กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงมหาดไทย
:: เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม[1] ข้อที่ 1-3

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540 กำหนดเขตการปกครองตำบลในท้องที่อำเภอนาทม นั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงเขตการปกครองตำบลในท้องที่อำเภอนาทม ให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 จึงกำหนดเขตการปกครองตำบลในท้องที่อำเภอนาทม ดังต่อไปนี้
อำเภอนาทม
ข้อ 1 กำหนดเขตตำบลหนองซน ในท้องที่อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 12 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองซน
หมู่ที่ 2 บ้านคำแม่นาง
หมู่ที่ 3 บ้านนานอ
หมู่ที่ 4 บ้านสามแยก
หมู่ที่ 5 บ้านนาดี
หมู่ที่ 6 บ้านนาดีใต้
หมู่ที่ 7 บ้านชัยมงคล
หมู่ที่ 8 บ้านหนองซน
หมู่ที่ 9 บ้านเทพนิมิตร
หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ
หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวาท
หมู่ที่ 12 บ้านโนนสะอาด
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และตำบลโพธิ์หมากแข้ง กิ่งอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย จุดเริ่มต้นที่หลักไม้แก่นปักอยู่ริมห้วยเมา บริเวณวังตาละบัตร ห่างจากบ้านเหล่าส้มป่อย ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 700 เมตร บริเวณพิกัด V E 021766 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านสันดง ไปยังหัวหนองไชยวาน ตรงหลักไม้แก่น บริเวณพิกัด V E 045791 ตรงผ่านสันดง ต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านวังสระปลา ผ่านลำห้วยส่าน จนถึงหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ที่ดานใหญ่ เชื่อมระหว่างภูลังกาเหนือกับภูลังกาใต้ บริเวณพิกัด V E 088852 วกลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามสันภูลังกา จนถึงหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ดานฮังบนภูลังกาใต้ บริเวณพิกัด V E 140802 เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลโพนทอง และตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่น ซึ่งปักไว้ที่ดานฮังบนภูลังกาใต้ บริเวณพิกัด V E 140802 ไปทางทิศใต้ ผ่านภูลังกาใต้ บริเวณพิกัด V E 144782 ถึงลำห้วยหินแตก บริเวณพิกัด V E 137757 ไปตามกึ่งกลางลำห้วยหินแตก ผ่านถนน รพช. สายบ้านโคกพะทาย-บ้านหนองซน (ท่อระบายน้ำ) บริเวณพิกัด V E 142747 ตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงลำห้วยกระทาด จดกับถนน สปก. สายชัยมงคล-ป่าหว้าน (ท่อระบายน้ำ) บริเวณพิกัด V E 155744 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางลำห้วยกระทาด ถึงหนองผือ (โดยอ้อมริมหนองผือ ด้านทิศตะวันตก) ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทุ่งดานลานเม็ก สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมลำห้วยน้ำเมา (ห่างจากบ้านนานอ ไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด V E 133664 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 21 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จุดเริ่มต้นที่หลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมห้วยน้ำเมา ห่างจากบ้านนานอลงมาทางทิศใต้ ประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณพิกัด V E 133664 ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางลำห้วยเมา จนถึงบริเวณท่ากกกุ่ม (ขัวศาลา) โคกบะลวงพรานริมห้วยน้ำเมา บริเวณพิกัด V E 089663 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลดอนเตย กิ่งอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จุดเริ่มต้นที่ท่ากกกุ่ม (ขัวศาลา) บริเวณโคกบะลวงพรานริมห้วยน้ำเมา บริเวณพิกัด V E 089663 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยเมา จนถึงหลักไม้แก่น ซึ่งปักอยู่ริมห้วยน้ำเมา บริเวณวังตาละบัตร ห่างจากบ้านเหล่าส้มป่อย ไปทางทิศเหนือประมาณ 700 เมตร บริเวณพิกัด V E 021766 เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 27 กิโลเมตร
ข้อ 2 กำหนดเขตตำบลนาทม ในท้องที่อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 15 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านนาทม
หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง
หมู่ที่ 3 บ้านพันห่าว
หมู่ที่ 4 บ้านนาทมใต้
หมู่ที่ 5 บ้านดอนดู่
หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี
หมู่ที่ 7 บ้านนาโด
หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าส้มป่อย
หมู่ที่ 9 บ้านท่าพันโฮง
หมู่ที่ 10 บ้านนาทมกลาง
หมู่ที่ 11 บ้านนาทมเหนือ
หมู่ที่ 12 บ้านนาสามัคคี
หมู่ที่ 13 บ้านพันห่าวใต้
หมู่ที่ 14 บ้านท่าพันโฮง
หมู่ที่ 15 บ้านนาทมใต้
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลโพธิ์หมากแข้ง กิ่งอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย จุดเริ่มต้นที่ลำห้วยฮี้ เชื่อมกับปากลำห้วยโด บริเวณพิกัด U E 933765 ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยโด จนไปเชื่อมกับปากลำห้วยอีสาว บริเวณพิกัด U E 945784 ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางลำห้วยอีสาว จนถึงยอดลำห้วยอีสาว ไปทางทิศตะวันออกผ่านโคกดินแดง จนไปจดกับห้วยน้ำเมา บริเวณวังตาละบัตรที่หลักไม้แก่น ซึ่งปักอยู่ริมห้วยน้ำเมา ห่างจากด้านทิศเหนือของบ้านเหล่าส้มป่อย ประมาณ 700 เมตร บริเวณพิกัด V E 021766 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหนองซน และตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นปักอยู่ริมลำห้วยน้ำเมา บริเวณวังตาละบัตร (ห่างจากบ้านเหล่าส้มป่อยไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด V E 021766 