กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 
:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กจ. 5/2546
:: เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ข้อที่ 1-9

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 มาตรา 64 (2) และ (3) มาตรา 67 มาตรา 69 (11) มาตรา 70 (9) และ มาตรา 71 (5) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข้อ 3 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) "หลักทรัพย์แปลงสภาพ" หมายความว่า หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (7) ของ ข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) "การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ" หมายความว่า การใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ การใช้สิทธิส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามหุ้นกู้อนุพันธ์ การใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น การใช้สิทธิซื้อหุ้นกู้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่กรณี"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (19) ของ ข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(19) "บุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง" หมายความว่า บุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่แล้วแต่กรณี"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 การยื่นหรือการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้หมายความรวมถึงการยื่นหรือการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้น หุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นที่รองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพด้วย"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (5) ของ ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(5) หุ้นกู้ระยะสั้น แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์"
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (1/1) ของ ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 46/2545 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
"(1/1) การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งทำให้มีผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ทุกรุ่นทุกลักษณะ ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์นั้น ไม่เกินสิบราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
(ข) การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอแล้ว"
 
  ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 12/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 46/2545 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 12/2 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ต้องยื่นต่อสำนักงานตาม ข้อ 12 ให้เป็นดังนี้
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์ ทุกประเภทและทุกลักษณะที่ไม่ได้มีข้อกำหนดไว้เป็นประการอื่นโดยเฉพาะ ให้ใช้แบบ 69-1 ท้ายประกาศนี้
(2) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้ใช้แบบ 69-dw ท้ายประกาศนี้
(3) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ โดยบริษัทดังต่อไปนี้ซึ่งไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพและมิใช่กรณีตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ให้เลือกใช้แบบ 69-1 หรือแบบ 69-2 ท้ายประกาศนี้
(ก) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
(ข) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน และในรอบระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้นได้เคยยื่นแบบ 69-1 ท้ายประกาศนี้ ต่อสำนักงานสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งก่อนแล้ว
(4) การเสนอขายหุ้นกู้ ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งไม่เข้าลักษณะตาม (5) (6) หรือ (7) ให้ใช้แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีรายการอย่างน้อยตาม มาตรา 69 (1) ถึง (10) และ มาตรา 70 (1) ถึง (8)
(ข) ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลถูกต้อง และเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบ ลักษณะสำคัญ ขั้นตอน และกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภท ลักษณะและคุณภาพของสินทรัพย์ที่เป็นแหล่งที่มาของกระแสรายรับที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ การเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพย์ รูปแบบหรือวิธีการที่เป็นประกันว่าผู้ลงทุนในหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้คืน (credit enhancement) (ถ้ามี) โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(ค) มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปตามส่วนที่ 4 ของแบบ 69-1 ท้ายประกาศนี้ โดยอนุโลม
(5) การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ซึ่งมิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์ ต่อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีการจดข้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน ให้เลือกใช้แบบ 69-1 หรือแบบ 69-2 ท้ายประกาศนี้หรือแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีรายการอย่างน้อยตาม มาตรา 69 (1) ถึง (10) และ มาตรา 70 (1) ถึง (8)
(ข) ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลถูกต้อง และเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบ ลักษณะและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เสนอขาย แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหุ้นกู้รวมทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระคืนหนี้
(ค) มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปตามส่วนที่ 4 ของแบบ 69-1 ท้ายประกาศนี้ โดยอนุโลม
(6) การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ ให้ใช้แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีข้อมูลอย่างน้อยตาม มาตรา 69 (1) ถึง (10) และ มาตรา 70 (1) ถึง (8)
(ข) มีข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลถูกต้อง และเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะสำคัญของหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท ลักษณะสำคัญของสิ่งอ้างอิงรูปแบบและวิธีการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลของผู้ค้ำประกันการชำระหนี้หรือคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระหนี้คืนตามหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อนุพันธ์หรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(ค) มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปตามส่วนที่ 4 ของแบบ 69-1 ท้ายประกาศนี้ โดยอนุโลม
(7) การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ระยะสั้น ให้ใช้แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีข้อมูลอย่างน้อยตาม มาตรา 69 (1) ถึง (10) และ มาตรา 70 (1) ถึง (8)
(ข) มีรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(ค) มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปตามส่วนที่ 4 ของแบบ 69-1 ท้ายประกาศนี้ โดยอนุโลม"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 46/2545 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 20 ภายใต้บังคับ มาตรา 68 และ มาตรา 75 เมื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่มิได้กำหนดไว้เฉพาะเป็นอย่างอื่น
(2) เมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน
(ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ที่ออก โดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
(ค) การเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายเป็นรายบริษัท เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์นั้นเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตในแต่ละครั้ง
ความในวรรคหนึ่ง (ก) และ (ข) มิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์
(3) เมื่อพ้นกำหนดสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนภายในสามเดือนนับแต่ วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนของการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ออก โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เดียวกันมีผลใช้บังคับในครั้งก่อน
(ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายได้หลายครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นในครั้งแรก
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์
(4) ในวันทำการถัดจากวันที่สำนักงาน ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ในกรณีเป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันตาม ข้อ 12/2 (5) หรือการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นตาม ข้อ 12/2 (7)
ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่ โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ได้หลายครั้งภายในวงเงินและระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด เมื่อบริษัทที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานในการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นครั้งแรกแล้ว ในการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นครั้งต่อไป ให้บริษัทปฏิบัติตาม มาตรา 66"
ข้อ 9[1] ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update