กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2546
:: เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 8 (7) แห่งพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 237 และ มาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มเติมสถานพยาบาลต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 2.1.160 ในลำดับที่ 2.1 ว่าด้วยสถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่บำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้โทษ ทั้งในแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ และขั้นติดตาม ของ ข้อ 2 แห่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2525) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 178) พ.ศ. 2545 เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ 2522 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
"2.1.160 โรงพยาบาลจันทรุเบกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม"
ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมสถานพยาบาลต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 2.3.316 ถึงลำดับที่ 2.3.325 ในลำดับที่ 2.3 ว่าด้วยสถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่บำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้โทษ เฉพาะแบบผู้ป่วยนอก ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ และขั้นติดตาม ของ ข้อ 2 แห่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2525) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธรณสุข (ฉบับที่ 178) พ.ศ. 2545 เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
"2.3.316 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
"2.3.317 โรงพยาบาลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
"2.3.318 โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
"2.3.319 โรงพยาบาลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
"2.3.320 โรงพยาบาลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
"2.3.321 โรงพยาบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
"2.3.322 โรงพยาบาลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
"2.3.323 โรงพยาบาลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
"2.3.324 โรงพยาบาลบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
"2.3.325 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช"
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมสถานพยาบาลต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 2.4.294 ถึงลำดับที่ 2.4.295 ในลำดับที่ 2.4 ว่าด้วยสถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่บำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้โทษ เฉพาะแบบผู้ป่วยนอก ขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา ของ ข้อ 2 แห่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2525) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 178) พ.ศ. 2545 เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
"2.4.294 สองพี่น้องโพลีคลินิก เลขที่ 209/15 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
"2.4.295 ธีรศักดิ์คลีนิก เลขที่ 901 หมู่ที่ 14 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย"
ข้อ 4 ให้เพิ่มเติมสถานพยาบาลต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 2.6.13 ถึงลำดับที่ 2.6.14 ในลำดับที่ 2.6 ว่าด้วยสถานพยาบาลที่บำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้โทษ เฉพาะแบบผู้ป่วยใน ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม ของ ข้อ 2 แห่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2525) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2525 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 178) พ.ศ. 2545 เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
"2.6.13 ศูนย์ชุมชนบำบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพเยาวชนบ้านเปี่ยมรัก เลขที่ 375 หมู่ที่ 2 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
"2.6.14 บ้านสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เลขที่ 40/4 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 หมู่ที่ 3 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร"
ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมสถานพยาบาลต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 2.7.3 ในลำดับที่ 2.7 ว่าด้วยสถานพยาบาลที่บำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้โทษ เฉพาะแบบผู้ป่วยนอก ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพและขั้นติดตามของ ข้อ 2 แห่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2525) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2525 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2529) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529
"2.7.3 คลินิกเพื่อนใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู"
ทั้งนี้ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]


:: ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update