กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็น ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้แทนราชวิทยาลัย ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้แทนองค์กรเอกชนและการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข:: หมวด1 การเลือกกรรมการผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ข้อ 1
:: หมวด2 การเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
:: ส่วนที่1 การเลือกผู้แทนเทศบาล ข้อ 2-3
:: ส่วนที่2 การเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 4-5
:: ส่วนที่3 การเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 6
:: ส่วนที่4 การเลือกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ข้อ 7
:: หมวด3 การเลือกกรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อ 8
:: หมวด4 การเลือกกรรมการผู้แทนราชวิทยาลัย ข้อ 9
:: หมวด5 การเลือกกรรมการผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ ข้อ 10
:: หมวด6 การเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ข้อ 11
:: หมวด7 การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อ 12-13
 
 
 
:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็น ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้แทนราชวิทยาลัย ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้แทนองค์กรเอกชนและการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ข้อที่ 1-13

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5 (2/2546) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2546 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

:: หมวด 1 การเลือกกรรมการผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน
ข้อ 1 การเลือกผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจัดให้มีการประชุมผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยต้องมีหนังสือหรือประกาศแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อเลือกกันเองให้เป็นผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจำนวนหนึ่งคน
(2) ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ในการนี้ให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทำหน้าที่ตามที่เห็นสมควรได้
(3) เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุม ไม่ว่าจะมีผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนตาม (1) เข้าประชุมเป็นจำนวนเท่าใด ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม
การเสนอชื่อผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งสมควรจะได้รับเลือกต่อที่ประชุมต้องมีผู้รับรองครบ ตามจำนวนที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุม
การออกเสียงให้กระทำโดยการลงคะแนนลับ
(4) ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เกินสองคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเกินกว่าสองคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุด และเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมเป็นผู้ซึ่งได้รับการเลือกเป็นผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดแต่ได้คะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม ให้นำรายชื่อผู้ได้คะแนนลำดับที่หนึ่ง และสองมาดำเนินการออกเสียงลงคะแนนลับอีกครั้งหนึ่ง ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดในครั้งนี้เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ออกเสียงโดยการลงคะแนนลับอีกครั้ง ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก จึงให้ดำเนินกาจับสลากตามวิธีการที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้เป็นที่สุด
(5) การประชุมคัดเลือกกันเองตาม (1) ให้ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่จะเป็นกรรมการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) วิสัยทัศน์
(ข) ประสบการณ์การทำงาน
(ค) ความสนใจและความเชื่อมั่นในงานประกันสุขภาพ
ทั้งนี้ ให้ประธานในที่ประชุมจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ แสดงวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ในการทำงาน และความสนใจและความเชื่อมั่นในงานประกันสุขภาพ ตามที่เห็นสมควร

:: หมวด 2 การเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
:: ส่วนที่ 1 การเลือกผู้แทนเทศบาล
ข้อ 2 เทศบาล หมายถึง เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
ข้อ 3 การเลือกผู้แทนเทศบาลจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ให้ดำเนินการดังนี้
(1) เลือกผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(ก) ในแต่ละจังหวัด ให้นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดให้มีการประชุมผู้แทนของผู้บริหารเทศบาลแต่ละเทศบาล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องมีหนังสือหรือประกาศแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และให้ผู้แทนผู้บริหารเทศบาลดังกล่าวเลือกกันเองให้เป็นผู้แทนเทศบาลในระดับจังหวัดจำนวนหนึ่งคน
(ข) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทำหน้าที่ประธานในการประชุมในการนี้ ให้มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง หรือหลายคนเพื่อทำหน้าที่ตามที่เห็นสมควรได้
(ค) เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุม ไม่ว่าจะมีผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตาม (ก) เข้าประชุมเป็นจำนวนเท่าใด ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม
การเสนอชื่อผู้บริหารเทศบาลซึ่งสมควรจะได้รับเลือกต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองครบตามจำนวนที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุม
การออกเสียงให้กระทำโดยการลงคะแนนลับ
(ง) ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เกินสองคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัด
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเกินกว่าสองคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดและเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมเป็นผู้ซึ่งได้รับการเลือก เป็นผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัดถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดแต่ได้คะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม ให้นำรายชื่อผู้ได้คะแนนลำดับที่หนึ่ง และสองมาดำเนินการออกเสียงลงคะแนนลับอีกครั้งหนึ่ง ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดในครั้งนี้เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัดถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ดำเนินการออกเสียงโดยการลงคะแนนลับอีกครั้งหนึ่งถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ดำเนินการจับสลากตามวิธีการที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้เป็นที่สุด
(จ) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแจ้งรายชื่อผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัด ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการประชุม
(2) ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีการประชุมผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัดตาม (1) เพื่อเลือกกันเองให้เป็นผู้แทนเทศบาลซึ่งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จำนวนหนึ่งคนและให้นำความใน (1) (ข) (ค) และ (ง) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(3) การประชุมคัดเลือกกันเองตาม (1) และ (2) ให้ผู้บริหารเทศบาล หรือผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัดพิจารณาคุณสมบัติของผู้แทนเทศบาลที่จะเป็นกรรมการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) วิสัยทัศน์
(ข) ประสบการณ์การทำงาน
(ค) ความสนใจและความเชื่อมั่นในงานประกันสุขภาพ
ทั้งนี้ ให้ประธานในที่ประชุม จัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ในการทำงาน และความสนใจและความเชื่อมั่นในงานประกันสุขภาพตามที่เห็นสมควร

