กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) [1] ข้อที่ 1-3

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดตั้ง Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme วงเงิน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่าย (Dealer Agreement) ความตกลงว่าด้วยการเป็นตัวแทนรับจ่ายเงิน (Agency Agreement) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2542 และหนังสือการขยายวงเงินกู้ภายใต้ ECP Programme (Notification Letter for an Increase in the Programme Amount) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2545 โดยได้กำหนดที่จะเบิกจ่ายเงินกู้ในรูป ECP ดังกล่าว มาใช้สำหรับการทำ Refinance เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาลตาม พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศ พ.ศ. 2525 และ/หรือใช้สำหรับการลงทุนในโครงการเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ตาม พระราชบัญญัติ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. 2519 นั้น
เพื่ออนุวัติตามความใน มาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศ พ.ศ. 2528 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
ข้อ 1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ทำความตกลงในการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ในวงเงิน 100,000,000 เหรียญสหรัฐซึ่งเทียบเท่า 4,283,740,000 บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 42.8374 บาท ณ วันที่ 27 มีนาคม 2546) โดยได้ทำการเบิกจ่ายเงินกู้ ECP ในวันที่ 31 มีนาคม 2546 กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.31 ต่อปี (เทียบเท่าอัตรา LIBOR ระยะ 6 เดือน บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ 0.03 ต่อปี) อายุ 183 วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 กันยายน 2546) และได้รับเงินสุทธิจำนวน 99,338,488.44 เหรียญสหรัฐ
ข้อ 2 กระทรวงการคลังได้นำเงินกู้ตามนัย ข้อ 1 ให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กู้ต่อเพื่อใช้เป็น Bridge Financing ในการทำ Rollover เงินกู้เพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบิน Boeing 777-200 ลำที่ 1 (Samurai Bond # 14 ) ที่บริษัท การบินไทยฯ ได้ใช้เงินทุนหมุนเวียนชำระคืนไปก่อน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ ให้บริษัท การบินไทยฯ เป็นผู้กู้เงินจำนวนดังกล่าวต่อจากกระทรวงการคลังตามนัยเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ผูกพัน ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง ECP Programme
ข้อ 3 กระทรวงการคลังจะทำการ Rollover เงินกู้ ECP ตามนัย ข้อ 1 และให้บริษัท การบินไทยฯ กู้ต่อตามนัย ข้อ 2 จนกว่าการดำเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทนจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2543


:: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update