กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  
 
:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ข้อที่ 1-12

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดเขตตำบลภายในท้องที่โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ดังต่อไปนี้
อำเภอชุมแพ
ข้อ 1 กำหนดเขตตำบลโนนหัน ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 10 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านโนนหัน
หมู่ที่ 2 บ้านโนนชัย
หมู่ที่ 3 บ้านร่องแซง
หมู่ที่ 4 บ้านโนนชาติ
หมู่ที่ 5 บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 6 บ้านโนนงาม
หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองคอง
หมู่ที่ 9 บ้านหลังโนนชาติ
หมู่ที่ 10 บ้านโนนหันใน
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายมะลิวัลย์ โนนหัน - เลย) หลักกิโลเมตรที่ 99 บริเวณพิกัด R U 190403 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทุ่งนา ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงลำห้วยใหญ่บ้านหลังโนนชาติ บริเวณพิกัด S D 817408 ไปทางใต้ อ้อมบ้านหลังโนนชาติ ตามลำห้วยใหญ่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด S D 818399 ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางถนนบ้านหนองม่วง - บ้านโป่งแห้ง ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ทางแยกเข้าบ้านนาคำน้อย บริเวณพิกัด S D 854394 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 7.5 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลวังหินลาด ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางแยกเข้าบ้านนาคำน้อย บริเวณพิกัด S D 854394 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามถนนสายบ้านนาคำน้อย - บ้านโป่งแห้ง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงแนวเขตบ้านโป่งแห้ง บริเวณพิกัด S D 868380 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านทุ่งนา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จดกับป่าสาธารณะบรรจบกับร่องน้ำธรรมชาติ บริเวณพิกัด S D 849369 ไปทางทิศใต้ ตามแนวร่องน้ำธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) หลักกิโลเมตรที่ 89 บริเวณพิกัด S D 851339 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 7.5 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) หลักกิโลเมตรที่ 89 บริเวณพิกัด S D 851339 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - โนนหัน) สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - โนนหัน) ตัดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายโนนหัน - เลย) บริเวณพิกัด S D 801364 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - โนนหัน) ตัดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายโนนหัน - เลย) บริเวณพิกัด S D 801364 ไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายโนนหัน - เลย) สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายโนนหัน - เลย) หลักกิโลเมตรที่ 99 บริเวณพิกัด R U 190403 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร
ข้อ 2 กำหนดเขตตำบลโนนสะอาด ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 9 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 2 บ้านเหมือดแอ่
หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน
หมู่ที่ 5 บ้านแสนสุข
หมู่ที่ 6 บ้านสมบูรณ์สุข
หมู่ที่ 7 บ้านสนามบิน
หมู่ที่ 8 บ้านโนนเรียน
หมู่ที่ 9 บ้านมิตรภาพ
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำเชิญ บ้านโนนเรียน บริเวณพิกัด R U 154398 ไปทางทิศตะวันออก ตามทุ่งนา ผ่านกึ่งกลางระหว่างที่สาธารณประโยชน์โคกน้อย บ้านธาตุกับวัดโนนเรียน ถึงหนองห้วยแย้ บ้านจอมศรี บริเวณพิกัด R U 185404 ไปทางทิศตะวันออกตามร่องน้ำธรรมชาติ สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายโนนหัน - เลย) หลักกิโลเมตรที่ 99 บริเวณพิกัด R U 190403 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลโนนหัน ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายโนนหัน - เลย) หลักกิโลเมตรที่ 99 บริเวณพิกัด R U 190403 ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายโนนหัน - เลย) ถึงสามแยกบ้านโนนหันตัดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายขอนแก่น - โนนหัน) บริเวณพิกัด S D 801364 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ชุมแพ - โนนหัน) บริเวณพิกัด S D 851339 ไปทางทิศใต้ตามร่องน้ำธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงหลักไม้แก่น บริเวณพิกัด S D 845324 ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 0.3 กิโลเมตร ถึงหลักไม้แก่น บริเวณพิกัด S D 849323 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวร่องน้ำเดิม ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด S D 841309 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวร่องน้ำเดิม ระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด S D 836309 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 15 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด S D 836309 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำน้ำเชิญ สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด R U 183365 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลดงบัง ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด R U 183365 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางลำน้ำเชิญ สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำเชิญ บ้านโนนเรียน บริเวณพิกัด R U 154398 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 9 กิโลเมตร
ข้อ 3 กำหนดเขตตำบลหนองเขียด ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 10 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเขียด
