กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3/2546) ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509 อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 80 ของ ข้อ 2 แห่ง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1/2544) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1/2546) ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2546 และใช้ความต่อไปนี้แทน

ลำดับที่
บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศ ตรา
ชนิดซอง /ขนาดบรรจุ
    ผู้รับอนุญาตขายยาสูบ ประเภท 3 (บาท/ซอง)
      มวน/ซอง
ซอง/ห่อ
 
"80
เอ เอ็ม เอท แฮปพิเนซ (AM EIGHT HAPPINESS)
อ่อน
20
10
37.00"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สิรินุช พิศลยบุตร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพสามิต

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update