กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ข้อที่ 1-2

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันภายใต้กรอบโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูประบบราชการ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2521 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2521
ข้อ 2 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
(1) อธิบดีกรมปศุสัตว์
(2) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(3) ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
(4) นายสัตวแพทย์สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
(5) สัตวแพทย์สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
(6) ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
(7) นายสัตวแพทย์สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
(8) สัตวแพทย์สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
(9) เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัย
(10) ปศุสัตว์จังหวัด
(11) นายสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
(12) สัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
(13) เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
(14) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
(15) สัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update