กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง กำหนดหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา[1] ข้อที่ 1-4

เพื่ออนุมัติตาม ข้อ 9.2 แห่ง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และ ข้อ 9.2 แห่ง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546 กรมสรรพสามิต จึงออกประกาศกำหนดหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
1.1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหน่วนงานตรวจวิเคราห์คุณภาพสุราแช่และผลิตภัณฑ์ตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2545
1.2 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราแช่และผลิตภัณฑ์ตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2545
ข้อ 2 ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นหน่วยงานที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบให้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราแช่และผลิตภัณฑ์ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544
2.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้แก่
(1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
(2) ศูนย์ทดสอบและมาตรฐานวิทยา นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2.2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เลขที่ 862 ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
2.3 สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ เลขที่ 2008 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
2.4 หน่วยงานในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้แก่ สถาบันวิจัยเคมี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2.6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2.7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2.8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ชั้น 4 อาคารคีรีมาส) ถนนรามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ข้อ 3 ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นหน่วยงานที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบให้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรากลั่นชุมชน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546
3.1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เลขที่ 862 ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
3.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3.4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ชั้น 4 อาคารคีรีมาส) ถนนรามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สิรินุช พิศลยบุตร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update