หมู่ที่ 2 บ้านจอมศรี
หมู่ที่ 3 บ้านโคกงาม
หมู่ที่ 4 บ้านธาตุ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกุง
หมู่ที่ 6 บ้านโนนศิลา
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 8 บ้านหนองหนามแท่ง
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเขียด
หมู่ที่ 10 บ้านโนนรัง
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางด่านช้าง บริเวณพิกัด R U 154437 ไปทางทิศตะวันออกตามลำห้วยแย้น้อย ถึงกึ่งกลางสะพานคอนกรีตถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายโนนหัน - เลย) บริเวณพิกัด R U 192452 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยแย้น้อย สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยเตย บริเวณพิกัด S D 820490 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลภูห่าน ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยเตยบริเวณพิกัด S D 820490 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยเตย ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงกึ่งกลางลำห้วยเตย บริเวณพิกัด S D 859478 ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยเตย ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร ถึงลำห้วยวังดู่บริเวณพิกัด S D 877440 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามทางเกวียน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ตัดกับลำห้วยวังดู่ บริเวณพิกัด S D 849409 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนสายบ้านโนนรัง - บ้านนาคำน้อย ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่แยกถนนเข้าบ้านนาคำน้อย บริเวณพิกัด S D 854394 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลโนนหัน ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแยกถนนเข้าบ้านนาคำน้อย บริเวณพิกัด S D 854394 ไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่านทุ่งนา ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด S D 831393 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามร่องน้ำธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จดลำห้วยใหญ่บ้านหนองม่วง บริเวณพิกัด S D 818399 ไปทางทิศเหนือ ตามลำห้วยใหญ่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร อ้อมบ้านโนนชาติ ตัดกับลำห้วยใหญ่ บริเวณพิกัด S D 817407 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางทางเกวียน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 หลักกิโลเมตรที่ 99 บริเวณพิกัด S D 190403 ไปทางทิศตะวันตก ตามร่องน้ำธรรมชาติ ผ่านลำห้วยแย้ ผ่านกึ่งกลางระหว่างสระน้ำบ้านโนนเรียน กับที่สาธารณประโยชน์โคกน้อย บ้านธาตุ สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด R U 154398 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำเชิญ บ้านโนนเรียน บริเวณพิกัด R U 154398 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางลำน้ำเชิญ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด R U 156406 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางเกวียนเดิม ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตัดกับถนนสายบ้านธาตุ - บ้านหนองเขียด บริเวณพิกัด R U 152405 ไปทางทิศเหนือ ตามถนนสายบ้านธาตุ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตัดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2361 (สายหนองเขียดวังสวาป) แยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายหนองเขียด) บริเวณพิกัด R U 159420 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบ่งเขตจังหวัด ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร สิ้นสุดที่กึ่งกลางด่านช้าง บริเวณพิกัด R U 154437 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร
ข้อ 4 กำหนดเขตตำบลหนองไผ่ ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 15 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านกุดเข้
หมู่ที่ 2 บ้านโนนทองหลาง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่
หมู่ที่ 4 บ้านวังหูกวาง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ใต้
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยบง
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยยอด
หมู่ที่ 9 บ้านพรสวรรค์
หมู่ที่ 10 บ้านหนองหล่ม
หมู่ที่ 11 บ้านเทพนคร
หมู่ที่ 12 บ้านวังหูกวาง
หมู่ที่ 13 บ้านสุขสมบูรณ์
หมู่ที่ 14 บ้านถิ่นอุดม
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่นาคำ
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากด้านทิศตะวันตกของบ้านโป่งแห้ง บริเวณพิกัด S D 868380 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามถนนสายบ้านโป่งแห้ง - บ้านฝายหิน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงบ้านฝายหิน บริเวณพิกัด S D 882370 ไปทางทิศตะวันออก ตามทุ่งนา ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ตัดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 (สายชุมแพ - สีชมพู) บริเวณพิกัด S D 923371 ไปทางทิศตะวันออก ตามทุ่งนา ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงสันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด S D 983377 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางสันเขาภูเวียง ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่กึ่งกลางสันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด S D 998366 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางสันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด S D 998366 ไปทางทิศใต้ ตามทุ่งนา จดกับทางเกวียนเดิม บริเวณพิกัด S D 983308 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางทางเกวียนเดิม สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บริเวณพิกัด S D 976283 