กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกรมสรรพสามิต
:: เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 7/2546) ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (1) วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2534 และโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหลักการตามหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค 0302/1126 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2536 อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 6/2546) ลงวันที่ 31 มกราคม 2546
ข้อ 2 กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีไว้ ดังต่อไปนี้
(1) น้ำมันเตาชนิดที่ 1 ลิตรละ 8.7112 บาท
(2) น้ำมันเตาชนิดที่ 2 ลิตรละ 8.4589 บาท
(3) น้ำมันเตาชนิดที่ 3 ลิตรละ 8.1654 บาท
(4) น้ำมันเตาชนิดที่ 4 ลิตรละ 8.1819 บาท
(5) น้ำมันเตาชนิดที่ 5 ลิตรละ 8.3178 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) คม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 3 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพสามิต

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update