กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2/2546) ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509 อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 81 และ 82 ของ ข้อ 2 แห่ง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1/2544) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1/2546) ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2546

ลำดับที่
บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศ ตรา
ชนิดซอง/ขนาดบรรจุ
    ผู้รับอนุญาตขายยาสูบประเภท 3 (บาท/ซอง)
      มวน/ซอง
ซอง/ห่อ
 
"81
ไมลด์ เซเว่น เคเอส เอสพี 20'เอส (MILD SEVEN KS SP 20'S)
อ่อน
20
10
60.00
"82
ไมลด์ เซเว่น ไลธ์ส เคเอส เอสพี 20'เอส (MILD SEVEN LIGHTS KS SP 20'S)
อ่อน
20
10
60.00"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สิรินุช พิศลยบุตร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพาสามิต

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update