กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรมศุลกากร
:: ที่ 33/2546
:: เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการนำของเสียจากเรือเข้ามาบำบัดหรือกำจัด ข้อที่ 1-3

เพื่อให้การบำบัดหรือกำจัดของเสียจากเรือเป็นไปอย่างถูกวิธี ป้องกันมิให้มีการนำของเสียจากเรือไปทิ้งทะเล อันเป็นเหตุให้เกิดมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมประกอบกับการเตรียมการเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 2978 ซึ่งกำหนดให้ท่าเรือต่างๆ ต้องจัดบริการอุปกรณ์รองรับของเสียจากเรืออย่างเพียงพอโดยมิให้เรือต้องเสียเวลารอเกินความจำเป็น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 (6) ประกอบกับ มาตรา 61 (2) แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 จึงประกาศให้ของเสียจากเรือที่นำเข้ามาบำบัดหรือกำจัดเป็นสินค้าอันตรายและกำหนดเงื่อนไขในการขนถ่าย การนำออกไปจากเขตศุลกากร ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ของเสียจากเรือที่นำเข้ามาเพื่อบำบัดหรือกำจัด หมายถึง ของเสียซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามปกติของเรือ และให้ของเสียจากเรือดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าอันตราย
1.1 ของเสียที่เป็นหรือปนน้ำมัน ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2710.91
1.2 ของเสียที่เป็นหรือปนน้ำมัน ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2710.99
1.3 ของเสียที่เป็นหรือปนน้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันเบรค หรือสารเคมีอื่นๆ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 3825.50
1.4 ของเสียที่เป็นของเหลวปนสารเคมีตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 3825.90
ข้อ 2 นายเรือหรือตัวแทนเรือผู้รับมอบอำนาจรายใดที่ประสงค์จะขออนุญาตนำของเสียจากเรือเข้ามาบำบัด หรือกำจัดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขนถ่ายและการนำออกไปจากเขตศุลกากร ดังต่อไปนี้
2.1 การขนถ่ายและการนำไปบำบัดต้องดำเนินการ โดยผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ตามที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีประกาศเป็นรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะให้บริการรองรับของเสียจากเรือได้
2.2 การขนถ่ายของเสียต้องดำเนินการภายในเขตท่าเรือ ที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ประกาศเป็นเขตท่าเรือที่ต้องจัดการบริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ
ข้อ 3 ขั้นตอนการนำของเสียจากเรือเข้ามาบำบัดหรือกำจัด ให้นายเรือ หรือตัวแทนเรือผู้รับมอบอำนาจ ดำเนินการดังนี้
3.1 ยื่นคำร้องขอนำของเสียจากเรือเข้ามาบำบัดหรือกำจัด ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ (พร้อมสำเนา 1 ชุด) ล่วงหน้าก่อนที่จะนำของเสียออกจากเรือ ณ หน่วยงานรับเรือ สำนักงานศุลกากรที่เรื่อนั้นเข้าเทียบท่า
3.2 ยื่นหนังสือการว่าจ้าง หรือหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ให้บริการมาจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือตาม ข้อ 2.1
3.3 ชำระค่าภาษีอากร (ถ้ามี)
3.4 ส่งตัวอย่างของเสียที่จะนำไปบำบัดหรือกำจัด ปริมาณ 500 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด ให้แก่หน่วยงานรับเรือ สำนักงานศุลกากรที่เรือนั้นเข้าเทียบ ก่อนเรือออก
3.5 เมื่อได้ผลวิเคราะห์เป็นไปตามพิกัดประเภทย่อยใน ข้อ 1 ให้รับตัวอย่างของเสียนำกลับไปบำบัดหรือกำจัด
หากผลวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามวรรค 1 ข้างต้น จะต้องดำเนินการปฏิบัติพิธีการให้ครบถ้วน รวมทั้งการชำระค่าภาษีอากรเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3.6 การนำของเสียจากเรือไปบำบัดหรือกำจัดนอกเขตท่าเรือการขนส่งจะต้องไป ตามเส้นทางที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้ากับกรมศุลกากร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update