กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 29 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 76 (9) แห่งพระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (43) ของ ข้อ 3 แห่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 24 มกราคม 2540 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(43) ยาซีซาไพรด์ (Cisapride)
"คำเตือน:
(1) ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่มีประวัติครอบครัวมีภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ หรือหัวใจเต้นผิดปกติชนิด prolong QT interval
(2) ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านจุลชีพกลุ่ม macrolide เช่น erythromycin หรือยาต้านเชื้อรากลุ่ม imidazole เช่น ketoconazole หรือยากลุ่ม HIV protease inhibitor ทั้งนี้ เพราะจะทำให้ระดับยานี้ในเลือดสูงขึ้น เสี่ยงต่อการทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงและหยุดเต้นได้
(3) ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาที่ยับยั้งการทำงานของ CYP450 เช่น cimetidine omeprazole เพราะจะทำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้นเสี่ยงต่อการทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงและหยุดเต้นได้
(4) ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับหรือโรคหัวใจ
(5) หากใช้ยานี้แล้วหัวใจเต้นผิดปกติให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update