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 9 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลไชยสอ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บริเวณพิกัด S D 976283 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) ผ่านเขตเทศบาลตำบลชุมแพ สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางแยกบ้านหนองตุ้มนก หลักกิโลเมตรที่ 89 บริเวณพิกัด S D 851339 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางแยกบ้านหนองตุ้มนก หลักกิโลเมตรที่ 89 บริเวณพิกัด S D 851339 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวร่องน้ำธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ถึงป่าสาธารณประโยชน์ บริเวณพิกัด S D 849369 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางเกวียนเดิม สิ้นสุดที่ด้านทิศตะวันตกของบ้านโป่งแห้ง บริเวณพิกัด S D 868380 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 5.5 กิโลเมตร
ข้อ 5 กำหนดเขตตำบลนาหนองทุ่ม ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 12 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านนาหนองทุ่ม
หมู่ที่ 2 บ้านโนนทองหลาง
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยอีเปาะ
หมู่ที่ 4 บ้านวังยาวใหญ่
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชาติ
หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก
หมู่ที่ 7 บ้านวังยาวน้อย
หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม
หมู่ที่ 9 บ้านน้อยพัฒนา
หมู่ที่ 10 บ้านสระแก้ว
หมู่ที่ 11 บ้านชำผักหนาม
หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพรสวรรค์
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้วยหินกอง จดกับเชิงเขาผานกเค้า บริเวณพิกัด R U 136637 ไปทางทิศตะวันออก ตามเชิงเขาถึงยอดเขา บริเวณพิกัด R U 146640 ไปทางทิศเหนือลงมาตามทางเชิงเขา จดกับลำน้ำพองกึ่งกลางสะพานคอนกรีตถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายโนนหัน - เลย) บริเวณพิกัด R U 142646 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางลำน้ำพอง สิ้นสุดที่ลำน้ำพองจดกับร่องน้ำระหว่างผาคันทุ่งกับบ้านซำจำปาเหนือ บริเวณพิกัด S D 836663 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 26 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลดงลาน ตำบลบ้านใหม่ ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำน้ำพองจดกับร่องน้ำระหว่างผาคันทุ่งกับบ้านซำจำปาเหนือ บริเวณพิกัด S D 836663 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวร่องน้ำ ถึงภูซำหัวปลวก บริเวณพิกัด S D 848638 ไปทางทิศใต้ ตามฝั่งซ้ายถนนบ้านวังขอนแดง - บ้านหาดทรายทอง บริเวณพิกัด S D 838643 ไปทางทิศตะวันออก ตามฝั่งซ้ายถนนสายบ้านซำจำปา - บ้านนาหนองทุ่ม ถึงลำห้วยหาด บริเวณพิกัด S D 843643 ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยหาด ผ่านภูธรรมเนียม ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณพิกัด S D 841621 ไปทางทิศใต้ อ้อมไปตามช่องเขาภูฮวก กับภูขาม ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร บริเวณพิกัด S D 822582 ไปทางทิศใต้ ตามช่องเขาระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงหลักป่าอนุรักษ์ บริเวณพิกัด S D 825546 ไปทางทิศใต้ ตามลำห้วยแย้ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จดลำห้วยแย้ บริเวณพิกัด S D 823539 ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยแย้ ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร จดกับลำห้วยซำแคน บริเวณพิกัด S D 820490 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยแย้น้อย ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร สิ้นสุดที่สะพานคอนกรีต ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายโนนหัน - เลย) บริเวณพิกัด R U 192452 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 26 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางสะพานคอนกรีต ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายโนนหัน - เลย) บริเวณพิกัด R U 192452 ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยแย้น้อย ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด R U 186444 ไปทางทิศตะวันตกตามทุ่งนา ผ่านทุ่งนาด้านทิศใต้ของบ้านโนนทองหลาง ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ด่านช้าง บริเวณพิกัด R U 154437 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลโนนคอม ตำบลภูผาม่าน ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากด่านช้าง บริเวณพิกัด R U 154437 ไปทางเหนือ ตัดผ่านทุ่งนา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จดกับลำห้วยทราย บริเวณพิกัด R U 149451 ไปทางทิศเหนือตามลำห้วยทราย ผ่านบ้านวังเจริญ บ้านวังยาวน้อย บ้านวังยาวใหญ่ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด R U 133504 ไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางลำห้วยทราย ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร บรรจบกับลำห้วยตากว้าง บริเวณพิกัด R U 133538 ไปทางทิศเหนือ ตามสันเขาอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ผ่านผาชำคูณ ภูสามยอด ระยะทางประมาณ 15.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่เชิงเขาผานกเค้า บริเวณพิกัด R U 136637 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 30 กิโลเมตร
 
  ข้อ 6 กำหนดเขตตำบลวังหินลาด ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 10 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านวังหินลาด
หมู่ที่ 2 บ้านหนองทุ่ม
หมู่ที่ 3 บ้านนาคำน้อย
หมู่ที่ 4 บ้านฝายหิน
หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งแห้ง
หมู่ที่ 6 บ้านโสกก้อง
หมู่ที่ 7 บ้านโสกอุดม
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่เหนือ
หมู่ที่ 9 บ้านนาดี
หมู่ที่ 10 บ้านวังเจริญ
