กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
:: เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 5)

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีสำนักงานประจำศาลเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ประกอบกับ ข้อ 3 (20) ของ ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม โดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา จึงออกประกาศกำหนดให้มีสำนักงานประจำศาลเพิ่มเติม ดังนี้
1. สำนักงานประจำศาลจังหวัดยะลา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
2. สำนักงานประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ทั้งนี้ ให้เปิดทำการในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update