:: ส่วนที่ 2 การเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 4 การเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำเนินการโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชุมเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
การทำหน้าที่เลือกตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ดำรงตำแหน่งทำนองเดียวกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้
ข้อ 5 ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลือกกันเองให้เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจำนวนหนึ่งคน และให้นำความใน ข้อ 1 (2) (3) (4) และ (5) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

:: ส่วนที่ 3 การเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 6 การเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้สำหรับการเลือกผู้แทนเทศบาล มาใช้บังคับโดยอนุโลม

:: ส่วนที่ 4 การเลือกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ข้อ 7 การเลือกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ดำเนินการโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนดวัน เวลาการประชุมและดำเนินการเลือก และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ให้นำความใน ข้อ 1 (2) (3) (4) และ (5) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการทำหน้าที่เลือกตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมอบให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองนายกเมืองพัทยา หรือผู้ดำรงตำแหน่งทำนองเดียวกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนั้น แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้

:: หมวด 3 การเลือกกรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ
ข้อ 8 การเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทันตกรรมและเภสัชกรรม วิชาชีพละหนึ่งคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) เลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละวิชาชีพในระดับจังหวัด โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขากรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดให้มีการประชุมผู้ประอบวิชาชีพแต่ละวิชาชีพ และในจังหวัดอื่น ๆ ใด้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละวิชาชีพ เพื่อเลือกกันเองให้เป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพระดับจังหวัด วิชาชีพละหนึ่งคน ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้สำหรับการเลือกผู้แทนเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(2) ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีการประชุมผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ละวิชาชีพในระดับจังหวัดตาม (1) เพื่อเลือกกันเองให้เป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ วิชาชีพละหนึ่งคนเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
(3) ให้นำความใน ข้อ 1 (2) (3) (4) และ (5) มาใช้บังคับกับการประชุมตาม (2) โดยอนุโลม

:: หมวด 4 การเลือกกรรมการผู้แทนราชวิทยาลัย
ข้อ 9 การเลือกผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม และสาขากุมารเวชกรรม สาขาละหนึ่งคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ให้แต่ละราชวิทยาลัยประชุมคัดเลือกกันเองแล้วแจ้งชื่อผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือก ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ

:: หมวด 5 การเลือกกรรมการผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ
ข้อ 10 การเลือกผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขากายภาพบำบัด สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค สาขากิจกรรมบำบัด สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจำนวนสามคน ให้ดำเนินการดังนี้
(1) เลือกผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะแต่ละสาขาในระดับจังหวัด โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขากรุงเทพมหานคร เป็นผู้จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบโรคศิลปะแต่ละสาขาและในจังหวัดอื่น ๆ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบโรคศิลปะแต่ละสาขา เพื่อเลือกกันเองให้เป็นผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะระดับจังหวัด สาขาละหนึ่งคน ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้สำหรับการเลือกผู้แทนเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(2) ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีการประชุมผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะแต่ละสาขาในระดับจังหวัดตาม (1) เพื่อเลือกกันเองให้เป็นผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาละหนึ่งคน
(3) ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีการประชุมผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะในแต่ละสาขาตาม (2) เพื่อเลือกกันเองให้เหลือจำนวนสามคนเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
(4) ให้นำความใน ข้อ 1 (2) (3) (4) และ (5) มาใช้บังคับกับการประชุมตาม (2) และ (3) โดยอนุโลม

