กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2
   
:: ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 140 ข้อที่ 1-2

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า เกษตรกรรมเป็นอาชีพสำคัญของราษฎรส่วนใหญ่ และผลผลิตทางเกษตร กรรมเป็นสินค้าขาออกที่นำรายได้มาสู่ประเทศ เป็นอันดับหนึ่ง แต่ปรากฏว่าราษฎรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วน มากเป็นผู้มีทุนทรัพย์น้อยและประสบอุปสรรคในการผลิตและการจำหน่ายตลอดมา ราษฎรผู้ประกอบอาชีพเกษตร กรรมจึงได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้นในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรแล้วประมาณ 6,200 กลุ่ม ซึ่งมี สมาชิกประมาณ 330,000 ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ ประกอบอาชีพ จากสภาพการณ์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน คณะปฏิวัติจึงเห็นสมควรจัดให้กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มีฐานะเป็น นิติบุคคล เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่แสวงหาทุนจากสถาบันการเงินของรัฐหรือของเอกชนมาดำเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมและกำกับของทางราชการอันจะมีผลให้กลุ่มเกษตรกรเจริญเป็นปึกแผ่นและ สามารถแปรสภาพเป็นสหกรณ์และดำเนินกิจการในรูปสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ได้โดยรวดเร็ว และเพื่อ ให้การเป็นไปตามความประสงค์ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ 8 ของพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2511
"ส่วนที่ 8" กลุ่มเกษตรกร
มาตรา 118ทวิ ในกรณีที่คณะบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งรวมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังไม่อาจรวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ นี้ได้ จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได้
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกร การกำกับกลุ่มเกษตรกร การ เลิกกลุ่มเกษตรกร หรือการควบกลุ่มเกษตรกรเข้ากัน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่ประเภทของกลุ่มเกษตรกร
มาตรา 118ตรี กลุ่มเกษตรกรซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา 118จัตวา ถ้าจะต้องกำหนดอัตราโทษสำหรับความผิดในพระราชกฤษฎีกา โทษที่จะกำหนดต้องไม่ เกินหนึ่งเดือนสำหรับโทษจำคุก หรือหนึ่งพันบาทสำหรับโทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 118เบญจ ในกรณีที่กลุ่มเกษตรกรโดยมติของที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน สมาชิกทั้งหมดแสดงความจำนงขอเปลี่ยนฐานะเป็นสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าข้อบังคับของกลุ่ม เกษตรกรมีรายการถูกต้องตาม มาตรา 14 สำหรับสหกรณ์จำกัด หรือ มาตรา 55 สำหรับ สหกรณ์ไม่จำกัด ให้นาย ทะเบียนรับจดทะเบียนและดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
สหกรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมได้มาทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและความรับผิดของกลุ่มเกษตรกรเดิม
มาตรา 118ฉ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ ให้คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรมี ฐานะเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ จนกว่าจะมีคณะกรรมการสหกรณ์ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้
ข้อ 2 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
[รก.2515/70/14/2 พฤษภาคม 2515]

:: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2515 จอมพล ถ. กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update