กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   
:: ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 68 ข้อที่ 1-9

โดยที่คณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง ได้ประกาศ ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2479 มีบทบัญญัติบาง มาตรา ไม่เหมาะสมและรัดกุมพอที่จะควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกแก่การสัญจรไปมาของประชาชน ทั้งยังขาดมาตรการที่จะป้องกันและปราบปราม การใช้แม่น้ำลำคลองเป็นที่จอดเรือเพื่อพักอาศัยโดยไม่เคลื่อนที่เป็นเวลาแรมปี ก่อให้เกิดความสกปรกรกรุงรัง ผู้อยู่ อาศัยในเรือดังกล่าวยังถ่ายเทสิ่งปฏิกูลและทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองเป็นการประจำทำให้แม่น้ำลำคลองตื้น เขิน สกปรก เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ ควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง พุทธศักราช 2479
บรรดาบทกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ แทน
ข้อ 2 ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
"เรือ" ให้หมายความรวมถึง แพ โป๊ะ และสิ่งอื่นใดที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน
"เจ้าของเรือ" หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการควบคุมเรือในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า ผู้ครอบครอง หรือใน ฐานะอื่นใด
"เขตห้ามจอดเรือ" หมายความว่า เขตที่มีประกาศของพนักงานท้องถิ่นห้ามจอดเรือตามความในประกาศ ของคณะปฏิวัติฉบับนี้
[รก.2515/20/1พ/4 กุมภาพันธ์ 2515]
"พนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกเทศมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายสำหรับท้องที่ภายใน เขตเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายสำหรับท้องที่ภายนอกเขตเทศบาล
ข้อ 3 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้พนักงานท้องถิ่นโดยอนุมัติของอธิบดี กรมเจ้าท่ามีอำนาจออกประกาศ
(1) กำหนดว่าแม่น้ำลำคลองใดหรือส่วนหรือแม่น้ำลำคลองใดเป็นเขตห้ามจอดเรือ
(2) กำหนดวิธีการและลักษณะการจอดเรือทั้งในและนอกเขตห้ามจอดเรือเพื่อความสะดวกแก่การจราจรและการอื่น
ประกาศของพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ปิดประกาศนั้นไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานของผู้ประกาศและที่ว่าการอำเภอท้องที่ในเขตที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ
ข้อ 4 เมื่อได้มีประกาศตามความใน ข้อ 3 ( 1 ) กำหนดว่าแม่น้ำลำคลองใดหรือส่วนของแม่น้ำลำคลองใด เป็นเขตห้ามจอดเรือ และพนักงานท้องถิ่นได้ปักป้ายแจ้งเขตห้ามจอดเรือไว้เป็นสำคัญแล้ว ห้ามมิให้เจ้าของเรือจอด เรือในเขตห้ามจอดเรือระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจอดเรือ จากพนักงานท้องถิ่นหรือในระหว่างเวลาดังกล่าวน้ำลงงวดจนไม่อาจเคลื่อนย้ายเรือออกจากเขตห้ามจอดเรือได้
ให้พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกใบอนุญาตจอดเรือกำหนดวิธีการออกใบอนุญาต แบบใบอนุญาต เงื่อนไข และระยะเวลาการอนุญาต ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตซึ่งไม่เกินฉบับละสิบบาท และมีอำนาจยกเว้นเรือ บางประเภทที่ไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
ข้อ 5 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศพนักงานท้องถิ่นตาม ข้อ 3 (2) หรือฝ่าฝืน ข้อ 4 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่ เกินห้าร้อยบาท และให้พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเคลื่อนย้ายและยึดเรือนั้นไว้จนกว่าเจ้าของเรือได้ชำระค่าเคลื่อน ย้ายตามระเบียบที่กำหนดในวรรคสอง ถ้าเจ้าของเรือไม่ชำระค่าเคลื่อนย้ายภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ พนักงานท้องถิ่นได้เคลื่อนย้ายเรือให้ดำเนินการขายทอดตลาดเรือและทรัพย์สินที่อยู่ในเรือนั้น เงินที่ได้จากการขาย ทอดตลาดเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและชำระค่าเคลื่อนย้ายเรือแล้วเหลือเท่าใด ให้นำความในประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีการเคลื่อนย้ายเรือ สถานที่เก็บเรือ การติดต่อเจ้าของเรือที่ถูกเคลื่อนย้าย การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายใน การเคลื่อนย้ายและค่าเก็บเรือซึ่งต้องไม่เกินลำละหนึ่งพันบาท ให้เป็นไปตามระเบียบที่พนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยประกาศไว้ ณ สำนักงานของผู้ประกาศ
ข้อ 6 ผู้ใดฝ่าฝืนเงื่อนไขในใบอนุญาตจอดเรือ หรือจอดเรือเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตามความใน ข้อ 4 วรรคสองต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และให้พนักงานท้องถิ่นเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย
ข้อ 7 ห้ามมิให้เจ้าของเรือปล่อยให้เรือซึ่งรั่วหรือชำรุดไม่อาจเคลื่อนที่ได้คงอยู่ต่อไปในแม่น้ำลำคลอง
เมื่อพนักงานท้องถิ่นพบว่าเรือใดรั่วหรือชำรุดจนไม่อาจเคลื่อนที่ได้ตามสภาพของเรือ ให้พนักงานท้องถิ่น สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของเรือดังกล่าวจัดการซ่อมแซมให้เรือนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ในสภาพของเรือ หรือรื้อถอน หรือจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เรือนั้นไปพ้นแม่น้ำลำคลองภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำสั่งในกรณีที่ไม่พบ ตัวเจ้าของเรือหรือพบตัวแต่เจ้าของเรือไม่ยอมรับคำสั่ง ให้พนักงานท้องถิ่นปิดคำสั่งไว้ที่เรือนั้นและให้ถือว่าเจ้าของ เรือได้รับคำสั่งของพนักงานท้องถิ่นแล้ว
ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสองแล้วและเจ้าของเรือไม่จัดการให้เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานท้องถิ่น ให้พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การได้เป็นไปตามคำสั่งนั้น และ ให้มีอำนาจเรียกค่าใช้จ่ายในการนั้นจากเจ้าของเรือ
ข้อ 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ข้อ 9 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

:: ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 จอมพล ถ. กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update