กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กจ. 7/2546
:: เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 56 ผู้ได้รับอนุญาตจะไดัรับการยืนยันการใช้หุ้นอ้างอิงสำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น ต่อเมื่อหุ้นอ้างอิงมีลักษณะตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอตรวจสอบและการยืนยันการใช้หุ้นอ้างอิงให้เป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด"
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ข้อ 57 และ ข้อ 58 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 60 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 60 ภายหลังการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องยื่นรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นอ้างอิง ต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วย"
ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงต่อสำนักงานก่อนวันที่สำนักงานประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบและการยืนยันการใช้หุ้นอ้างอิง ให้คำขอตรวจสอบและการยืนยันการใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้บังคับของ ข้อ 56 ข้อ 57 และ ข้อ 58 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้
ข้อ 5[1] ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update