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางลำห้วยน้ำเมา ถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ริมลำห้วยน้ำเมา (ห่างจากบ้านเหล่าส้มป่อย ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด V E 029757 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางเกวียน บริเวณพิกัด V E 025742 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงลำห้วยโสกทิดพุทธ บริเวณพิกัด V E 041734 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามลำห้วยโสกทิดพุทธ ถึงลำห้วยวังบัวบริเวณพิกัด V E 031710 ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยวังบัวถึงถนนลูกรังสายข้างหนองบ่อกอก บริเวณพิกัด V E 031692 ไปทางทิศใต้ตามถนนลูกรัง สิ้นสุดที่ถนน รพช. สายนาพระชัย-ห้วยคอม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 25.400 บริเวณพิกัด V E 032687 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 11 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม และตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนลูกรังจดกับถนน รพช. สายนาพระชัย-ห้วยคอม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 25.400 บริเวณพิกัด V E 032687 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านด้านทิศใต้ของหนองบ่อหลวง บริเวณพิกัด V E 027682 ไปทางทิศใต้ ถึงลำห้วยวังขอน บริเวณพิกัด V E 025676 ไปทางทิศตะวันตกตามลำห้วยวังขอน ถึงสายน้ำหนองบัวทอง บริเวณพิกัด V E 012675 ไปทางทิศตะวันตกตามสายน้ำหนองบัวทอง ผ่านด้านทิศใต้ของหนองตำเฮียง หนองบ่อน้อย หนองสุ่งช้าง สิ้นสุดที่ริมฝั่งแม่น้ำสงครามที่ปากทางถนนสายบ้านท่าแร่-บ้านหมูม่น บริเวณพิกัด U E 961655 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร และตำบลบ้านซาง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย จุดเริ่มต้นที่ปากทางถนนลูกรังเชื่อมบ้านท่าแร่-บ้านหมูม่น ริมฝั่งแม่น้ำสงคราม บริเวณพิกัด U E 961655 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ำสงคราม จนไปเชื่อมกับปากลำห้วยฮี้ บริเวณพิกัด U E 956693 ขึ้นไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยฮี้ จนไปเชื่อมกับปากลำห้วยโด บริเวณพิกัด U E 933765 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 18 กิโลเมตร
ข้อ 3 กำหนดเขตตำบลดอนเตย ในท้องที่อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านดอนเตย
หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตยเหนือ
หมู่ที่ 3 บ้านดอนแฮด
หมู่ที่ 4 บ้านหมูม้น
หมู่ที่ 5 บ้านหมูม้นเหนือ
หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี
หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสี
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหนองซน กิ่งอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จุดเริ่มต้นที่หลักไม้แก่น ซึ่งปักอยู่ริมห้วยน้ำเมา ห่างจากบ้านเหล่าส้มป่อย ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 800 เมตร บริเวณพิกัด V E 029757 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางห้วยน้ำเมา จนถึงบริเวณโคกบะลวงพรานตรงท่ากกกุ่ม (ขัวศาลา) ริมห้วยน้ำเมา บริเวณพิกัด V E 089663 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จุดเริ่มต้นที่ริมห้วยน้ำเมา ตรงท่ากกกุ่ม (ขัวศาลา) บริเวณโคกบะลวงพราน บริเวณพิกัด V E 089663 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านโคกบะลวงพราน แล้วไปตามกึ่งกลางห้วยสายหนองยาง จนไปจดกับห้วยอา ที่ปากคบ บริเวณพิกัด V E 063621 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 7 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จุดเริ่มต้นที่ห้วยสายหนองยาง จดกับห้วยอา บริเวณปากคบ บริเวณพิกัด V E 063621 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนา จนถึงหนองหมากจับใหญ่ บริเวณพิกัด V E 050610 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทุ่ง จนถึงหนองแอก บริเวณพิกัด V E 022601 ไปทางทิศเหนือตามลำห้วยน้ำแอก จนไปจดกับแม่น้ำสงคราม บริเวณพิกัด V E 015615 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ำสงคราม จนถึงปากทางถนนลูกรังเชื่อมบ้านท่าแร่-บ้านหมูม่น ริมฝั่งแม่น้ำสงคราม บริเวณพิกัด U E 961655 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 21 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากปากทางถนนลูกรังสายบ้านท่าแร่-บ้านหมูม่นริมฝั่งแม่น้ำสงคราม บริเวณพิกัด U E 961655 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางเกวียน ผ่านด้านทิศใต้ของหนองสุ่งช้าง บริเวณพิกัด U E 973660 หนองบ่อน้อย บริเวณพิกัด U E 990660 หนองตำเฮียง บริเวณพิกัด V E 002673 ถึงสายน้ำหนองบัวทอง บริเวณพิกัด V E 012675 ไปทางทิศตะวันออกตามสายน้ำหนองบัวทองถึงลำห้วยวังขอน บริเวณพิกัด V E 025676 ผ่านด้านทิศใต้ของหนองบ่อหลวง ผ่านถนน รพช. สายนาพระชัย-ห้วยคอม จดกับถนนลูกรังบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 25.400 บริเวณพิกัด V E 032687 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนลูกรัง ผ่านถนนลูกรัง ไปตามลำห้วยวังบัว ลำห้วยโสกทิดพุทธ ไปตามทางเกวียน สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมลำห้วยน้ำเมา (ห่างจากบ้านเหล่าส้มป่อย ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด V E 029757 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร
บรรดาประกาศกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอนาทมฉบับอื่น ซึ่งขัดหรือแย้งประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประวิทย์ สีห์โสภณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update