กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กจ. 12/2546
:: เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของ ข้อ 2 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 43/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) คำว่า "แบบแสดงรายการข้อมูล" "บริษัท" "บริษัทใหญ่" "บริษัทย่อย" "ผู้บริหาร" "ผู้มีอำนาจควบคุม" "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" และ "ผู้ลงทุนสถาบัน" ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวใน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่น และการยกเว้นการการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์"
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ข้อ 4 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 และ ข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 50/2545 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 6 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นผู้รับหลักทรัพย์ ที่จะเสนอขายต่อประชาชนไปจัดจำหน่าย และหากเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะไม่จัดให้มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก็ได้
(1) เมื่อเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในส่วนที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้แบ่งสรรไว้เป็นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลดังต่อไปนี้ (placement) และได้แสดงไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่แบ่งสรรไว้เพื่อการดังกล่าว
(ก) ผู้ลงทุนสถาบัน
(ข) ผู้ถือหุ้นเดิม
(ค) กรรมการและพนักงาน
(ง) บุคคลอื่นใดซึ่งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แสดงได้ต่อสำนักงานว่าสามารถเข้าถึง และตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้ด้วยตนเอง
(2) เมื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) หลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นมิใช่หุ้น และ
(ข) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศดังต่อไปนี้ด้วย โดยอนุโลม
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่มิให้นำข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่จัดจำหน่ายหรือหลักทรัพย์อ้างอิง มาใช้บังคับกับการซื้อขายหุ้นกู้อนุพันธ์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือหุ้นอ้างอิงเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิด หรือเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อนุพันธ์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น
" ข้อ 7 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการแห่งใหญ่ของบริษัท และสถานที่ที่ใช้ในการรับใบจองซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้จองซื้อหลักทรัพย์หรือผู้ที่สนใจสามารถตรวจดูได้ตลอดเวลาทำการ
ในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ เว้นแต่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์แสดงเจตนาโดยสมัครใจที่จะไม่รับหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะแจกจ่ายแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ที่บันทึกข้อมูลตรงกับหนังสือชี้ชวน ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ด้วยก็ได้
หนังสือชี้ชวนที่แจกจ่ายให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ ต้องมีข้อความตรงกับร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงาน"
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 7/1 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544
" ข้อ 7/1 ใบจองซื้อหลักทรัพย์อย่างน้อยต้องมีรายการเกี่ยวกับผู้จองซื้อหลักทรัพย์ในเรื่องชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัตรประจำตัวตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบียนบ้าน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) จำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ และข้อความที่ให้ผู้จองซื้อหลักทรัพย์แสดงว่าได้รับหรือไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน โดยในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้รับหนังสือชี้ชวน ให้ระบุรูปแบบของหนังสือชี้ชวนที่ได้รับ ทั้งนี้ ใบจองซื้อจะต้องมีข้อความโดยชัดเจนเตือนให้ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทราบว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ควรอ่านหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบด้วย"
ข้อ 5[1] ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update