กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย
เรื่อง การจำหน่ายน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก:: บทนิยาม ข้อ 1
:: หมวด1 การยื่นขอรับสิทธิ ข้อ 2-5
:: หมวด2 การเก็บตัวอย่างสินค้า ข้อ 6-7
:: หมวด3 การแจ้งการส่งออกสินค้าและปริมาณน้ำตาลทราย ข้อ 8-10
:: หมวด4 การกำหนดปริมาณและราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย ข้อ 11-13
:: หมวด5 การควบคุมการจำหน่ายน้ำตาลทราย ข้อ 14-17
:: หมวด6 บทกำหนดโทษ ข้อ 18-19
 
 
 
:: ประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย
:: เรื่อง การจำหน่ายน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ข้อที่ 1-19


เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดน้ำตาลทรายสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลทราย เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจำหน่ายน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2545 อันเป็นระเบียบที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการน้ำตาลทรายจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศฉบับนี้
"น้ำตาลทราย" หมายความว่า น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้ผลิตเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร (น้ำตาลทรายโควตา ค.)
"ผู้ผลิต" หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายพิจารณา ให้ได้รับสิทธิซื้อน้ำตาลทรายตามประกาศฉบับนี้

:: หมวด 1 การยื่นขอรับสิทธิ
ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรที่ประสงค์จะขอรับสิทธิซื้อน้ำตาลทรายยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทรายนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2) หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งออกให้ไม่เกินหนึ่งปี
(3) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือใบอนุญาตผลิตอาหารที่ออกให้โดยกระทรวงสาธารณสุข
(4) หนังสือแจ้งชนิดและชื่อสินค้าที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้า ที่ใช้น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรเป็นผู้ทำการผลิต รายละเอียดสินค้าแสดงรายการวัตถุดิบและสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า และปริมาณความต้องการใช้น้ำตาลทรายในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกตามแบบ กน.16 ท้ายประกาศฉบับนี้
(5) เอกสารอื่นที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายเห็นสมควร และหรือผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ข้อ 3 ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทำการตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการผลิต พร้อมทั้งทำการบันทึกและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการน้ำตาลทราย โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต้องอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่
ข้อ 4 ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรได้รับสิทธิตามประกาศฉบับนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการน้ำตาลทราย
ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรรายใด ประสงค์เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการข้อมูลที่ได้ยื่นแจ้งไว้ตาม ข้อ 2 ให้ยื่นแจ้งตามแบบ กน.16 ท้ายประกาศฉบับนี้

:: หมวด 2 การเก็บตัวอย่างสินค้า
ข้อ 6 ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทำการเก็บตัวอย่างสินค้า ดังต่อไปนี้
(1) เก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อทำการวิเคราะห์หาสัดส่วนน้ำตาลทรายในสินค้าสำเร็จรูป สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรได้รับสิทธิซื้อน้ำตาลทราย
(2) เก็บตัวอย่างสินค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำการวิเคราะห์หาสัดส่วนน้ำตาลทรายในสินค้าสำเร็จรูป สำหรับใช้ประกอบการพิจารณากำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรมีสิทธิซื้อจากโรงงาน
ข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ต้องอำนวยความสะดวกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า เพื่อหาปริมาณน้ำตาลทรายตาม ข้อ 6

:: หมวด 3 การแจ้งการส่งออกสินค้าและปริมาณน้ำตาลทราย
ข้อ 8 ให้โรงงานยื่นหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรตามแบบ กน.6.1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อทำการขนย้ายน้ำตาลทรายไปให้ผู้ผลิตตามที่ได้รับสิทธิ
ข้อ 9 ให้ผู้ผลิตยื่นแจ้งการส่งออกสินค้าและปริมาณน้ำตาลทราย ตามแบบ กน. 17 ท้ายประกาศนี้ไปยังโรงงาน เพื่อแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยให้แจ้งภายในสามเดือน นับตั้งแต่วันส่งออก พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาหลักฐานแสดงรายการสินค้า ได้แก่ ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)
(2) ใบขนสินค้าขาออกที่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรครบถ้วนแล้ว (มุมน้ำเงิน)
(3) หลักฐานคู่ฉบับการขนส่งสินค้าส่งออกที่ออกโดยผู้รับขนส่งสินค้า ได้แก่ ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Airway Bill) ใบตราส่งสินค้าทางรถไฟ (Railway Bill) ใบตราส่งสินค้าทางรถบรรทุก (Truck Way Bill)
(4) ใบแจ้งเข้าบัญชี หรือใบนำเงินเข้าบัญชี (Credit Note หรือ Credit Advice) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ก) ให้ธนาคารพาณิชย์ลงนามรับรองประทับตรา ในสำเนาใบแจ้งเข้าบัญชีหรือใบนำเงินเข้าบัญชี
(ข) ระบุจำนวนเงินที่ชำระแต่ละบัญชีราคาสินค้าให้ชัดเจน
(5) เอกสารอื่นที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายเห็นสมควร และหรือผู้ผลิตเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ข้อ 10 กรณีสินค้าที่ส่งออกถูกส่งกลับเข้าในประเทศ ให้ผู้ผลิตแจ้งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทราบภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าคืน

:: หมวด 4 การกำหนดปริมาณและราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย
ข้อ 11 คณะกรรมการน้ำตาลทรายจะพิจารณาคำขอ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรทราบภายใน สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ข้อ 12 คณะกรรมการน้ำตาลทรายจะกำหนดราคาน้ำตาลทรายที่จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตในแต่ละเดือน โดยอ้างอิงกับราคาน้ำตาลทรายขาวในตลาดลอนดอนหมายเลข 5 เอฟ.โอ.บี. หรือตลาดค้าน้ำตาลอื่นที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายเห็นชอบ
ข้อ 13 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี คณะกรรมการน้ำตาลทรายจะแจ้งราคาน้ำตาลทรายที่จำหน่าย ให้แก่ผู้ผลิตให้คณะกรรมการบริหารทราบ

:: หมวด 5 การควบคุมการจำหน่ายน้ำตาลทราย
ข้อ 14 ให้ผู้ผลิตยื่นหลักฐานการซื้อขายน้ำตาลทรายกับโรงงาน พร้อมทั้งแผนการจัดหาน้ำตาลทราย แผนการผลิตสินค้า และแผนการส่งออกสินค้าในแต่ละเดือนตลอดปีการผลิตต่อสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรให้กับโรงงาน
ข้อ 15 หากผู้ผลิตไม่ดำเนินการตาม ข้อ 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการน้ำตาลทรายพิจารณาเพิกถอนสิทธิ หรือไม่พิจารณาให้ได้รับสิทธิซื้อน้ำตาลทรายตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 16 ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำกับดูแล และตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบนำน้ำตาลทรายที่ได้รับสิทธิ ตามประกาศฉบับนี้มาผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ
ข้อ 17 คณะกรรมการน้ำตาลทรายอาจจะกำหนด หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมการจำหน่ายน้ำตาลทรายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามภาวะการณ์ในแต่ละช่วงเวลาตามที่เห็นสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยรวม

:: หมวด 6 บทกำหนดโทษ
ข้อ 18 ผู้ผลิตที่ยื่นเอกสารเท็จหรือเอกสารปลอมหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์หรือมาตรการที่กำหนด หรือนำน้ำตาลทรายที่ได้รับสิทธิไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ คณะกรรมการน้ำตาลทรายจะพิจารณาเพิกถอนสิทธิของผู้ผลิต และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ 19[1] ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายในประธานคณะกรรมการน้ำตาลทราย

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update