กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: (ฉบับที่ 268) พ.ศ. 2546
:: เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด ข้อที่ 1-4

ด้วยปรากฎว่ามีการใช้เคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหรือยาสำเร็จรูปบางชนิดในวงจรการผลิตอาหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานของอาหารที่มีการปนเปื้อนสารดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 6 (3) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 250) พ.ศ. 2545 เรื่อง มาตรฐานกุ้งและกุ้งแปรรูป ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2545
ข้อ 2 ให้อาหารทุกชนิดมีมาตรฐานโดยตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี ดังต่อไปนี้
(1) คลอแรมเฟนิคอลและเกลือของสารนี้ (Chloramphenicol and its salts)
(2) ไนโทรฟิวราโซนและเกลือของสารนี้ (Nitrofurazone and its salts)
(3) ไนโทรฟิวแรนโทอินและเกลือของสารนี้ (Nitrofurantoin and its salts)
(4) ฟิวราโซลิโดนและเกลือของสารนี้ (Furazolidone and its salts)
(5) ฟิวแรลทาโดนและเกลือของสารนี้ (Furaltadone and its salts)
สารเคมีตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้รวมถึงสารในกระบวนการสร้างและสลาย (metabolites) ของสารดังกล่าวด้วย
ข้อ 3 การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีตาม ข้อ 2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
ข้อ 4[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update