กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรุงเทพมหานคร
:: เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 49)[1]

โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2546 อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น กองการท่องเที่ยว สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงให้แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2528 โดยยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่ง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2532 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และ (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
(1) สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(2) สำนักงานงบประมาณ
(3) กองกลาง
(4) กองการเจ้าหน้าที่
(5) กองกฎหมายและคดี
(6) กองปกครองและทะเบียน
(7) กองตรวจสอบภายใน
(8) กองประชาสัมพันธ์
(9) กองงานผู้ตรวจราชการ
(10) กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร
(11) กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(12) กองการท่องเที่ยว"
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update