กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
:: เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร (ฉบับที่ 2)[1] ข้อที่ 1-2

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขแบบคำขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร และแบบคำขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร เพื่อให้หน่วยงานที่ยื่นคำขอซึ่งมิใช่หน่วยงานระดับกรมหรือที่เทียบเท่า แนบหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานระดับกรมเจ้าสังกัดหรือที่เทียบเท่าด้วย
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 12 (4) แห่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกแบบ กคร. 1 และแบบ กคร. 2 ท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร และให้ใช้แบบ กคร. 1 และแบบ กคร. 2 ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ 2 หน่วยงานของรัฐที่ได้ยื่นคำขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ตามแบบ กคร. 1 หรือแบบ กคร. 2 ท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรไว้แล้วก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอตามประกาศฉบับนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) จาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update