กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
   
:: ประกาศของคณะปฏิวัติ ข้อที่ 1-8

โดยที่คณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยการกู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการ กฎหมายว่าด้วยการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย และกฎหมายว่าด้วยการกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือเศรษฐกิจของต่างประเทศ ได้ให้อำนาจรัฐบาลกู้เงินภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2514 แต่ เนื่องจากรัฐบาลยังมีความจำเป็นที่ต้องกู้เงินจากต่างประเทศมาใช้จ่ายตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สาม (พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519) ต่อไปจำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยการกู้เงินจากต่างประเทศ หัวหน้าคณะ ปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้รัฐบาลมีอำนาจกู้เงินจาก
(1) ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ
(2) ธนาคารพัฒนาเอเชีย
(3) สมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ
(4) รัฐบาลต่างประเทศ
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศหรือในการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2519 เป็นมูลค่ารวมกันไม่เกินหนึ่ง หมื่นหนึ่งพันล้านบาท จะเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลหนึ่งหรือหลายสกุลก็ได้
การคำนวณเงินตราต่างประเทศสกุลใดเป็นเงินบาท ให้ใช้วิธีเทียบค่าเสมอภาคของเงินตราสกุลนั้น ในกรณี ที่เงินตราสกุลนั้นไม่มีค่าเสมอภาคก็ให้ใช้เทียบค่าตามที่ประกาศไว้ ณ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในวันที่ทำสัญญากู้
[ ข้อ 1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2519]
ข้อ 2 ในการกู้เงินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้นอกจากจะกู้โดยทำเป็นสัญญากู้แล้ว ให้รัฐบาลมี อำนาจกู้โดยออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเป็นคราว ๆ ได้ตามความต้องการ
เงินที่ได้รับโดยการออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดตามวรรคหนึ่งให้นำมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ได้ตาม ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่ต้องนำส่งคลัง
ข้อ 3 อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขหรือวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายรวมทั้งการจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับการกู้เงินแต่ละคราว ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
ข้อ 4 ระยะเวลาชำระต้นเงินคืนต้องไม่เกินห้าสิบปีนับแต่วันทำสัญญากู้หรือวันออกพันธบัตรหรือตราสาร
ข้อ 5 การกู้เงินแต่ละคราวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ระบุสกุลเงินกู้ จำนวนเงินกู้ การเทียบค่า เสมอภาค อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาชำระต้นเงินคืน และวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้
ข้อ 6 ในการกู้เงินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายมีอำนาจดำเนินการแทนรัฐบาล
ข้อ 7 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม พ.ศ. 2514 เป็นต้นไป
[รก.2515/12/3พ/24 มกราคม 2515]
ข้อ 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

:: ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2515 จอมพล ถ. กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2519
*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกู้เงินจากต่างประเทศของรัฐบาลตาม โครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ หรือในการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่กระทำโดยอาศัยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศได้ภายในวง เงิน 9,000 ล้านบาท ภายในปีงบประมาณ 2519 จนถึงขณะนี้รัฐบาลได้ลงนามในสัญญาเงินกู้แล้วประมาณ 8,573 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่จะกู้จากต่างประเทศได้อีก 427 ล้านบาท และภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2519 รัฐบาลมี โครงการที่ได้เจรจากู้เงินไว้แล้วรวมทั้งที่พร้อมจะเจรจาและลงนามในสัญญากู้อีกเป็นเงินประมาณ 2,390 ล้านบาท ซึ่งจะเกินวงเงินตามกฎหมายประมาณ 1,963 ล้านบาท จำเป็นต้องขยายวงเงินกู้จาก9,000 ล้านบาท เป็น 11,000 ล้าน บาท และเห็นควรกำหนดการเทียบค่าสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทไว้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการ คำนวณยอดเงินกู้ตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น
[รก.2519/108/353/7 กันยายน 2519]


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update