กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศ ก.พ.ร.
:: ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.พ.ร. และการแบ่งส่วนราชการในสำนักงาน ก.พ.ร.[1] ข้อที่ 1-14

โดยที่ ข้อ 3 วรรคสอง และ ข้อ 6 วรรคหนึ่ง ของ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2546 กำหนดไว้ว่า การกำหนดอำนาจหน้าที่อื่นของสำนักงาน ก.พ.ร. และการแบ่งกลุ่มภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นกลุ่มงานส่วนราชการหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นให้ทำเป็นประกาศของ ก.พ.ร. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก.พ.ร. จึงให้ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.พ.ร. และการแบ่งส่วนราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
ข้อ 1 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบงานเลขานุการของ ก.พ.ร. และปฏิบัติหน้าที่อื่น ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. ตาม มาตรา 71/10 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และเรื่องอื่นอันเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร.
(2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตาม มาตรา 8สัตต และตรวจสอบดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 8ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
(3) ชี้แจง ทำความเข้าใจ แนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการตามที่ ก.พ.ร. มอบหมาย
(4) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพื่อเสนอ ก.พ.ร.
(5) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนา และจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เสนอต่อ ก.พ.ร. เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะรัฐมนตรี หรือ ก.พ.ร. มอบหมาย
ข้อ 2 ในกรณีที่จำเป็นต้องเรียกเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจง หรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา ก.พ.ร. อาจมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการแทนได้
ข้อ 3 ให้เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน ก.พ.ร. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและจะมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ช่วย สั่งและปฏิบัติราชการตามที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมายก็ได้
ข้อ 4 ให้เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้แทนของสำนักงาน ก.พ.ร. ในกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
เพื่อการนี้ให้เลขาธิการ ก.พ.ร. มีอำนาจทำนิติกรรม ฟ้องคดีและดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ใน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจของหน่วยงานพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะ พ.ศ. 2546
ข้อ 5 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ให้เลขาธิการ ก.พ.ร. เสนอเรื่องโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือประธาน ก.พ.ร. โดยไม่ต้องเสนอผ่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใด
ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
(1) ภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
(2) ภารกิจการเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ
(3) ภารกิจการพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาค และความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) ภารกิจการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
(5) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(6) สำนักกฎหมายและระเบียบราชการ
(7) สำนักงานเลขาธิการ
ให้มีการทบทวนทุกสามปี ว่ายังคงมีความจำเป็นต้องมีส่วนราชการตามวรรคหนึ่งต่อไปหรือไม่
ข้อ 7 ภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ และการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และระเบียบอื่นๆ
(2) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และงานอย่างอื่นของรัฐเสนอต่อ ก.พ.ร.
(3) ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะและประสานงาน เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ
(4) เป็นฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือกลุ่มงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 8 ภารกิจการเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป รวมตลอดถึงการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
(2) สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในการพัฒนาระบบราชการ
(3) เป็นฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 9 ภารกิจการพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและระบบการพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาค และความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ให้คำปรึกษา และประสานงานกับหน่วยงานกลางอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) เป็นฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 10 ภารกิจการพัฒนาโครงการสร้างระบบราชการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานและให้ความเห็นในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
(2) ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะและประสานงาน เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
(3) เป็นฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 11 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
(2) ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
(3) เป็นฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 12 สำนักกฎหมายและระเบียบราชการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำร่างกฎหมายและระเบียบ ให้ความเห็นและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย รวมตลอดทั้งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร.
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร.
(3) ให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ในความรับผิดชอบ และจัดทำคู่มือเผยแพร่การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(4) เป็นฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 13 สำนักงานเลขาธิการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงาน รวมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
(2) ช่วยอำนวยการในการบริหารสำนักงาน การประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการภายในสำนักงาน รวมทั้งงานเลขานุการของนักบริหาร
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการ การบริหารงานทั่วไป การงบประมาณของสำนักงาน การวิเทศสัมพันธ์ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน
(4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน และให้บริการแก่หน่วยงานภายใน
(5) เป็นฝ่ายเลขานุการของ ก.พ.ร. ร่วมกับส่วนราชการหรือกลุ่มงานอื่นตามที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 14 ให้มีกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ โดยรับผิดชอบขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ก.พ.ร. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
(2) จัดทำโครงการนำร่อง พัฒนาคู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการพัฒนาระบบราชการ
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.ร.

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update