กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  
 
:: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตราที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2539
(3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
(4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
(5) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2541
(6) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
ข้อ 2 ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ทุกบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด
(1) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(4) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(5) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(6) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหม่อนไหม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร
(7) นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป เจ้าพนักงานการเกษตรและเจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
(8) ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
(9) นิติกร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร
(10) นักกีฏวิทยา นักวิชาการโรคพืช นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชและสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
(11) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อ 3 ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตาม มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด
(1) ผู้บังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(2) ผู้กำกับการ 1-5 กองปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อ 4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตาม มาตรา 23 มาตรา 27 มาตรา 30 มาตรา 53 และ มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพื่อการค้าปลีกวัตถุอันตรายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับจำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค เฉพาะในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
ข้อ 5 ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตาม มาตรา 53 และ มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
ข้อ 6 ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจปฏิบัติการตาม มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
(1) นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
(2) หัวหน้าศูนย์บริหารศัตรูพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้า และฝ่ายพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
(3) เกษตรอำเภอ และเกษตรกิ่งอำเภอ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
(4) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร
(5) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอ และรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update