กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2546
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่


:: บทนิยาม ข้อ 1-2
:: หมวด1 บททั่วไปข้อ 3-7
:: หมวด2 การขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในกรณีทั่วไป ข้อ 8
:: ส่วนที่1 การขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้การอนุญาตมีผลสมบูรณ์ ข้อ 9-14
:: ส่วนที่2 เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ข้อ 15-26
:: หมวด3 การขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในกรณีจำกัด
:: ส่วนที่1 หลักเกณฑ์การอนุญาต ข้อ 27-30
:: ส่วนที่2 เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ข้อ 31-34
 
 
 
:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กจ. 4/2546
:: เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ข้อที่ 1-34อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 มาตรา 34 (1) มาตรา 35 มาตรา 40 (11) มาตรา 41 (3) และ (4) มาตรา 43 (3) และ มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1[1] ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
(1) คำว่า "บริษัทย่อย" "หุ้นกู้ระยะสั้น" "ผู้ลงทุนสถาบัน" "ผู้บริหาร" "ผู้มีอำนาจควบคุม" และ "ผู้ที่เกี่ยวข้อง" ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(2) "บริษัท" หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
(3) "หุ้นกู้อนุพันธ์" หมายความว่า หุ้นกู้ที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มูลค่าผลตอบแทนที่ชำระขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยอ้างอิงดังกล่าวไม่ใช่อัตราดอกเบี้ย
(ข) มูลค่าต้นเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่ไถ่ถอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือ
(ค) ให้สิทธิผู้ออกในการไถ่ถอนต้นเงินหรือจ่ายผลตอบแทน หรือให้สิทธิผู้ถือในการได้รับชำระคืนต้นเงินหรือผลตอบแทน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หุ้นที่ออกใหม่โดยผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์หรือทรัพย์สินอื่น
(4) "การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน" หมายความว่า การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และมีการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ให้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ดังกล่าว
(5) "ข้อกำหนดสิทธิ" หมายความว่า ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์และผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์
(6) "บุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง" หมายความว่า บุคคลที่อยู่ในฐานะที่อาจมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงอันเนื่องมาจากการมีโครงสร้างการถือหุ้น หรือการจัดการร่วมกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง
(ข) มีบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ค) มีผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ง) มีกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการ ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง
(จ) มีโครงสร้างการถือหุ้น หรือการจัดการในลักษณะอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาต มีอำนาจควบคุมบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง หรือมีบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง
การนับรวมจำนวนหุ้นตาม (ก) (ข) (ค) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ให้นับรวมการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
(7) "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

:: หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 3 ให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามประกาศนี้ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักงานประกาศกำหนด และชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตให้อัตราคำขอละ 10,000 บาท
กรณีการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบหุ้นที่จะนำมาใช้เป็นปัจจัยอ้างอิง ในแต่ละครั้งในวันที่ยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงในอัตราคำขอละ 10,000 บาท
ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการ หรือสถานที่อื่นใดของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑลผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชมกิจการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
ข้อ 4 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามประกาศนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 2
ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ขออนุญาตจะยื่นคำขอและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 ก็ได้
(1) การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อนับรวมกับผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ทุกรุ่นทุกลักษณะที่ออกโดยผู้ขออนุญาตมีจำนวนไม่เกินสิบราย
ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ค้าหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นใด มีการถือครองหุ้นกู้อนุพันธ์แทนบุคคลอื่นการนับจำนวนผู้ลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้นับจากบุคคลที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของหุ้นกู้อนุพันธ์นั้น
(2) เป็นกรณีที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน โดยผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่า
(ก) มีเหตุจำเป็นและสมควร
(ข) การเสนอขายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และ
(ค) มีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 5 ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ตามประกาศนี้ ปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ต้องเป็นกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย
(2) ราคาสินค้าหรือกระแสรายรับ หรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของผู้ขออนุญาต เว้นแต่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด
(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือราคาทองคำ เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์และไดรับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ใช้ปัจจัยอ้างอิงดังกล่าวในหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะขออนุญาตแล้ว
(4) อันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit events) ของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้ หรือของลูกหนี้ของผู้ขออนุญาต
(5) ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนด ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นธรรม และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดลักษณะของหุ้นที่จะนำมาใช้เป็นปัจจัยอ้างอิงสำหรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้นได้
ข้อ 6 ในการพิจารณาคำขอ ให้สำนักงานมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่มาชี้แจง หรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่นั้น อีกต่อไป
ข้อ 7 ในการพิจารณาว่าคำขออนุญาตใดมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือไม่ ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์มีลักษณะ หรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่า ความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์นั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ตามคำขออนุญาตได้ ทั้งนี้ สำนักงานต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
(2) ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาตได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้
(ก) ประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนของผู้ขออนุญาตในการปฏิบัติ และมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น
(ข) ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(ค) ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน

