กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงการคลัง
:: เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2)[1]

เพื่อให้เขตความรับผิดชอบของด่านศุลกากรภูเก็ตตาม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 2 (4) (6) และ (8) - (11) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8ฉ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 จึงให้ยกเลิกความใน ข้อ 6.11 ตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว เสียทั้งสิ้นและใช้ความดังต่อไปนี้แทน
"6.11 ด่านศุลกากรภูเก็ต รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ยกเว้นเขตความรับผิดชอบของด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต"
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update