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยทราย บริเวณพิกัด S D 877440 ไปทางทิศตะวันออก ตามร่องน้ำธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงกึ่งกลางลำห้วยลาดบรรจบกับลำห้วยทราย บริเวณพิกัด S D 890436 ไปทางทิศตะวันออก ตามลำห้วยลาด ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ถึงลำห้วยนาจานบรรจบกับลำห้วยยาง บริเวณพิกัด S D 917433 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยนาจาน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 (สายชุมแพ - สีชมพู) บริเวณพิกัด S D 935410 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางลำห้วยนาจาน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด S D 950397 ไปทางทิศตะวันออกตามร่องเขาภูเวียง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงหลักปูนป่าอนุรักษ์ของกรมป่าไม้ บริเวณพิกัด S D 958398 ไปทางทิศตะวันออก ตามสันเขาภูเวียง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สิ้นสุดที่สันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด S D 973398 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด S D 973398 ไปทางทิศใต้ตามสันเขาภูเวียง สิ้นสุดที่สันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด S D 983377 รวมระยะเวลาทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด S D 983377 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนเก่า ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ตัดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 (สายชุมแพ - สีชมพู) บริเวณพิกัด S D 923371 ไปทางทิศตะวันตกตามทุ่งนา ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ถึงฝายหินบริเวณพิกัด S D 882370 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนสายบ้านโป่งแห้ง - บ้านฝายหิน สิ้นสุดที่บ้านโป่งแห้งบริเวณพิกัด S D 868380 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 12.5 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลโนนหัน ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบ้านโป่งแห้ง บริเวณพิกัด S D 868380 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามถนนสายบ้านโป่งแห้ง - บ้านนาคำน้อย ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด S D 854394 ไปทางทิศเหนือตามถนนสายบ้านโนนรัง - บ้านนาคำน้อย ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ตัดกับลำห้วยวังดู่ บริเวณพิกัด S D 849409 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางลำห้วยวังดู่ ถึงทางเกวียนเดิม บริเวณพิกัด S D 850408 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางเกวียนเดิม ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยทราย บริเวณพิกัด S D 877440 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร
ข้อ 7 กำหนดเขตตำบลชุมแพ ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 11 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านแห่
หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกไม้
หมู่ที่ 3 บ้านมาลา
หมู่ที่ 4 บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 6 บ้านเชิญ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิก
หมู่ที่ 8 บ้านแก้งยาว
หมู่ที่ 9 บ้านดอนหัน
หมู่ที่ 10 บ้านสว่างวารี
หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหนองไผ่ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ชุมแพ - โนนหัน) บริเวณพิกัด S D 851339 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางถนนสายมะลิวัลย์ ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพและผ่านตลาดอำเภอชุมแพ สิ้นสุดที่กึ่งกลางสี่แยกสามเหลี่ยม ในเขตเทศบาลตำบลชุมแพ บริเวณพิกัด S D 918307 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางสี่แยกสามเหลี่ยมในเขตเทศบาลตำบลชุมแพ บริเวณพิกัด S D 918307 ไปทางทิศใต้ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายชุมแพ - ภูเขียว) สิ้นสุดที่กึ่งกลางสะพานคอนกรีตข้ามลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด S D 934256 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำเชิญ ตัดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายชุมแพ - ภูเขียว) บริเวณพิกัด S D 934256 ไปทางทิศตะวันตก ตามกึ่งกลางลำน้ำเชิญสิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด S D 836309 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด S D 836309 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวร่องน้ำเดิม ถึงบริเวณพิกัด S D 841309 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวร่องน้ำ ถึงหลักไม้แก่น (ตามแนวเขตทิศตะวันออกของตำบลโนนสะอาด) บริเวณพิกัด S D 845324 ไปทางทิศเหนือ ตามร่องน้ำธรรมชาติ สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ชุมแพ - โนนหัน) บริเวณพิกัด S D 851339 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร
ข้อ 8 กำหนดเขตตำบลไชยสอ ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 6 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านไชยสอเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านไชยสอ
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้
หมู่ที่ 4 บ้านโนนทองหลาง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์
หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหนองไผ่ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสามแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ชุมแพ - ขอนแก่น) ตัดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายชุมแพ - ภูเขียว) บริเวณพิกัด S D 918307 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ชุมแพ - ขอนแก่น) สิ้นสุดที่สะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยกุดไชยสอ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บริเวณพิกัด S D 986283 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 7.5 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีต ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) ข้ามลำห้วยกุดไชยสอ บริเวณพิกัด S D 986283 ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยกุดไชยสอ ถึงบริเวณพิกัด S D 980274 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยกุดไชยสอ สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยกุดไชยสอ บรรจบกับกึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด S D 993260 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 4 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก ลำห้วยกุดไชยสอ บรรจบกับลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด S D 993260 ไปทางทิศตะวันตก ตามกึ่งกลางลำน้ำเชิญ สิ้นสุดที่กึ่งกลางสะพานคอนกรีต ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายชุมแพ - ภูเขียว) ข้ามลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด S D 934256 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก สะพานคอนกรีต ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายชุมแพ - ภูเขียว) ข้ามลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด S D 934256 ไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายชุมแพ - ภูเขียว) สิ้นสุดที่สามแยกตัดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บริเวณพิกัด S D 918307 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร
ข้อ 9 กำหนดเขตตำบลนาเพียง ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 13 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านนาเพียง
หมู่ที่ 2 บ้านโนนลาน
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสาวเอ้
หมู่ที่ 4 บ้านเหมือดแอ่
หมู่ที่ 5 บ้านโนนโพธิ์
หมู่ที่ 6 บ้านหนองไฮ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองผือ
หมู่ที่ 8 บ้านอาจสามารถ
หมู่ที่ 9 บ้านอาจสามารถ
หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก
หมู่ที่ 12 บ้านอาจสามารถ
หมู่ที่ 13 บ้านเหมือดแอ่
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บ้านโนนตุ่น บริเวณพิกัด T D 071291 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บ้านหนองตาไก้ บ้านกุดกว้าง บริเวณพิกัด T D 113278 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บ้านหนองตาไก้ บ้านกุดกว้าง บริเวณพิกัด T D 113278 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางถนนสุขาภิบาลหนองแก่ ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ตัดกับถนนลูกรังสายบ้านเหมือดแอ่ บริเวณพิกัด T D 107246 ไปทางทิศใต้ ผ่านทุ่งนา ถึงลำห้วยอุดมสุข บริเวณพิกัด T D 121219 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางลำห้วยอุดมสุข ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรจดกับกุดฆ้อง บริเวณพิกัด T D 122211 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามลำห้วยอุดมสุข ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด T D 121201 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด T D 121201 ไปทางทิศตะวันตก ตามกึ่งกลางลำน้ำเชิญ สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด T D 059238 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด T D 059238 ไปทางทิศเหนือ ตามร่องน้ำธรรมชาติ สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) หลักกิโลเมตรที่ 65 บริเวณพิกัด T D 071291 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร
ข้อ 10 กำหนดเขตตำบลโนนอุดม ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 10 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านดอน
หมู่ที่ 2 บ้านหอย
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง
หมู่ที่ 5 บ้านบัวสิมมา
หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดม
หมู่ที่ 7 บ้านโนนอุดม
หมู่ที่ 8 บ้านโนนตูม
หมู่ที่ 9 บ้านหินตั้ง
หมู่ที่ 10 บ้านโนนสูง
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลขัวเรียง ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางสะพานคอนกรีตถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) หลักกิโลเมตรที่ 73 บริเวณพิกัด S D 986283 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) หลักกิโลเมตรที่ 65 บริเวณพิกัด T D 071291 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 9 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) หลักกิโลเมตรที่ 65 บริเวณพิกัด T D 071291 ไปทางทิศใต้ ผ่านทุ่งนา ผ่านบึงนาเพียง สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด T D 059238 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลหนองคอนไทย ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด T D 059238 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำน้ำเชิญ สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด S D 993260 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำเชิญ บริเวณพิกัด S D 993260 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยกุดไชยสอ ถึงบริเวณพิกัด S D 980274 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยกุดไชยสอ สิ้นสุดที่กึ่งกลางสะพานคอนกรีตถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บริเวณพิกัด S D 986283 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร
ข้อ 11 กำหนดเขตตำบลหนองเสาเล้า ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 9 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเสาเล้า
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพงโพด
หมู่ที่ 3 บ้านหนองศาลา
หมู่ที่ 4 บ้านหนองศาลา
หมู่ที่ 5 บ้านสุขสมบูรณ์