:: หมวด 2 การขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในกรณีทั่วไป
ข้อ 8 บริษัทที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ตามหมวดนี้ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์เป็นสาขาเต็มรูปแบบในประเทศไทย
(2) แสดงได้ว่าสามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ ตามที่ขออนุญาตได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด
(3) ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงิน หรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม มาตรา 56 หรือ มาตรา 199 ประกอบ มาตรา 56 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน หรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่อยู่ระหว่างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม มาตรา 57 หรือ มาตรา 199 ประกอบ มาตรา 57 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 ประกอบ มาตรา 58 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
(4) มีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ ในประเทศไทย ผู้ขออนุญาตต้องมีผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในสาขาในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
(5) ไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดในส่วนที่ 2 ของหมวดนี้ และต้องไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดไว้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป หรือการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อประชาชน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภทของหลักทรัพย์นั้น อย่างมีนัยสำคัญ

:: ส่วนที่ 1 การขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้การอนุญาตมีผลสมบูรณ์
ข้อ 9 ในการพิจารณาคำขออนุญาตที่ยื่นตามหมวดนี้ ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
ข้อ 10 ผู้ขออนุญาตตามหมวดนี้อาจเลือกยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ได้ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ขออนุญาตเป็นโครงการ ซึ่งเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ระยะสั้น ภายในอายุโครงการซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินสามปี โดยต้องระบุปัจจัยอ้างอิงใดปัจจัยอ้างอิงหนึ่งและมูลค่าของหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ขออนุญาต
(2) ขออนุญาตเป็นรายบริษัท ซึ่งเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์หลายครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งปี โดยต้องระบุประเภทของปัจจัยอ้างอิงและมูลค่าของหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ขออนุญาต
(3) ขออนุญาตเป็นรายครั้ง ซึ่งเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในรุ่นที่ขออนุญาต โดยต้องระบุปัจจัยอ้างอิงใดปัจจัยอ้างอิงหนึ่งและมูลค่าของหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ขออนุญาต
ข้อ 11 ในการพิจารณาคำขออนุญาตตามหมวดนี้ สำนักงานอาจพิจารณาอนุญาตตามคำขอเพียงบางส่วนโดยจำกัดประเภทของปัจจัยอ้างอิง มูลค่าของหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือระยะเวลาการเสนอขายก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงในหุ้นกู้อนุพันธ์ของผู้ขออนุญาตเป็นสำคัญ
ในกรณีเป็นการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ลักษณะดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ 12 หรือ ข้อ 13 ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ลักษณะดังกล่าวในแต่ละครั้งแล้ว
ข้อ 12 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น ผู้ขออนุญาตต้องไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้น
ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงต่อสำนักงานโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด พร้อมคำรับรองว่าตนมิใช่บุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง ทั้งนี้ การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในครั้งนั้นให้มีผลสมบูรณ์ ณ วันที่สำนักงานได้แจ้งยืนยันการใช้หุ้นดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้ การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าวต้องเริ่มดำเนินการภายในระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผลการยืนยันการใช้หุ้นอ้างอิงในครั้งนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ 13 ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นรายบริษัท หากผู้ได้รับอนุญาตได้ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะเสนอขายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดแล้ว ให้ถือว่าการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ครั้งนั้นมีผลสมบูรณ์และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) จากสำนักงานแล้ว ณ วันที่มีการยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตาม ข้อ 12 ด้วยการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ครั้งดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสำนักงานได้แจ้งยืนยันการใช้หุ้นดังกล่าวด้วยแล้ว
ข้อ 14 ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ดำเนินการภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาตเป็นโครงการ ให้เสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามโครงการที่ได้รับอนุญาตซึ่งต้องไม่เกินสามปี ทั้งนี้ ต้องเสนอขายครั้งแรกภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาต
(2) การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาตเป็นรายบริษัท ให้เสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาต
(3) การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาตเป็นรายครั้ง ให้เสนอขายให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาต

