กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข[1] ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 มาตรา 23 และ มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขได้รับเบี้ยประชุม ดังนี้
(1) กรรมการให้ได้รับครั้งละ 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
(2) ประธานกรรมการให้ได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
ข้อ 2 ให้อนุกรรมการที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update