กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรุงเทพมหานคร
:: เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 48)

โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักรักษาความสะอาด
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงให้ยกเลิกความใน ข้อ 21 แห่ง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2532 และ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 21 สำนักรักษาความสะอาด มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการ
(2) กองวิชาการและแผนงาน
(3) กองบริการรักษาความสะอาด
(4) กองควบคุมและจัดการสิ่งปฏิกูล
(5) กองโรงงานกำจัดมูลฝอย"


:: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update