:: ส่วนที่ 2 เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
(1) ลักษณะและข้อกำหนดเกี่ยวกับหุ้นกู้อนุพันธ์ การเสนอขายและการรายงานผลการขาย
ข้อ 15 ในการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการจัดให้หุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกและเสนอขายมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีคำเรียกชื่อเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึง หุ้นกู้อนุพันธ์ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ คำเรียกชื่อหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าวต้องแสดงถึงปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน ปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมทั้งข้อกำหนดด้อยสิทธิ (ในกรณีเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ด้อยสิทธิ) ไว้โดยชัดเจน
(2) เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกตามข้อกำหนดสิทธิที่เป็นไปตาม ข้อ 17
(3) เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีมูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้อนุพันธ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้อนุพันธ์นั้น เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือได้รับการผ่อนผันเป็นการเฉพาะจากสำนักงาน
(4) เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นตาม ข้อ 18 เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันและหุ้นกู้อนุพันธ์นั้นมิใช่หุ้นกู้มีประกัน
ข้อ 16 ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวต้องมีอยู่จนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้อนุพันธ์จะระงับลง
(1) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ได้รับอนุญาต
(2) อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อนุพันธ์ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง หรือในแต่ละโครงการ
สำนักงานอาจผ่อนผัน หรือยกเว้นให้ผู้ได้รับอนุญาตไม่ต้องทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผ่อนผันให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ กระทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่นที่สำนักงานกำหนดได้ ในกรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานได้มีหนังสือแจ้งต่อ
สำนักงานว่าไม่สามารถทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ได้รับอนุญาตได้โดยมีเหตุอันสมควร และเหตุนั้นมิได้เกิดจากผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์
(2) ผ่อนผันให้ไม่ต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยอาจกำหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ลงทุนในการมีข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น
(3) ยกเว้นให้ไม่ต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร หรือเป็นกรณีที่พิจารณาได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้อ 17 ในการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ ข้อกำหนดสิทธิต้องมีความชัดเจน ไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรมและมีการลงลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์และประทับตราสำคัญของผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ รายการและสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตาม มาตรา 42 และให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งสำเนาข้อกำหนดสิทธิต่อสำนักงานพร้อมกับรายงานผลการขาย
ข้อ 18 ในกรณีหุ้นกู้อนุพันธ์ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความชัดเจนไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อกำหนดสิทธิ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการและสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา
(2) วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ
(3) อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา โดยมีข้อตกลงที่ระบุให้ผู้ขออนุญาตและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ
(4) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบำเหน็จในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต้องกำหนดไว้เป็นจำนวนที่แน่นอน รวมทั้งอัตราและวิธีการจ่ายคืนเงินทดรองซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดภายใต้ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(5) การสิ้นสุดของสัญญา
ให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อสำนักงานพร้อมกับรายงานผลการขาย
ข้อ 19 ในกรณีหุ้นกู้อนุพันธ์ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้มีประกัน ไม่ว่าหลักประกันของหุ้นกู้อนุพันธ์นั้นจะได้จัดให้มีพร้อมกับการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์หรือจัดเพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง หลักประกันของหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
(1) เป็นทรัพย์สินหรือการค้ำประกันที่มีการดำเนินการให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท สามารถดำรงได้ตลอดอายุหุ้นกู้อนุพันธ์ และดูแลได้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(2) ในกรณีที่หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาเช่าระยะยาวผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ ต้องจัดให้มีการประเมินค่าของหลักประกันดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ การประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าของหลักประกันต้องคำนึงถึงสิทธิและภาระผูกพันใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้นด้วย และต้องจัดทำขึ้นไม่เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์นั้น เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ราคาหรือมูลค่าของหลักประกันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์จัดให้มีการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าวใหม่
ข้อ 20 ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้อนุพันธ์ที่เสนอขายต้องเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และในการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าว ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีข้อความในใบหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่แสดงว่าผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ไม่ว่าในทอดใดๆ หากการโอนนั้นจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์เป็นบุคคลอื่นนอกจากผู้ลงทุนสถาบัน เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ ต่อผู้ได้รับอนุญาตที่จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ ให้ผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์หาก พบว่าเป็นการโอนที่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีนายทะเบียนหุ้นกู้อนุพันธ์ ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อนุพันธ์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคสองด้วย
ข้อ 21 ในการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทำหน้าที่จัดจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์นั้น โดยต้องกำหนดให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ ไว้ในบัญชีที่เปิดไว้เฉพาะเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์
(2) ส่งมอบเงินค่าจองซื้อจากบัญชีจอง ซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์นั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดตาม (3)
(3) ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์หรือไม่อาจจัดให้มีหลักประกันการออกหุ้นกู้อนุพันธ์ตามข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ตาม (1) ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ภายในสิบสี่วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์
(4) กำหนดให้ใบจองซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ต้องมีข้อความดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ยินยอมแต่งตั้ง (ชื่อบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ข) ผู้จองซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ยินยอมผูกพันตามข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์และผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ สำหรับหุ้นกู้อนุพันธ์ (ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ใช้ในการอ้างอิง) ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้อนุพันธ์
(ค) ผู้จองซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์อาจตรวจดูข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ และผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ และสำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตสามารถเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่ออกใหม่ได้โดยไม่ต้องจัดให้มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้นำความในวรรคหนึ่งในส่วนที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาต โดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ผู้ได้รับอนุญาตได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่ในการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์นั้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย โดยอนุโลม
ข้อ 22 ในกรณีการออกหุ้นกู้อนุพันธ์มีประกัน โดยหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับทรัพย์สินนั้นเป็นประกันตามกฎหมายด้วย
ข้อ 23 ให้ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด
ข้อ 24 ในการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้อนุพันธ์ให้ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ส่งเอกสารต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด
เมื่อผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ได้ส่งเอกสารตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์เปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและให้ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ส่งสำเนาสัญญา แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้น
ข้อ 25 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด หรือหลักประกันตามหุ้นกู้อนุพันธ์ภายหลังการออกหุ้นกู้อนุพันธ์นั้น จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมิได้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของประกาศนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ต้องแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวพร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลใช้บังคับ
ในกรณีที่การดำเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิซึ่งได้กำหนดให้กระทำได้โดยการมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิและผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์
ข้อ 26 ระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ หากผู้ได้รับอนุญาตมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 8 หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 12 วรรคหนึ่ง หรือไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดตามส่วนนี้ได้ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งเหตุดังกล่าว ต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุนั้น
เมื่อปรากฎว่าผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ ไม่สามารถแก้ไขเหตุตาม ข้อ 8 หรือ ข้อ 12 วรรคหนึ่งได้ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หรือจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจ้งเหตุดังกล่าวต่อสำนักงาน หรือเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดในส่วนนี้ อย่างมีนัยสำคัญให้สำนักงานมีอำนาจสั่งยกเลิกสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตในการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์สำหรับระยะเวลาที่เหลืออยู่ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นโครงการหรือเป็นรายบริษัท หรือสำหรับหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือยังไม่มีผู้จองซื้อในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นรายครั้ง
คำสั่งของสำนักงานตามวรรคสองไม่กระทบต่อการบังคับ ตามกฎหมายระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ได้ออกไปก่อนหรือหลังวันที่คำสั่งของสำนักงานมีผลบังคับ

