กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงแรงงาน
:: เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่[1] ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บัตรประจำตัวนายทะเบียนและบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ 2 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัว ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2.5 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการหรือเครื่องแบบพิธีการ ไม่สวมหมวก
ข้อ 3 ให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายทะเบียน
ให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 4 บัตรประจำตัวนายทะเบียนและบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันออกบัตร


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update