กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กจ. 8/2546
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้น หรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิและการอนุญาต (ฉบับที่ 7) ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 และ ข้อ 7ทวิ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการอนุญาต ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 27/2539 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้น หรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการอนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 7 นอกจากกรณีที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ และหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานตามแบบ 35-3 ท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตาม ข้อ 7ทวิ โดยต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำขออนุญาตนั้นด้วย
บริษัทที่มีหน้าที่ตาม มาตรา 56 หรือ มาตรา 199 ประกอบ มาตรา 56 ซึ่งยื่นคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ จะไม่จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาตก็ได้
(1) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ที่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น
(2) กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกจะเกิดขึ้นหลังหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และ
(3) ไม่มีการเรียกชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นจากผู้ถือหุ้น
บริษัทที่ยื่นคำขออนุญาต ตามวรรคหนึ่งจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ และหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และหลักเกณฑ์ที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่ แล้วแต่กรณี
" ข้อ 7ทวิ เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้มี ดังต่อไปนี้
(1) เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เอกสารที่มีข้อมูลอย่างเดียวกัน "ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์" และ "ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์" ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จำนวนห้าชุด สำหรับการขออนุญาตในกรณีอื่นนอกจาก (ข)
(ข) เอกสารที่มีข้อมูลอย่างเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับกับหลักทรัพย์ประเภทนี้ ซึ่งกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จำนวนห้าชุด สำหรับการขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีลักษณะตาม ข้อ 7 วรรคสอง
ในกรณีที่บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยื่นมานั้นเป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตาม (1) (ก) หรือ (ข) และ
(2) สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง ที่มีการพิจารณาให้ออกหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
(3) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
(4) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกหุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
(5) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(6) สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
(7) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)"
ข้อ 2[1] ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update