กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: เรื่อง กำหนดสาขา ชั้น และจำนวนของผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ประจำสถานพยาบาลสัตว์[1] ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติ สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศให้ผู้ขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ต้องมีผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ตามสาขา ชั้น และจำนวนดังต่อไปนี้
ข้อ 1 สถานพยาบาลสัตว์ชั้นหนึ่ง ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จำนวนเกินสิบที่ ให้มีผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชั้นหนึ่ง อย่างน้อยสองคน ประจำสถานพยาบาลสัตว์นั้น และจะมีผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นสองด้วยก็ได้
ข้อ 2 สถานพยาบาลสัตว์ชั้นหนึ่ง ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จำนวนไม่เกินสิบที่ให้มีผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชั้นหนึ่ง อย่างน้อยหนึ่งคน ประจำสถานพยาบาลสัตว์นั้น และจะมีผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นสองด้วยก็ได้
ข้อ 3 สถานพยาบาลสัตว์ชั้นหนึ่ง ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ให้มีผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน ประจำสถานพยาบาลสัตว์นั้น
ข้อ 4 สถานพยาบาลสัตว์ชั้นสอง ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จำนวนเกินสิบที่ ให้มีผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นสอง ตามสาขาของสถานพยาบาลสัตว์ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างน้อยสองคน ประจำสถานพยาบาลสัตว์นั้น
ข้อ 5 สถานพยาบาลสัตว์ชั้นสอง ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จำนวนไม่เกินสิบที่ ให้มีผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นสองตามสาขาของสถานพยาบาลสัตว์ซึ่งได้รับอนุญาต อย่างน้อยหนึ่งคน ประจำสถานพยาบาลสัตว์นั้น
ข้อ 6 สถานพยาบาลสัตว์ชั้นสอง ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ให้มีผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นสองตามสาขาของสถานพยาบาลสัตว์ซึ่งได้รับอนุญาต อย่างน้อยหนึ่งคน ประจำสถานพยาบาลสัตว์นั้น


:: ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2535
:: (ลงชื่อ) โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 8 (5) แห่ง พระราชบัญญัติ สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 บัญญัติให้ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ได้ ต่อเมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์สำหรับสถานพยาบาลสัตว์ตามสาขา ชั้น และจำนวนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา จึงจำเป็นต้องออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update