปากน้ำ และต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.คลองลุ ต.ย่านซื่อ ต.บางเป้า ต.บ่อน้ำร้อน ต.กันตัง และต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.เหมืองแก้ว ต.ริมใต้ ต.แม่สา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ต.หนองหาร ต.ป่าไผ่ ต.หนองจ๊อม ต.สันทรายหลวง ต.สันนาเม็ง ต.สันทรายน้อย ต.สันพระเนตร อ.สันทราย ต.สันผีเสื้อ ต.ช้างเผือก ต.ป่าตัน ต.ฟ้าฮ่าม ต.สุเทพ ต.หนองป่าครั่ง ต.ศรีภูมิ ต.ช้างม่อย ต.วัดเกต ต.พระสิงห์ ต.ช้างคลาน ต.ท่าศาลา ต.หายยา ต.หนองหอย ต.ป่าแดด ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด ต.สันกลาง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง ต.หนองควาย ต.สันผักหวาน ต.น้ำแพร่ ต.บ้านแหวน ต.หางดง ต.สบแม่ข่า ต.หนองแก๋ว ต.ขุนคง อ.หางดง และต.ไชยสถาน ต.ท่าวังตาล ต.หนองผึ้ง ต.ป่าบง ต.ยางเนิ้ง ต.ชมภู ต.ดอนแก้ว ต.หนองแฝก ต.สารภี ต.ขัวมุง ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.ไสไทย ต.ทับปริก ต.กระบี่น้อย ต.กระบี่ใหญ่และต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.เขาขาว ต.เขาปูน ต.เขากอบ ต.ห้วยยอดและต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.นาตาล่วง ต.บ้านโพธิ์ ต.บางรัก ต.ทับเที่ยง ต.บ้านควน ต.โคกหล่อ และต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.บางช้าง ต.แควอ้อม ต.อัมพวา ต.สวนหลวง อ.อัมพวาและต.บ้านปรก ต.บางขันแตก ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.บ้านดู่ ต.นางแล ต.แม่ข้าวต้ม ต.ริมกก ต.รอบเวียง ต.เวียง ต.ท่าสาย ต.สันทราย อ.เมืองเชียงรายและต.เวียงเหนือ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.ลาดใหญ่ ต.บางแก้ว ต.บ้านปรก ต.แม่กลอง ต.ท้ายหาด ต.บางขันแตก ต.แหลมใหญ่ และต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.วังไผ่ ต.บ้านนา ต.ขุนกระทิง ต.บางลึก ต.ตากแดด ต.นาชะอัง ต.นาทุ่ง ต.ท่าตะเภา ต.บางหมาก ต.ท่ายาง ต.ปากน้ำ และต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.วังกระแจะ ต.หนองเสม็ด ต.เนินทราย และต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ต.หนองบัวเหนือ ต.ไม้งาม ต.หัวเดียด ต.ป่ามะม่วง ต.หนองหลวง ต.น้ำรึม ต.ระแหง ต.วังหิน ต.แม่ท้อ ต.เชียงเงิน และต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่อ.บางบ่อ อ.พระประแดง อ.บางพลี อ.เมืองสมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ และกิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ.บางพลี กิ่งอ.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ [อ่าน]
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.วังตะกอ ต.นาขา ต.แหลมทราย ต.ท่ามะพลา ต.ขันเงิน ต.หลังสวน และต.พ้อแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร [อ่าน]
กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และกำหนดให้บุคคล หรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ฉ.4 [อ่าน]
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2546 [อ่าน]
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [อ่าน]
ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน ฉ.35 [อ่าน]
ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน ฉ.41 [อ่าน]
ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ฉ.40 [อ่าน]
top
  ประกาศกระทรวงยุติธรรม
  กำหนดท้องที่และให้บังคับใช้บทบัญญัติหมวด 3 ตามพรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ฉ.3 พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ฉ.4 พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ฉ.4 พ.ศ.2546 [อ่าน]
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 [อ่าน]
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 (ฉบับเพิ่มเติม) [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ฉ.4 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศกระทรวงแรงงาน
  กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตาม ม.12 แห่งพรบ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 ทำได้ ฉ.13 [อ่าน]
แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ [อ่าน]
สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน [อ่าน]
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉ.3 [อ่าน]
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉ.5 [อ่าน]
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉ.6 [อ่าน]
top
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  การแบ่งส่วนราชการในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 [อ่าน]
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา [อ่าน]
แนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 [อ่าน]
top
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  ฉ.1/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล [อ่าน]
ฉ.2/2541 เรื่อง โรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล [อ่าน]
ฉ.2 พ.ศ.2546 เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) [อ่าน]
ฉ.3/2542 เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตาม ม.32(3) [อ่าน]
ฉ.4/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นสถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับ ของพรบ. สถานพยาบาล 2541 [อ่าน]
ฉ.5/2543 เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล [อ่าน]
ฉ.6/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศพในสถานพยาบาล [อ่าน]
ฉ.7/2544 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพรบ. สถานพยาบาล 2541 [อ่าน]
ฉ.8/ 2545 เรื่อง มาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย [อ่าน]
ฉ.11/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล [อ่าน]
ฉ.121/2546 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามกฎหมาย ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท [อ่าน]
ฉ.182/2546 เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 [อ่าน]
ฉ.268/2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด [อ่าน]
ฉ.269/2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ [อ่าน]
ฉ.275/2546 เรื่อง สุรา ฉ.2 [อ่าน]
ฉ.278/2546 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพรบ.อาหาร พ.ศ.2522 [อ่าน]
ฉ.279/2546 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.271 พ.ศ.2546 [อ่าน]
การเพิ่มประเภทการนวดไทยในสาขาการแพทย์แผนไทย [อ่าน]
กำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข [อ่าน]
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย [อ่าน]
บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ [อ่าน]
ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉ.28 [อ่าน]
ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉ.29 [อ่าน]
ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉ.31 [อ่าน]
ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉ.32[อ่าน]
ยาควบคุมพิเศษ ฉ.28 [อ่าน]
ยาอันตราย ฉ.18 [อ่าน]
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้แทนราชวิทยาลัย ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้แทนองค์กรเอกชนและการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข [อ่าน]
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทนองค์กรเอกชน และการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [อ่าน]
top
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
  ฉ.7 พ.ศ.2546 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [อ่าน]
ฉ.14 พ.ศ.2546 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [อ่าน]
ฉ.15 พ.ศ.2546 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [อ่าน]
ฉ.16 พ.ศ.2546 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [อ่าน]
ฉ.17 พ.ศ.2546 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [อ่าน]
ฉ.18 พ.ศ.2546 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [อ่าน]
ฉ.3178 พ.ศ.2546 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ไม่แข็ง ระดับการประเมิน E [อ่าน]
ฉ.3179 พ.ศ.2546 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรลิติกอิเล็กโทรไลต์แข็ง ระดับการประเมิน E [อ่าน]
ฉ.3180 พ.ศ.2546 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ - อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า [อ่าน]
การกำหนดค่าของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2548 [อ่าน]
การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ฉ.7 [อ่าน]
การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ฉ.8 [อ่าน]
การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ส่วนขยาย ฉ.2 [อ่าน]
กำหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้หรือผลิตในโรงงาน [อ่าน]
ขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2546 [อ่าน]
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 [อ่าน]
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.2546 [อ่าน]
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (อาวุธเคมี) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.2546 [อ่าน]
สิ้นสุดการชำระบัญชีขององค์การเหมืองแร่ในทะเล [อ่าน]
top
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศของคณะปฏิวัติ
  คณะปฏิวัติ ฉ.28 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.53 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.58 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.42 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.68 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.132 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.140 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.141 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.189 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.241 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.281 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.285 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.286 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.294 [อ่าน]
คณะปฏิวัติ ฉ.305 [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ที่ กข. 23/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิตและการตั้งตัวแทนสนับสนุน [อ่าน]
ที่ กข. 25/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน ฉ.4 [อ่าน]
ที่ กข. 34/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุนสำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์ [อ่าน]
ที่ กข. 42/2546 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ฉ.3 [อ่าน]
ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม [อ่าน]
ที่ กจ. 2/2546 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย โดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉ.2 [อ่าน]
ที่ กจ. 4/2546 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ [อ่าน]
ที่ กจ. 5/2546 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉ.7 [อ่าน]
ที่ กจ. 6/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฉ.13 [อ่าน]
ที่ กจ. 7/2546 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ฉ.3 [อ่าน]
ที่ กจ. 8/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิและการอนุญาต ฉ.7 [อ่าน]
ที่ กจ. 12/2546 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉ.4 [อ่าน]
ที่ กจ. 13/2546 เรื่อง กำหนดหลักทรัพย์อื่นที่มิให้นำบทบัญญัติ ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับ [อ่าน]
ที่ กจ. 27/2546 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉ.7 [อ่าน]
ที่ กจ. 28/2546 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉ.9 [อ่าน]
ที่ กจ. 29/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฉ.15 [อ่าน]
ที่ กจ. 30/2546 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย [อ่าน]
ที่ กจ. 31/2546 เรื่อง ข้อกำหนดตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการสำหรับผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย [อ่าน]
ที่ กจ.41/2546 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉ.5 [อ่าน]
ที่ กจ. 46/2546 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยองค์การระหว่างประเทศ [อ่าน]
ที่ กธ. 3/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ฉ.6 [อ่าน]
ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ [อ่าน]
ที่ กธ. 15/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้ ฉ.4 [อ่าน]
ที่ กธ. 16/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ฉ.7 [อ่าน]
ที่ กธ. 20/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฉ.3 [อ่าน]
ที่ กธ. 22/2546 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ [อ่าน]
ที่ กธ. 32/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฉ.4 [อ่าน]
ที่ กธ. 37/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉ.4 [อ่าน]
ที่ กธ. 38/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ [อ่าน]
ที่ กธ. 40/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉ.2 [อ่าน]
ที่ กธ. 45/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ [อ่าน]
ที่ กธ/น. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ และการตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ [อ่าน]
ที่ กธ/น/ย. 47/2546 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต [อ่าน]
