กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-2
:: หมวด1 บทบัญญัติทั่วไป ข้อ 3-5
:: หมวด2 การก่อสร้างสถานที่ทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ข้อ 6-9
:: หมวด3 การทำและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ข้อ 10-20
:: หมวด4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 21-23
 
 
 
:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-23เพื่อส่งเสริมการผลิตสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่นนอกจากเบียร์ โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่ออนุวัติตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับการทำสุรา ตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาลประกอบกับอาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 20 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และ ข้อ 9 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ พ.ศ. 2545
(2) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ พ.ศ. 2545
ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 2 ในประกาศนี้
"สุราแช่และผลิตภัณฑ์" หมายความว่า สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์
"สุราแช่ชนิดสุราผลไม้" หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่น ซึ่งทำจากวัตถุดิบจำพวกผลไม้หรือน้ำผลไม้ ซึ่งหมักกับเชื้อสุราแล้ว มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี
"สุราแช่พื้นเมือง" หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่น เช่น กะแช่หรือน้ำตาลเมา ซึ่งทำจากวัตถุดิบจำพวกน้ำตาล และอุน้ำข้าวหรือสาโท ซึ่งทำจากวัตถุดิบจำพวกข้าว ซึ่งหมักกับเชื้อสุราแล้ว มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี
"สุราแช่อื่น" หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่น นอกจากสุราแช่ชนิดสุราผลไม้และสุราแช่พื้นเมือง ซึ่งทำจากวัตถุดิบใดๆ ก็ตามที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรภายในประเทศไทย ซึ่งหมักกับเชื้อสุราแล้ว มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี
"สถานที่ทำสุรา" หมายความว่า โรงงานสุราตาม พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493

:: หมวด 1 บทบัญญัติทั่วไป
ข้อ 3 ผู้ขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1 เป็นสหกรณ์
3.2 เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
3.3 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
3.4 เป็นนิติบุคคลตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
3.5 เป็นองค์กรเกษตรกรตาม พระราชบัญญัติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
ข้อ 4 สถานที่ทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ต้องมีลักษณะดังนี้
4.1 แยกออกจากส่วนที่ใช้อยู่อาศัยโดยชัดเจน
4.2 ตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณและพื้นที่เพียงพอที่จะทำสุรา โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
4.3 ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน
ข้อ 5 สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
5.1 มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินกว่าสิบห้าดีกรี
5.2 มีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ วัตถุเจือปนอาหาร และสารปนเปื้อนในน้ำสุราไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

:: หมวด 2 การก่อสร้างสถานที่ทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์
ข้อ 6 ผู้ขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ต้องยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ทำสุรา ดังนี้
6.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อผู้ทำหน้าที่เป็นสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ณ สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 แห่งท้องที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่
6.2 ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อสรรพสามิตพื้นที่ หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขา ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่
ข้อ 7 ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ก่อสร้างสถานที่ทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ คือ
7.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้ทำหน้าที่เป็นสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 แห่งท้องที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่
7.2 ในเขตจังหวัดอื่น ได้แก่ สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่
ข้อ 8 การออกหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างสถานที่ทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังนี้
8.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร
8.1.1 เมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขออนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบคำขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ แล้วจัดทำบันทึกเสนอผู้ทำหน้าที่เป็นสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
8.1.2 เมื่อผู้ทำหน้าที่เป็นสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เห็นสมควรอนุญาตให้สร้างสถานที่ทำสุราได้ ให้แจ้งผลการอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบ
8.2 ในเขตจังหวัดอื่น
8.2.1 กรณียื่นคำขอ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
(1) เมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขออนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบคำขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ แล้วจัดทำบันทึกเสนอสรรพสามิตพื้นที่
(2) เมื่อสรรพสามิตพื้นที่เห็นสมควรอนุญาตให้สร้างสถานที่ทำสุราได้ ให้แจ้งผลการอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบ
8.2.2 กรณียื่นคำขอ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
เมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขออนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบคำขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ แล้วจัดทำบันทึกเสนอต่อสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อให้สรรพสามิตพื้นที่พิจารณาดำเนินการตาม ข้อ 8.2.1 (2) ต่อไป
การออกหนังสืออนุญาตดังกล่าว ตั้งแต่รับคำขออนุญาตจนถึงแจ้งผลการอนุญาตให้ทราบ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ
ข้อ 9 เมื่อได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสถานที่ทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์แล้ว ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มดำเนินการก่อสร้างสถานที่ทำสุรา ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสืออนุญาต ซึ่งต้องไม่เกินยี่สิบสี่เดือนนับแต่วันได้รับหนังสืออนุญาต ทั้งนี้ เมื่อผู้รับอนุญาตก่อสร้างสถานที่ทำสุราเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเปิดดำเนินการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าก่อนเปิดดำเนินการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ถ้าผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ถือว่าสละสิทธิการได้รับอนุญาตทำสุรา และจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางราชการไม่ได้