:: หมวด 6 การเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
ข้อ 11 การคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
(1) องค์กรเอกชน หมายถึง ชมรม กลุ่ม สหภาพ สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไร และได้ดำเนินกิจกรรมด้านหนึ่งด้านใดดังต่อไปนี้มาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี คือ
(ก) งานด้านเด็กหรือเยาวชน
(ข) งานด้านสตรี
(ค) งานด้านผู้สูงอายุ
(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช
(จ) งานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรัง
(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน
(ช) งานด้านชุมชนแออัด
(ฌ) งานด้านเกษตรกร
(ญ) งานด้านชนกลุ่มน้อย
(2) องค์กรเอกชนตาม (1) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(ก) ได้มาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก่อนครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการคัดเลือกกรรมการ
(ข) มีที่ตั้งสำนักงานและรายชื่อกรรมการ หรือคณะผู้ดำเนินการขององค์กรเอกชนที่ชัดเจน
(ค) มีรายงานผลการดำเนินงาน หรือเอกสารหรือภาพถ่ายที่แสดงถึงกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และรายงานการเงินย้อนหลัง 1 ปี จนถึงวันประกาศกำหนดให้มีการคัดเลือกกรรมการ
(ง) มีหลักฐานการเป็นนิติบุคคล กรณีที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรอย่างน้อยสองแห่งออกหนังสือรับรองการมีอยู่ขององค์กรเอกชน ให้โดยผู้มีสิทธิลงนามรับรอง คือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เช่น ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่โรงเรียน หัวหน้าสถานีอนามัย เป็นต้น หรือหัวหน้าองค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรอื่น
(3) องค์กรเอกชนใดตาม (1) และ (2) ประสงค์จะเสนอชื่อกรรมการหรือสมาชิกของคณะผู้ดำเนินการองค์กรเอกชนคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการ ให้เสนอชื่อพร้อมด้วยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายในวันที่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
(4) ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง จำนวน 11 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสภาทนายความ ผู้แทนจากองค์กรสื่อมวลชนและนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานตาม (1) ด้านละ 1 คน ร่วมเป็นกรรมการกลั่นกรอง เพื่อตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติขององค์กรเอกชนผู้เสนอชื่อตาม (2) และผู้ได้รับการเสนอชื่อตาม (3) หากเห็นว่าองค์กรเอกชน และผู้ได้รับการเสนอชื่อรายใดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ให้ประกาศรายชื่อองค์กรเอกชนและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยเปิดเผยในที่สาธารณะ แยกเป็นแต่ละกลุ่มงานตาม (1) ก่อนถึงวันคัดเลือกกันเองไม่น้อยกว่า 15 วัน
(5) องค์กรเอกชนหรือผู้ที่องค์กรเอกชนเสนอชื่อ ซึ่งไม่ได้รับการประกาศรายชื่อตาม (4) หรือองค์กรเอกชนหรือบุคคลใดเห็นว่า องค์กรเอกชนหรือผู้ที่ได้รับการประกาศชื่อตาม (4) มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน มีสิทธิยื่นอุทธรณ์หรือคำคัดค้าน แล้วแต่กรณี ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศและให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคำคัดค้าน ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับแต่วันได้รับเรื่องอุทธรณ์ หรือคำคัดค้าน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกลั่นกรองให้ถือเป็นที่สุด
(6) ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรายชื่อ แยกประเภทงานแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้แทนองค์กรเอกชนได้เข้าร่วมการคัดเลือกกันเอง ให้เหลือผู้แทนด้านละหนึ่งคน
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เกินสองคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนด้านนั้น ๆ
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเกินกว่าสองคนให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุด และเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม เป็นผู้ซึ่งได้รับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนด้านนั้น ๆ ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดแต่ได้คะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม ให้นำรายชื่อผู้ได้คะแนนลำดับที่หนึ่ง และสอง ของแต่ละด้าน มาดำเนินการออกเสียงลงคะแนนลับอีกครั้งหนึ่งให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดในครั้งนี้เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนด้านนั้น ๆ ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ดำเนินการออกเสียงโดยการลงคะแนนลับอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ดำเนินการจับสลากตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้เป็นที่สุด
ให้นำความใน ข้อ 1 (2) และ (3) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(7) ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมตัวแทนขององค์กรเอกชน ตาม (6) เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือห้าคน และให้นำความใน ข้อ 1 (2) (3) และ(4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(8) การประชุมคัดเลือกกันเองตาม (6) และ (7) ให้ตัวแทนองค์การเอกชนพิจารณา คุณสมบัติของตัวแทนองค์กรเอกชน ดังต่อไปนี้
(ก) วิสัยทัศน์
(ข) ประสบการณ์การทำงาน
(ค) ความในใจและความเชื่อมั่นในงานประกันสุขภาพ
ทั้งนี้ ให้ประธานในที่ประชุม จัดให้ตัวแทนองค์กรเอกชน แสดงวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ในการทำงาน และความสนใจและความเชื่อมั่นในงานประกันสุขภาพตามที่เห็นสมควร

:: หมวด 7 การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ 12 ให้เลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติจัดประชุมกรรมการตาม มาตรา 48 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหกคนด้วยการเสนอ ชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ โดยในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาจิตเวช และสาขาการแพทย์แผนไทย สาขาละหนึ่งคน จากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากการลงคะแนนลับ ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ดำเนินการโดยการลงคะแนนลับอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกได้ดำเนินการจับสลากตามวิธีการที่ประธาน ในที่ประชุมกำหนดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การเสนอชื่อบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบุคคลนั้นๆ ด้วย
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบด้วยกับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการสรรหาหรือพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดโดยเร็ว
ข้อ 13 การประชุมเพื่อสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม ข้อ 12 ให้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(ก) วิสัยทัศน์
(ข) ประสบการณ์การทำงาน
(ค) ความเชี่ยวชาญในงานด้านที่เกี่ยวข้อง
(ง) ความสนใจและความเชื่อมั่นในงานประกันสุขภาพ


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update