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแสง
หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเสาเล้า
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด T D 086383 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางสันเขาภูเวียง ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T D 098386 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามร่องเขา ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร ถึงหลักป่าอนุรักษ์ของกรมป่าไม้ บริเวณพิกัด T D 101383 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยหนองแวง ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ตัดกับถนนสายบ้านหนองเสาเล้า - บ้านกุดน้ำใส บริเวณพิกัด T D 134362 ไปทางทิศใต้ ตัดผ่านทุ่งนา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ด้านทิศตะวันออกของบ้านหนองโพงโพด บริเวณพิกัด T D 139348 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 8.5 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากด้านทิศตะวันออกบ้านหนองโพงโพด บริเวณพิกัด T D 139348 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตัดผ่านทุ่งนาบ้านสุขสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จดกับลำห้วยคลองอีสานเขียว บริเวณพิกัด T D 115323 ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยคลองอีสานเขียว ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จดกับถนนสายบ้านหนองหว้า บริเวณพิกัด T D 106298 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางถนนสายบ้านหนองตาไก้ - บ้านห้วยแสง ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บริเวณพิกัด T D 113278 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8.5 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บ้านหนองตาไก้ บริเวณพิกัด T D 113278 ไปทางทิศตะวันตก ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) สิ้นสุดที่กึ่งกลางสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยขัวแป้น บริเวณพิกัด T D 061291 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยขัวแป้นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บริเวณพิกัด T D 061291 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยขัวแป้น ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ตัดกับถนนสายบ้านสัมพันธ์ - บ้านหนองศาลา บริเวณพิกัด T D 068317 ไปทางทิศเหนือ ตามลำห้วยดินแดง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงด้านทิศตะวันออกของบ้านโป่งเอียด บริเวณพิกัด T D 073348 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวร่องน้ำธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่สันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด T D 086383 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 11 กิโลเมตร
ข้อ 12 กำหนดเขตตำบลขัวเรียง ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 11 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวล
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง
หมู่ที่ 3 บ้านสัมพันธ์
หมู่ที่ 4 บ้านขามป้อม
หมู่ที่ 5 บ้านสว่างหนองแก
หมู่ที่ 6 บ้านโคกม่วง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง
หมู่ที่ 8 บ้านโคกม่วง
หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา
หมู่ที่ 10 บ้านขามป้อม
หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเอียด
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด S D 998366 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางสันเขาภูเวียง ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด T D 010359 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสันเขาระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด T D 020366 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามสันเขาภูเวียงด้านทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ร่องน้ำตามธรรมชาติลงจากสันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด T D 086383 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด T D 086383 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวร่องน้ำธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จดลำห้วยขัวแป้น บริเวณพิกัด T D 073348 ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยขัวแป้น ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ตัดกับถนนสายบ้านสัมพันธ์ - บ้านหนองศาลา บริเวณพิกัด T D 068317 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางลำห้วยขัวแป้น ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บ้านโนนตุ่น บริเวณพิกัด T D 061291 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 11 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลโนนอุดม ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยดิ้นโดง ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) หลักกิโลเมตรที่ 66 บริเวณพิกัด T D 061291 ไปทางทิศตะวันตก ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) สิ้นสุดที่หลักกิโลเมตรที่ 74 ตรงข้ามถนนเข้าหมู่บ้านโนนทองหลาง ตัดกับทางเกวียนเดิม บริเวณพิกัด S D 976283 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักกิโลเมตรที่ 74 ตรงข้ามทางเข้าบ้านโนนทองหลาง ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายมะลิวัลย์ ขอนแก่น - ชุมแพ) บริเวณพิกัด S D 976283 ไปทางทิศเหนือ ตามทางเกวียนเดิม สิ้นสุดที่สันเขาภูเวียง บริเวณพิกัด S D 998366 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร
บรรดาประกาศกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นฉบับอื่น ซึ่งขัดหรือแย้งประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประวิทย์ สีห์โสภณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update