กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   
:: ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 (การบรรจุก๊าซ) ข้อที่ 1-9

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่าการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตรายเป็นเหตุหนึ่งซึ่ง ก่อให้เกิดอัคคีภัย เนื่องจากผู้บรรจุได้กระทำไปโดยรู้เท่าไม ่ถึงการณ์และเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ที่ใช้ในการบรรจุไม่ได้มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัย ในการป้องกันอัคคีภัย จึงเห็นสมควรให้มีกฎหมายควบคุมการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อ ขจัดต้นเหตุอัคคีภัยและอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
"ก๊าซ" หมายความว่า ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลวดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันเป็นส่วนใหญ่ โปรเปน โปรปิลีน นอร์มัล บิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทิลีนส์
"บรรจุ" หมายความรวมถึงการถ่ายจากภาชนะหนึ่งใส่อีกภาชนะหนึ่ง
"เจ้าพนักงาน" หมายความว่า อธิบดีกรมตำรวจหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมตำรวจมอบหมายสำหรับเขตนครหลวง กรุงเทพธนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายสำหรับเขตจังหวัดอื่น
"นายตรวจ" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ตรีขึ้นไปหรือนายตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจ ตรีขึ้นไป ซึ่งได้รับแต่งตั้ง จากเจ้าพนักงาน
ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดบรรจุก๊าซใส่ในภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกว่าห้าสิบลูกบาศก์เซนติเมตร เว้นแต่ได้รับใบ อนุญาตตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ข้อ 3 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
(1) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาตแบบใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไม่เกินฉบับละหนึ่งร้อยบาท การแสดงใบอนุญาต อายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต
(2) ขนาดส่วนบรรจุ วิธีบรรจุก๊าซในภาชนะ และสถานที่บรรจุหรือเก็บก๊าซ
(3) ลักษณะของภาชนะแต่ละแบบหรือชนิดที่ใช้บรรจุก๊าซ รวมทั้งอุปกรณ์นิรภัยของภาชนะ
(4) หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและตรวจสอบภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซ
(5) เครื่องหมายที่จะแสดงบนภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซ
(6) อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน นายตรวจ และลักษณะบัตรประจำตัวของนายตรวจ
กฎกระทรวงตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 4 ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 5 ผู้ใดไม่แสดงใบอนุญาตตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข้อ 6 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม ข้อ 3 (2) (3) หรือ (5) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข้อ 7 ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานหรือนายตรวจซึ่งปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ข้อ 9 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
[รก.2514/148/1พ./29 ธันวาคม 2514]

:: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2514 จอมพล ถ. กิตติขจร


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update