:: หมวด 3 การทำและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์
ข้อ 10 ก่อนดำเนินการทำและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสถานที่ทำสุราต้องทำสัญญา ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ กับผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค แล้วแต่กรณี
ข้อ 11 การอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์
11.1 เมื่อผู้ทำหน้าที่เป็นสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่ เห็นสมควรให้ใช้เป็นสถานที่ทำสุราได้ ให้ส่งร่างสัญญาแก่ผู้รับอนุญาตก่อสร้างสถานที่ทำสุรา เพื่อนัดหมายลงนามในสัญญาต่อไป
11.2 เมื่อผู้รับอนุญาตก่อสร้างสถานที่ทำสุราแจ้งนัดหมายลงนามในสัญญาแล้ว ให้ผู้ทำหน้าที่เป็นสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่ รายงานผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครหรือผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค แล้วแต่กรณี เพื่อลงนามในสัญญา จำนวน 3 ฉบับ โดยมอบให้ผู้รับอนุญาตก่อสร้างสถานที่ทำสุรา จำนวน 1 ฉบับ ส่งให้กรมสรรพสามิต จำนวน 1 ฉบับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
11.3 ผู้รับอนุญาตก่อสร้างสถานที่ทำสุรา ต้องขอใบอนุญาตทำสุราตาม มาตรา 5 ณ. สำนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค แล้วแต่กรณี เป็นผู้ออกใบอนุญาต เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว จึงเริ่มทำสุราได้
การอนุญาตให้ทำและขายสุราดังกล่าว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4 วันทำการ
ข้อ 12 วิธีการทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์
12.1 นำวัตถุดิบซึ่งเป็นผลไม้ หรือน้ำผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรใดๆ ไปหมักกับเชื้อสุรา เพื่อให้เกิดมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี หรือ
12.2 นำสุราแช่ที่ได้ตาม 12.1 ไปผสมกับสุรากลั่นแล้วมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี
ข้อ 13 ก่อนนำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ที่ผลิตได้ออกจากสถานที่ทำสุรา ผู้ได้รับอนุญาตต้องส่งตัวอย่างให้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
13.1 กรมสรรพสามิต กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานของกรม สถาบันราชภัฏ หรือหน่วยงานของสถาบัน ดังกล่าว
13.2 หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่กรมสรรพสามิตให้ความเห็นชอบ เช่น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น
ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของหน่วยงานอื่นนอกจากกรมสรรพสามิต ให้ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อ 14 การตรวจวิเคราะห์สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์
14.1 ก่อนนำสุราออกจากสถานที่ทำสุรา ผู้รับอนุญาตต้องส่งตัวอย่างน้ำสุราไม่น้อยกว่า 2 ลิตร ให้กรมสรรพสามิตหรือหน่วยงานตาม ข้อ 13 ตรวจวิเคราะห์
14.2 ผู้รับอนุญาตต้องขอใบอนุญาตขนสุราที่ยังมิได้เสียภาษีออกจากสถานที่ ทำสุราต่อผู้ทำหน้าที่เป็นสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สรรพสามิตพื้นที่ หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่
ให้ผู้ทำหน้าที่เป็นสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สรรพสามิตพื้นที่ และสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่ ออกใบอนุญาตขนสุราที่ยังมิได้เสียภาษี ให้ภายใน 1 วันและให้ผู้รับอนุญาตนำใบอนุญาตขนสุรา ดังกล่าวกำกับไปกับตัวอย่างน้ำสุราเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ต่อไป
14.3 ให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจวิเคราะห์แรงแอลกอฮอล์ ปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ วัตถุเจือปนอาหาร และสารปนเปื้อนในน้ำสุรา และเสนอผลการตรวจวิเคราะห์ต่อหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลางภายในวันที่ตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ
การตรวจวิเคราะห์สุราดังกล่าว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 12 วัน
14.4 หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ต้องแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำสุราให้ผู้ทำหน้าที่เป็นสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สรรพสามิตพื้นที่ หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขาทราบภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์จากนักวิทยาศาสตร์
ข้อ 15 สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ที่จะนำออกจากสถานที่ทำสุรา ต้องบรรจุในภาชนะซึ่งมีความเหมาะสม สะอาดปิดสนิท ไม่ทำปฏิกิริยากับสุราและผลิตภัณฑ์ที่บรรจุนั้น และสามารถปิดแสตมป์สุราที่ปากภาชนะบรรจุได้
ข้อ 16 ฉลากที่ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ อย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้
16.1 ชนิดสุรา
16.2 ชื่อสุรา
16.3 ชื่อผู้ได้รับอนุญาต
16.4 ที่ตั้งของสถานที่ทำสุรา
16.5 ส่วนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่ใช้ทำสุรานั้น
16.6 แรงแอลกอฮอล์
16.7 ขนาดบรรจุ
16.8 วันเดือนปีที่บรรจุ
16.9 คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 17 ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งราคาขายที่แท้จริง ณ สถานที่ทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ รวมทั้งเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ ซึ่งผู้ซื้อชำระให้หรือให้ด้วยประการใดๆ ก่อนจำหน่ายสุราไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ 18 ผู้ได้รับอนุญาตต้องปิดแสตมป์สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ที่ภาชนะบรรจุสุราทันทีที่นำสุราบรรจุในภาชนะเสร็จ ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 19 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขใน ข้อ 12 ถึง ข้อ 18 และ ข้อ 21 จึงจะมีสิทธินำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ออกจากสถานที่ทำสุราเพื่อจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีนำสุราออกจากสถานที่ทำสุราตาม ข้อ 13 และ ข้อ 14.1 หรืออธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สั่งการเป็นอย่างอื่น
ข้อ 20 หลังการอนุญาตให้ทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่ จะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
20.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับ ดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมมิให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสภาพแวดล้อม
20.2 กระทรวงสาธารณสุข กำกับ ดูแลทางด้านความปลอดภัยในการบริโภค โดยการสุ่มตัวอย่างในท้องตลาดเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ต่อไป
20.3 กระทรวงอุตสาหกรรม กำกับ ดูแลขนาดโรงงาน

:: หมวด 4 เบ็ดเตล็ด
ข้อ 21 ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปีและปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและภาษีสุรา
ข้อ 22 ผู้ได้รับอนุญาตต้องทำบัญชีวัตถุดิบ การทำสุรา การปิดแสตมป์สุราและการขนสุราออกจากสถานที่ทำสุรา โดยยื่นบัญชีตามแบบดังกล่าวทุกเดือนต่อผู้ทำหน้าที่เป็นสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สรรพสามิตพื้นที่ หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่ ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
ข้อ 23[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update