ที่ กน. 24/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ฉ.9 [อ่าน]
ที่ กน. 26/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ [อ่าน]
ที่ กน. 33/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการผ่อนผันให้กองทุนรวมกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน [อ่าน]
ที่ กน. 35/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ ฉ.2 [อ่าน]
ที่ กน. 39/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ฉ.2 [อ่าน]
การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2546 [อ่าน]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2547 [อ่าน]
การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2546 [อ่าน]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2547 [อ่าน]
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2546 [อ่าน]
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2547 [อ่าน]
การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2546 [อ่าน]
การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2547 [อ่าน]
การจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2546 [อ่าน]
การจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2547 [อ่าน]
กำหนดอำนาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
  การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
  การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง [อ่าน]
การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง [ขอข้อมูล]
top
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
  ฉ.1373 พ.ศ.2546 เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 27 มีนบุรี-ถนนลาดพร้าว-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้มีเส้นทางแยกช่วง จำนวน 2 ช่วง [อ่าน]
ฉ.1374 พ.ศ.2546 เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 30 นนทบุรี-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (สายใต้) เป็น สะพานพระราม 7–สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (สายใต้) [อ่าน]
ฉ.1372 พ.ศ.2546 เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 169 วงกลมบางขุนเทียน-ปิ่นเกล้า-วงเวียนใหญ่ [อ่าน]
ประจำจ.พระนครศรีอยุธยา ฉ.68 พ.ศ.2546 เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง [อ่าน]
ประจำจ.พระนครศรีอยุธยา ฉ.69 พ.ศ.2546 เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง [อ่าน]
ประจำจ.พระนครศรีอยุธยา ฉ.70 พ.ศ.2546 เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [อ่าน]
ประจำจ.พระนครศรีอยุธยา ฉ.73 พ.ศ.2546 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง [อ่าน]
ประจำจ.กระบี่ ฉ.35 พ.ศ.2546 เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4
จ.กระบี่ สายที่ 8256 กระบี่-บ้านหัวหิน เป็นกระบี่-เกาะลันตา (บ้านสังกาอู้) [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่ [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ฉ.2 [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
  ที่ 1/2546 เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต.คุ้งพยอม
ต.บ้านม่วง และต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.ลาดบัวขาว ต.เบิกไพร ต.คุ้งพยอม ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่งและต.ชำแระ ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2530 คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
  กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ฉ.2 พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดแบบและวิธีการออกใบแทนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการรายงานที่จำเป็นสำหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับตรวจ ต้องจัดส่งให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การป้องกันหรือควบคุมความเสียหายให้หน่วยรับตรวจปฏิวัติ พ.ศ.2547 [ขอข้อมูล]
top
  ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
  กำหนดตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น [อ่าน]
กำหนดตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย-ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  ฉ.6 พ.ศ.2546 เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานน้ำตาลผลิตในฤดูการผลิตปี 2545/2546 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย) [อ่าน]
ฉ.5 พ.ศ.2546 เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2545/2546 [อ่าน]
การจำหน่ายน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก [อ่าน]
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานขั้นต้น พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  การจัดตั้งแผนกในศาลฎีกา [ขอข้อมูล]
การจัดตั้งแผนกในศาลฎีกา ฉ.2 [ขอข้อมูล]
การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ฉ.2 [ขอข้อมูล]
กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล ฉ.5 [อ่าน]
กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล ฉ.7 [ขอข้อมูล]
กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล ฉ.8 [ขอข้อมูล]
กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล ฉ.9 [ขอข้อมูล]
กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล ฉ.9 [ขอข้อมูล]
กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล ฉ.10 [ขอข้อมูล]
กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล ฉ.11 [ขอข้อมูล]
top
  ประกาศคณะกรรมการบริหาร
  ฉ.2 พ.ศ.2546 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเก็บตัวอย่างน้ำอ้อยการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย การตัดสินข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอ้อย อ้อยไฟไหม้และความบริสุทธิ์ของอ้อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6) [อ่าน]
ฉ.3 พ.ศ.2546 เรื่อง กำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายฤดูการผลิต ปี 2546/2547 [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์
  ตามพรบ. ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวักและประเทศโรมาเนีย ฉ.5
พ.ศ.2546 [อ่าน]
การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากรดซิทริก ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2546 [อ่าน]
การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครนและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : ฟาร์มเป็ดพันธุ์และเป็ดเนื้อ พ.ศ.2546 [อ่าน]
กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
  มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ สำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ [อ่าน]
top
 
     

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update