กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรมการค้าภายใน
:: เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด[1] ข้อที่ 1-9

ตามที่กรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 โดยการจัดหาศูนย์อาหารหรือร้านจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปที่มีราคาประหยัด และมีคุณภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนผู้บริโภค โดยใช้สัญลักษณ์ธงฟ้า-ราคาประหยัด ที่กรมการค้าภายในได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายรับรองไว้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินงาน ตามโครงการธงฟ้า-ราคาประหยัดเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนผู้บริโภค และเป็นการปรับยกมาตรฐานร้านค้าให้ดีขึ้นเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นด้านราคายุติธรรมควบคู่กับคุณภาพ ความสะอาดและสภาพความเหมาะสมของร้านค้า กรมการค้าภายในจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
2.1 เป็นผู้จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทร้านค้า
2.2 ร้านค้ามีสภาพเป็นตึก ห้องแถว บ้าน หรืออาคาร ที่มั่นคงแข็งแรง
2.3 เป็นร้านค้าที่จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ประเภทจานเดียวหรืออาหารปรุงสำเร็จอย่างอื่นที่เปิดบริการอยู่แล้ว เช่น ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ฯลฯ ที่มีลูกค้าอุดหนุนพอสมควร มีสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ การปรุงอาหารถูกหลักอนามัย เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีโต๊ะ เก้าอี้ ไว้บริการในจำนวนที่เหมาะสม
2.4 เป็นร้านค้าที่ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่ไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
2.5 จำหน่ายอาหารที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับราคา จาน/ชาม/ถุง/กล่องละไม่เกิน 20 บาท
2.6 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนออกจากการ เข้าร่วมโครงการธงฟ้า-ราคาประหยัดมาก่อน
ข้อ 3 การเข้าร่วมโครงการ
3.1 การยื่นใบสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่กรมการค้าภายในกำหนด ณ สถานที่ ดังนี้
(1) ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า กรมการค้าภายใน
(2) ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแห่งท้องที่นั้น
3.2 เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน
(2) สำเนาบัตรประชาชน
(3) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(4) แผนที่ตั้งร้านค้า
ข้อ 4 การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติ ตามที่กรมการค้าภายในกำหนดและผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากกรมการค้าภายในแล้ว จะได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองธงฟ้า-ราคาประหยัดตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกโครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
ข้อ 5 สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
5.1 สิทธิที่จะใช้เครื่องหมายรับรองธงฟ้า-ราคาประหยัด มีอายุ 3 ปี นับแต่วันได้รับหนังสืออนุญาต และมีสิทธิขอต่ออายุหนังสืออนุญาตได้ภายใน 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ
5.2 ได้รับป้ายเครื่องหมายรับรองธงฟ้า-ราคาประหยัด (เครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานร้านธงฟ้า-ราคาประหยัด)
5.3 ได้รับอนุญาตให้ใช้วัสดุประชาสัมพันธ์ที่มีสัญลักษณ์ธงฟ้า-ราคาประหยัด ณ บริเวณร้านค้าจำหน่ายอาหาร
5.4 ได้รับการอบรม คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการปรุงอาหาร การบริหารจัดการ การเงินบัญชี การปรับปรุงสถานที่ เป็นต้น เพื่อการพัฒนาร้านค้าให้ดีขึ้น
ข้อ 6 หน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ
6.1 พร้อมและเต็มใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องจำหน่ายอาหารในราคาเดิมที่เคยจำหน่าย
6.2 ตรึงราคาอาหาร และรักษาคุณภาพ ปริมาณไว้ไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐานในระดับเดิม โดยจำหน่ายในราคา จาน/ชาม/ถุง/กล่องละไม่เกิน 20 บาท
6.3 ปิดป้ายแสดงราคาอาหารที่จำหน่ายให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน หรือจัดทำรายการแสดงราคาอาหาร (เมนู) ที่จำหน่ายและจำหน่ายไม่สูงกว่าราคาที่แสดงไว้
6.4 แสดงหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองธงฟ้า-ราคาประหยัด ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน ณ สถานที่จำหน่ายอาหารที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต
ข้อ 7 การกำกับดูแล
7.1 เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในจะออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างถูกต้องและเคร่งครัดโดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องยินยอม และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในในการเข้าตรวจสอบร้านค้าตามสมควร
7.2 กรณีผู้เข้าร่วมโครงการมีความจำเป็น ต้องปรับราคาจำหน่ายสูงขึ้นให้แจ้งกรมการค้าภายใน ทราบล่วงหน้าก่อนการปรับราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ สถานที่ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.1 แล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการค้าภายในแล้ว จึงจะจำหน่ายในราคาที่ได้รับความเห็นชอบได้
7.3 กรณีหนังสืออนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายให้แจ้งต่อกรมการค้าภายใน เพื่อขอรับใบแทนหนังสืออนุญาต ณ สถานที่ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.1 แล้วแต่กรณีภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้ถึงการสูญหายหรือถูกทำลาย
7.4 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้ เครื่องหมายรับรองธงฟ้า-ราคาประหยัดกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ข้อ 8 การเพิกถอนผู้เข้าร่วมโครงการออกจากโครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการธงฟ้า-ราคาประหยัดที่ ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง และกรมการค้าภายในได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของโครงการไว้แล้วหากไม่ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้กรมการค้าภายในมีสิทธิ เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองและคัดชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกได้ทันที และผู้ที่ถูกเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการต้องคืนหนังสืออนุญาตพร้อมป้ายเครื่องหมายรับรองธงฟ้า-ราคาประหยัดแก่กรมการค้าภายใน ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนดังกล่าว
8.2 ผู้ที่ถูกเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการ ไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายรับรองธงฟ้า-ราคาประหยัด และต้องเก็บวัสดุทุกชนิดที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายธงฟ้า-ราคาประหยัด โดยไม่นำมาใช้ในทางการค้า ซึ่งอาจทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเข้าใจผิดหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และอาจมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา และ/หรือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย
ข้อ 9 บทเฉพาะกาล
9.1 บรรดาร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของโครงการ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้ยื่นคำขออนุญาตตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ร้านค้าที่ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตต้องดำเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
9.2 ร้านค้าซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต้องปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้โดยอนุโลม
9.3 ร้านค้าที่มิได้ยื่นคำขออนุญาตภายในกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 9.1 หรือยื่นคำขออนุญาตภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว แต่มิได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการให้ถือว่ากรมการค้าภายในได้ใช้สิทธิเพิกถอนการอนุญาตเข้าร่วมโครงการ และไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายธงฟ้า-ราคาประหยัดในทางการค้าอีกต่อไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายใน

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update