:: หมวด 3 การขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในกรณีจำกัด
:: ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การอนุญาต
ข้อ 27 ในการพิจารณาคำขออนุญาตที่ยื่นตามหมวดนี้ ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
ข้อ 28 บริษัทที่จะได้รับอนุญาตในการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ตามหมวดนี้ต้องมีลักษณะและได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์เป็นสาขาเต็มรูปแบบในประเทศไทย
(2) ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงิน หรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม มาตรา 56 หรือ มาตรา 199 ประกอบ มาตรา 56 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน หรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่อยู่ระหว่างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม มาตรา 57 หรือ มาตรา 199 ประกอบ มาตรา 57 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 ประกอบ มาตรา 58 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
(3) ได้จดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะเสนอขาย ซึ่งแสดงว่าผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าวจะทำให้หุ้นกู้อนุพันธ์ที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะตาม ข้อ 4 วรรคสอง (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(4) ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ตาม ข้อ 4 วรรคสอง (2) ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ถึงเหตุจำเป็นและสมควรของกรณีดังกล่าว การไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และการมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ
ข้อ 29 ให้นำความใน ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้นตามหมวดนี้
ข้อ 30 ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ตามหมวดนี้ต้องดำเนินการขายหุ้นกู้อนุพันธ์ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือน นับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาต

:: ส่วนที่ 2 เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ข้อ 31 ให้นำความใน ข้อ 15 (1) ข้อ 23 ข้อ 24 และ ข้อ 26 มาใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ โดยอนุโลม
ข้อ 32 ในการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีข้อความในใบหุ้นกู้อนุพันธ์ที่เสนอขายแต่ละครั้ง แสดงว่าผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ไม่ว่าในทอดใดๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ตามที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเป็นข้อจำกัดการโอนเดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน
(2) จัดให้เอกสารที่โฆษณาชี้ชวนให้ซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ (ถ้ามี) มีข้อความที่ระบุถึงข้อจำกัดการโอนตาม (1) และในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ด้อยสิทธิ ให้ระบุสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ด้อยสิทธิไว้ให้ชัดเจน
ข้อ 33 ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ตามหมวดนี้โฆษณาการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อบุคคลเป็นการทั่วไป และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะเสนอขายหรือกำลังเสนอขาย ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายไปให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าวอยู่ภายในลักษณะที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4 วรรคสอง (1) หรือ (2) เท่านั้น
ข้อ 34 หุ้นกู้อนุพันธ์ที่เสนอขายตามหมวดนี้ต้องเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ ต่อผู้ได้รับอนุญาตที่จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ ให้ผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์หากพบว่าเป็นการโอนที่ขัดต่อข้อจำกัด การโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีนายทะเบียนหุ้นกู้อนุพันธ์ ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อนุพันธ์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคสองด้วย


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update