กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กธ. 3/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 6) ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 และ มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ ข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 43/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 42/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) การให้บริการแก่ลูกค้าสถาบัน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ได้จัดให้บุคลากรที่ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ทำหน้าที่ ดังกล่าว
(2) การให้บริการแก่ลูกค้าในการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยที่มีข้อกำหนดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขายคืนได้ ตามราคาที่แน่นอนหรือราคาขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ออกพันธบัตรดังกล่าว โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนรับซื้อพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก) จัดให้มีการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับความเสี่ยงและลักษณะของพันธบัตร ที่จะลงทุน โดยอาจดำเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน ดังนี้
1. จัดให้มีพนักงานที่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวกับลูกค้าประจำอยู่ ณ สถานที่ทำการของบริษัทหลักทรัพย์ที่ติดต่อกับลูกค้าในเรื่อง ดังกล่าว
2. จัดให้มีระบบที่ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ ที่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวกับลูกค้าได้ ณ สถานที่ทำการของบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
3. จัดให้มีศูนย์บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน (call center) เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวกับลูกค้า โดยอย่างน้อยต้องให้บริการตลอดเวลาทำการของบริษัทหลักทรัพย์
(ข) ดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้ลูกค้าทราบถึงการดำเนินการตาม (ก)
(ค) เปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงราคารับซื้อคืน
(ง) ตรวจสอบดูแลให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update