กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรมการขนส่งทางบก
:: เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนตามพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522[1] ข้อที่ 1-13

เพื่อให้การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ตาม พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10/1 แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการดำเนินการประมูล ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ" เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมในส่วนกลางและจังหวัดที่จัดให้มีการประมูล
ข้อ 2 การประมูลหมายเลขทะเบียนให้กระทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 การเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) ร่วมกับการเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2.2 การเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้)
2.3 การเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2.4 การยื่นซองประกวดราคา
2.5 การประมูลด้วยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกำหนด
ในการประมูลตามวรรคแรก กรมการขนส่งทางบกจะใช้วิธีการประมูลหลายวิธีการข้างต้นร่วมกันก็ได้
ข้อ 3 ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนจะต้องลงทะเบียนและแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมวางหลักประกันการประมูลตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชน
ข้อ 4 ผู้เข้าร่วมประมูลจะเสนอราคาและสู้ราคาได้เฉพาะหมายเลขทะเบียนในกลุ่มหมายเลขทะเบียนที่ลงทะเบียนไว้ เท่านั้น
ข้อ 5 ผู้เข้าร่วมประมูลย่อมพ้นภาระความผูกพันในราคาที่ตนเสนอ เมื่อมีผู้เสนอราคาสูงกว่า
ข้อ 6 การอนุมัติหมายเลขทะเบียนให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดจะประกาศให้ทราบทันที เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น
ข้อ 7 ผู้ชนะการประมูลต้องชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ผู้ชนะการประมูลรับทราบถึงการอนุมัติหมายเลขทะเบียนนั้น
หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรก กรมการขนส่งทางบกจะริบหลักประกันการประมูลที่วางไว้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบ
หลักประกันการประมูลที่ผู้ชนะการประมูลวางไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
ข้อ 8 ผู้ชนะการประมูลต้องใช้สิทธิในหมายเลขทะเบียนรถที่ชนะการประมูล โดยนำไปแสดงยื่นขอจดทะเบียนรถหรือนำหมายเลขทะเบียนนั้นไปใช้กับรถภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ชนะการประมูล
หากผู้ชนะการประมูลไม่ใช้สิทธิในหมายเลขทะเบียนรถ ตามระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรก ถือว่าผู้ชนะการประมูลได้สละสิทธิในหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ กรมการขนส่งทางบกจะริบเงินที่ผู้ชนะการประมูลได้ชำระราคาหมายเลขไว้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบ
ข้อ 9 ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลสามารถขอรับหลักประกันการประมูลคืนได้ที่สถานที่จัดการประมูลหรือกรมการขนส่งทางบก ภายในวันที่จัดการประมูล หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 วันทำการถัดไป
หากไม่มารับหลักประกันคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกจะคืนหลักประกันดังกล่าว โดยโอนผ่านธนาคารตามที่ได้แจ้งไว้ขณะลงทะเบียน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนหลักประกันดังกล่าวผ่านธนาคาร จะหักออกจากหลักประกันการประมูลนั้น
ข้อ 10 หมายเลขทะเบียนใดที่นำออกประมูลแต่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียน ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดใน ข้อ 7 หรือไม่ใช้สิทธิในหมายเลขทะเบียนรถที่ชนะการประมูลที่กำหนดใน ข้อ 8 กรมการขนส่งทางบกจะนำหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลใหม่ต่อไป
หากปรากฏว่า เมื่อนำหมายเลขทะเบียนที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา ที่กำหนดออกประมูลใหม่ได้ราคาซึ่งเมื่อรวมกับหลักประกันที่ริบไว้แล้วไม่คุ้มราคาประมูลหมายเลขทะเบียนเดิม ผู้ชนะการประมูลที่ละเลยไม่ชำระราคาดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด
ข้อ 11 หมายเลขทะเบียนใดที่นำออกประมูลแล้วไม่มีผู้เข้าประมูล หรือหมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลใหม่ใน ข้อ 10 และไม่มีผู้เข้าประมูลหรือผู้ชนะการประมูลทำผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด กรมการขนส่งทางบกจะนำหมายเลขทะเบียนนั้นไปออกให้กับรถที่นำมารับการจดทะเบียนโดยปกติต่อไป
ข้อ 12 คณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสงวนสิทธิ์ที่ยกเลิกผลประมูลหมายเลขทะเบียนใดๆ แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม หากเห็นว่าการดำเนินการประมูลเป็นไปโดยไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ที่ทำให้การดำเนินการจัดการประมูลเป็นไปด้วยความไม่เรียบร้อย หรือกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมีอำนาจสั่งยุติหรือเลื่อนการประมูลออกไป รวมทั้งกำหนดวันประมูลขึ้นใหม่สำหรับแต่ละหมายเลขทะเบียนหรือทั้งหมด
ข้อ 13 คำวินิจฉัย หรือคำสั่งใดๆ ของคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ให้ถือเป็นที่ยุติซึ่งผู้ประมูลต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ปิยะพันธ์ จัมปาสุต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update