กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
:: ที่ กจ. 13/2546
:: เรื่อง กำหนดหลักทรัพย์อื่นที่มิให้นำบทบัญญัติว่าด้วย การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับ ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 และ มาตรา 63 (5) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 2/2542 เรื่อง กำหนดหลักทรัพย์อื่นที่มิให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2542
ข้อ 2 ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้เป็นหลักทรัพย์ที่มิให้นำบทบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับ
(1) กระทรวงการคลัง
(2) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(4) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ข้อ 3[1] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update