กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรุงเทพมหานคร
:: เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะในที่สาธารณะ[1] ข้อที่ 1-11

ด้วยปรากฏมีการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดสภาพรกรุงรังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งมีการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในจุดที่ไม่เหมาะสม ปิดหรือบังเครื่องหมาย หรือสัญญาณที่เกี่ยวกับจราจร หรือทัศนวิสัยในการมองของประชาชนผู้ใช้สอยทางเท้าหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะ ในการมองทางหรือป้าย เครื่องหมายต่างๆ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้สอยทางเท้าและการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร หรือ หน่วยงานในสังกัด
อาศัยอำนาจตาม มาตรา 89 (4) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 18 ประกอบกับ มาตรา 16 (17) และ (27) แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตาม พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กรุงเทพมหานครจึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในที่สาธารณะ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ที่จะติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในที่สาธารณะ ต้องทำการขออนุญาตในนามของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่ให้บริการโทรคมนาคม ตามกฎหมายโดยให้ยื่นคำขออนุญาตตามที่กำหนดท้ายประกาศ ต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเอกสารจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1.1 แบบแปลน
1.2 แผนผังบริเวณ
1.3 รายการประกอบแบบ
ข้อ 2 การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะตาม ข้อ 1 ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก่อนดำเนินการ
ข้อ 3 การพิจารณาอนุญาต ให้สำนักงานเขตพิจารณาคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ข้อ 4 กรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในบริเวณที่สาธารณะ ดังต่อไปนี้
4.1 ผิวจราจร
4.2 ทางเข้า - ออก อาคาร
4.3 ทางเท้าโดยรอบสถานที่สำคัญ
4.4 ทับฝาบ่อพัก หรือฝาแนวร่องสายโทรศัพท์ ไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตลอดจนพื้นที่ทางเท้าที่สงวนไว้สำหรับการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในสังกัด
ข้อ 5 การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในที่สาธารณะตาม ข้อ 1 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
5.1 ต้องเป็นตู้ที่มีความมั่นคง แข็งแรงและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน
5.2 ต้องไม่กีดขวาง ปิด หรือบัง และเว้นระยะห่างพอเพียงในบริเวณ หรือสถานที่ดังนี้
5.2.1 เครื่องหมาย หรือสัญญาณที่เกี่ยวกับการจราจร
5.2.2 เครื่องหมายแสดงทางเข้า - ออกอาคาร
5.2.3 ทางขึ้น - ลงรถโดยสารประจำทางตลอดแนว ให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร
5.2.4 ทางขึ้น - ลงรถยนต์สาธารณะ
5.2.5 ทางขึ้น - ลงสะพานคนเดินข้าม ให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร
5.2.6 ทางขึ้น - ลงอุโมงค์คนเดิน ให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร
5.2.7 ทางลาดคนพิการ
5.2.8 ทัศนวิสัยในการมองเห็นของประชาชนผู้สัญจรบนทางเท้า ผู้ขับขี่ยานพาหนะในการมองทาง การรอรถโดยสารประจำทาง ป้าย เครื่องหมายและสถานที่สำคัญต่างๆ
5.2.9 อาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย
5.3 อยู่ห่างจุดหัวเลี้ยว ทางร่วม ทางแยก ไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร
5.4 การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ต้องไม่ยึดติดพื้นทางเท้าเป็นการถาวร หรือยากต่อการเคลื่อนย้าย รื้อถอน ซึ่งอาจทำให้พื้นทางเท้าเสียหายได้
5.5 การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในลักษณะเป็นกลุ่มหรือเรียงแถวยาวตลอด ให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อตู้หรือกลุ่ม และเรียงแถวแต่ละตู้หรือกลุ่มไม่เกิน 4 ตู้ แล้วแต่สภาพความกว้าง ยาว และการใช้สอยทางเท้า
5.6 ทางเท้าที่มีความกว้างน้อยกว่า 5.00 เมตร ให้มีตู้โทรศัพท์สาธารณะได้เพียงแถวเดียวและเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน
5.7 ขนาดและรูปแบบของตู้โทรศัพท์สาธารณะจะต้องสวยงาม กระทัดรัดโปร่งแสง ไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
5.8 ห้ามปิด หรือติดป้ายโฆษณาที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
5.9 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาธารณะ ให้มีสภาพสมบูรณ์ และสะอาดตลอดเวลา
5.10 การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ต้องมีพื้นที่ทางเท้าที่มีขนาดกว้างเหลือเพียงพอให้ประชาชนสัญจรสวนทางกันได้ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
ข้อ 6 ในกรณีที่การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ได้รับอนุญาตแล้ว หากกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตพื้นที่จะพัฒนาหรือใช้สอยพื้นที่ทางเท้า หรือการก่อสร้างบำรุงรักษาสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จำเป็นให้แจ้งผู้ได้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเคลื่อนย้าย รื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะออกไปตามที่ได้รับแจ้งภายในกำหนดโดยเร็ว และจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้วยังไม่ดำเนินการ กรุงเทพมหานครจะเข้าดำเนินการเคลื่อนย้าย รื้อถอน และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดจากผู้ได้รับอนุญาต
ข้อ 7 ในกรณีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ หรือข้อแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตพื้นที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้ฝ่าฝืน
ข้อ 8 การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะที่มีอยู่เดิมหรือติดตั้งไปก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 9 ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดจากการใช้โทรศัพท์
ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาขออนุญาตติดตั้ง หรือการสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่ ให้ยื่นอุทธรณ์โดยรงต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข้อ 11 ในกรณีที่สมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือที่ไม่มีกำหนดไว้ในประกาศนี้ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสั่งการเป็นกรณีๆ ไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update