กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ผู้ยากไร้หรือบุคคลอื่น เช่น บุคคลที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล บุคคลที่เสียสละสร้างคุณงามความดีและประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ตามพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมติการประชุม ครั้งที่ 7 (4)/2546 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ภายใต้ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขตาม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ให้ผู้ยากไร้หรือบุคคลอื่นได้ ดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าบริการให้แก่หน่วยบริการในการรับบริการสาธารณสุขแต่ละครั้ง
(1) ผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพายาบาล พ.ศ. 2537
(2) ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล และบุคคลในครอบครัว
(3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และบุคคลในครอบครัว
(4) ผู้ที่อายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์
(5) เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
(6) บุคคลผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ทั้งนี้ จะมีบัตรประจำตัวผู้พิการหรือไม่ก็ตาม
(7) พระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหนังสือสุทธิรับรอง แม่ชี นักบวช นักพรต และผู้นำศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรอง ซึ่งหมายถึงกรรมการอิสลามประจำมัสยิด กรรมการอิสลามประจำจังหวัด กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย อิหม่าน คอเต็บ และบิหลั่น และบุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลาม
(8) ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้น (ชั้น 1 - 4) ที่มีบัตรทหารผ่านศึก และบุคคลในครอบครัว รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
(9) นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(10) นักเรียนทหาร และทหารเกณฑ์
(11) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุรโรป และบุคคลในครอบครัว
(12) อาสาสมัครมาลาเรีย ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลในครอบครัว
(13) ช่วงสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว
(14) ผู้บริหารโรงเรียน และครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญหรือวิชาชีพ และบุคคลในครอบครัว ในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
(15) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(16) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
(17) สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย ว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไป
(18) หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการของกระทรวงกลาโหม
(19) อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ข้อ 2 บุคคลในครอบครัวตามประกาศนี้ หมายถึง บิดามารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้มีสิทธิ
ข้อ 3[1] ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update