กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง กำหนดมูลค่าของสุราที่ทำในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ข้อที่ 1-3

เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา ตาม กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2546 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีสุรา อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8จัตวา (1) วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สุรา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพสามิตโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศกำหนดมูลค่าของสุราที่ทำในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าของสุราที่ทำในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2544
ข้อ 2 ให้กำหนดมูลค่าของสุราที่ทำในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ดังต่อไปนี้
(1) สุราแช่
1.1 ชนิดเบียร์
1.1.1 เบียร์ที่ผลิตจากโรงงานเบียร์ขนาดใหญ่ ดังนี้
1.1.2 เบียร์ที่ผลิตจากโรงงานเบียร์ขนาดเล็กประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) ดังนี้
1.2 ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น ดังนี้
1.3 ชนิดสุราแช่พื้นเมือง ประเภทกะแช่และสาโท ราคาขาย ณ โรงงานสุราที่ใช้เป็นมูลค่าเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ลิตรละ 25.00 บาท
1.4 ชนิดอื่นๆ นอกจาก 1.1 1.2 และ 1.3 ดังนี้
(2) สุรากลั่น
2.1 สุราขาว ดังนี้
2.2 ชนิดสุราผสม ดังนี้
2.3 ชนิดสุราปรุงพิเศษ ดังนี้
2.4 ชนิดสุราพิเศษ
(1) ประเภทบรั่นดี ดังนี้
(2) ประเภทวิสกี้ ดังนี้
(3) ประเภทอื่นนอกจาก (1) และ (2) ดังนี้
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update