กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การปรับลดวงเงินการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 1[1]

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 1 วงเงินจำหน่ายจำนวน 15,800,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดตารางการประมูลตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 29 ง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2546 แล้ว นั้น
กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า กระทรวงการคลังได้เปลี่ยนแปลงวงเงินการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวคงเหลือจำนวน 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) และปรับเปลี่ยนตารางการประมูลงวดวันที่ 23 เมษายน 2546 จากจำนวน 1,800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,000,000,000 บาท
สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลง


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมหมาย ภาษี รองปลัดกระทรวงฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update